ประวัติและผลงาน

ของ

นาย สังคม เตชะวงค์เสถียร

---------------

1.      ประวัติส่วนตัว

วันเกิด วันที่ 5 พฤษภาคม 2502     

คู่สมรส นางสุชีลา เตชะวงค์เสถียร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุตร

1.     นางสาวกรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร อาชีพ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ School of Oriental and African Studies, University of London, United Kingdom

2.     นายกัณพจน์ เตชะวงค์เสถียร อาชีพ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.     นายกัณพัจน์ เตชะวงค์เสถียร อาชีพ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2.    ประวัติการศึกษา

ระดับ

สถาบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

ประโยคมัธยมศึกษา

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร

2520

ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

2524

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

2526

ปริญญา Doctor of Philosophy (Agricultural Sciences)

Tokyo University of Agriculture, Tokyo Japan

2540

 

3.    การศึกษาหรือฝึกอบรม หรือวิทยฐานะทางวิชาชีพอื่น ๆ

 International Training Course on Horticultural Crop Production, International Agricultural Training Center, Kyungpook National University, Daegu, Republic of Korea, July 2002.

International Training Course on Irrigation and Fertigation in Controlled Environment, Volcani Center, Bet Dagan, Tel Aviv, Israel, November 2004.

 

 

 

 

4.    ประวัติการทำงาน

4.1 การรับราชการ

เริ่มรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2527

โอนมาบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ ที่ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2536

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ขั้น 49,200 บาท ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ลำดับประวัติการรับราชการ

 

ตำแหน่ง

วันที่

คำสั่ง

อาจารย์ ระดับ 4

1 กพ 2527

มช 226/27 ลว 15 มีค27

อาจารย์ ระดับ 5

23 พค 2529

มช 1062/29 ลว 3 กค 29

อาจารย์ ระดับ 6

2 เมย 2533

คส 1435/33 ลว 31 พค 33

อาจารย์ ระดับ 7

1 ตค 2536

มข 2951/36 ลว 8 ตค 36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7

21 ตค 2536

มข 1661/37 ลว 7 มิย 37

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUSHO)

25 ตุลาคม 2536 ถึง 24 มีนาคม2540 (3 ปี 5 เดือน 0 วัน)

มข xxxx/36 ลว xx xx 36

มข 3144/38 ลว 14 กย 38

มข 81/40 ลว 10 มค 40

มข 1162/40 ลว 3 เมย 40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

1 ตค 2543

มข 2602/43 ลว 2 ตค 43

รองศาสตราจารย์ ระดับ 8

26 กพ 2547

มข 1840/47 ลว 7 มิย 47

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

26 กพ 2547

มข 1841/47 ลว 7 มิย 47

 

4.2  สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

 

ตำแหน่ง

คำสั่ง

ช่วงเวลา

รักษาราชการแทนรองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2401/2548

10 มิถุนายน 2548 – 26 กันยายน 2548

รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาพืชสวน

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3292/2548       

27 กันยายน 2548 – 11 มกราคม 2550

ผู้ประสานสาขาพืชสวน

คำสั่ง ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ที่ 1/2550

22 มีนาคม 2550 – 1ตุลาคม 2550

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4564/2551

6 ตุลาคม 2551 – 19 พฤศจิกายน 2553

หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 684/2554

8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง ปัจจุบัน

5.      ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

วันที่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา

5 ธันวาคม 2552

เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ)

เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข เล่มที่ 15/2 หน้า 327 วันที่ 6 มิถุนายน 2553

5 ธันวาคม 2550

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

เล่ม 124 ตอนที่ 18 ข เล่มที่ 1 หน้า 48-1014 วันที่ 5 ธันวาคม 2550

5 ธันวาคม 2547

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เล่ม 121 ตอนที่ 23 ข เล่มที่ 1 หน้า 106-1175 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547

5 ธันวาคม 2541

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2

เล่ม 116 ตอนที่ 3ข เล่มที่ 10 หน้า 53-33 วันที่ 29 มกราคม 2542

5 ธันวาคม 2537

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม) เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2

เล่ม 112 ตอนที่ 5ข เล่มที่ 10 หน้า 59-41 วันที่ 28 เมษายน 2538

5 ธันวาคม 2534

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3

เล่ม 109 ตอนที่ 76 เล่มที่ 100 หน้า 200 วันที่ 10 มิถุนายน 2535

5 ธันวาคม 2532

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม) เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3

เล่ม 107 ตอนที่ 64 เล่มที่ 9 หน้า 56 วันที่ 23 เมษายน 2533

 

 

6.    ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน

1.    สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2532. สตรอเบอรี. วิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2.    สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2536. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 158 หน้า.

3.    สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2547. สรีรวิทยาของพืชสวน.  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 173 หน้า.

 

บทความทางวิชาการ

1.    Sungcom Techawongstien. 2000. Postharvest Handling in Thailand. pp. 250-263. In Appropriate Post-harvest Technologies for Horticultural Crops in Asia. Asian Productivity Organization, Tokyo.

