หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ การพัฒนาบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

   งานทะเบียนประวัติ

   งานสวัสดิการ

   บุคลากรหน่วยการเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้รักสุขภาพ

กบข.

ค้นข้อมูลโดย.. Google
ระเบียบการศึกษา ฝึกอบรมฯปี2549
ทุนรัฐบาล ตามประกาศ สนง.ก.พ.
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ปัญหาอุปสรรค (ก.พ.อ.)
การจัดอัตรากำลังข้าราชการคณะฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 28 คน
ประกาศ ฉบับที่ 890/2548
ประกาศ ฉบับที่ 891/2548
หนังสือเดินทางอีเลคทรอนิคส์
ประกาศการจัดสรรเงินโบนัส
แนะนำพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2547
คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 32 คน
ค่าจ้างเเต็มขั้นสูงลูกจ้างประจำ

เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างได้เลื่อนค่าจ้างแทนการได้รับค่าตอบแทน

   
  

 ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน (1เมษายน 2548)

หลักเกณฑ์ขยายเวลาราชการถึง 65 ปี

สมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส.

  หลักเกณฑ์ขอเครื่องดิเรกคุณาภรณ์

  หลักเกณฑ์ขอบ้านพักชั่วคราว

แบบฟอร์มขอมีบัตรใหม่
ตำแหน่งทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน


 วันลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ข้าราชการ

    แบบฟอร์มต่าง ๆ

   การขอพระราชทานเพลิงศพ

มุมสุภาพ
 
 


         ธันวาคม 2548

 Update ทุกวันศุกร์ (หากมีเรื่องสำคัญจะ Update ทันที)
WebMaster : wikkha@kku.ac.th

เริ่ม 6 มกราคม 2548