2.    Sungcom Techawongstien. 2002. Horticultural Production in Thailand. Country Report on Horticultural Production. vol. 13. International Agricultural Training Center, Kyungpook National University, Daegu 702-701, Korea.

3.    Sungcom Techawongstien .2006. Postharvest Management of Fruit and Vegetables in Asia-Pacific Region : Thailand. pp. 276-283. In Postharvest Management of Fruit and Vegetables in Asia-Pacific Region. Asian Productivity Organization. Tokyo

 

บทความวิจัย

1)        สังคม เตชะวงค์เสถียร สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ และสุรศักดิ์ นิลนนท์. 2527. ลักษณะการเจริญบางประการของต้นกีวีพันธุ์ต่างๆ ที่ดอยอ่างขาง. ข่าวสารเกษตรศาสตร์. 29(2):3-9.(2527)

2)        สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2532. ผลของเอนเอเอกับคุณภาพของผลสตรอเบอรี่พันธุ์ไทโอกา. แก่นเกษตร 17(1):30-35. (2532)

3)        สังคม เตชะวงค์เสถียร และสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์. 2533.  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไนโตรเจน ในกิ่งและใบของต้นกีวีฟรุตพันธุ์บรูโน. . เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 24:136-144.(2533)

4)        สังคม  เตชะวงค์เสถียร, ศิริชัย  กัลยาณรัตน์,  พงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน และสงัด  ปัญญาพฤกษ์. 2536. การรวบรวมพันธุ์ว่านหางจระเข้เพื่อปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2534 – 2535. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 101-105

5)        สุนทร รัตนสุข สุชีลา เตชะวงค์เสถียร  สังคม เตชะวงค์เสถียร และศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย. 2546. การศึกษาปริมาณแคปไซซินในพริกบางสายพันธุ์. ว.วิทย. กษ. 34: 1-3 (พิเศษ) : 432-435. (2546)

6)        ทรงกลด ฝักใฝ่พวก และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2546. อิทธิพลของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุที่มีผลต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผักสดที่ผลิตโดยใช้หลักการเกษตรอินทรีย์. ว.วิทย. กษ. 34 (4-6) : 115-119.(2546)

7)        สุจิตรา ไชยฤกษ์  อำนวย คำตื้อ สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ สังคม เตชะวงค์เสถียร และอร่าม คุ้มกลาง. ปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไนโตรเจนที่สะสมในใบและกิ่งในหนึ่งปีของเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum muell.arg.) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 2(1): 1-6 (2545)

8)        พิริยพงษ์ สระแก้ว สังคม เตชะวงค์เสถียร และสุชีลา เตชะวงค์เสถียร. การลดอาการก้นผลเน่าในมะเขือเทศด้วยวิธีจัดการดินและปุ๋ย...วิทยาศาสตร์เกษตร. 35 (5-6) (พิเศษ): 73-77 (2547).

9)        อภิรักษ์ ภูตีกา อำนวย คำตื้อ สังคม เตชะวงค์เสถียร และนิวัต เหลืองชัยศรี. ผลของระดับความสูงของพื้นที่และระดับความเข้มข้นของ NAA ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 20 (Sequoia) และ 70 (Toyonoka) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. แก่นเกษตร 32 (1) : 43-53 (2547)

10)    รพีพรรณ ประจันตเสน สังคม เตชะวงค์เสถียร และสุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2548. อิทธิพลการพรางแสงและการพ่นหมอกต่อผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์ มข. 40 ที่ปลูกในโรงเรือน.  . วิทยาศาสตร์เกษตร. 36;  5-6 (พิเศษ): 191-194.(2548)

11)    กาญจนาภรณ์  โนนกระโทก อำนวย คำตื้อ สังคม เตชะวงค์เสถียร และสุมนา นีระ. 2548. ศึกษาชีววิทยาดอกและผลของมะหลอด (Elaegnus latifolia Linn.) ว.วิทย.กษ. 36 (5-6)(พิเศษ) :191-194 (2548)

12)    กัญจน์ชญา  ตัดโส อำนวย คำตื้อ สังคม เตชะวงค์เสถียร และพงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน. 2548. สภาพการปลูกต่อการเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า พันธุ์คาติมอร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ว.วิทย.กษ. 36 (5-6)(พิเศษ) :296-299 (2548)

13)    Phithaksoun, S., S. Techawongstien and S. Techawongstien. 2005. Effects of substrate media on potential yield of tomato under plastic house condition. Agricultural Sci. J.36 (5-6) (Suppl) : 1118-1121.

14)    Rapeepan Prajuntasan, Sungcom Techawongstien and Suchila Techawongstien. Effects of Ambient Temperature Reduction in Plastic Covering House on Yield and Fruit Quality of Tomato in Northeast Thailand. Acta Hort. 761, ISHS 2007

15)    วีรญา  เต็มปิติกุล สุชีลา เตชะวงค์เสถียร กมล เลิศรัตน์ และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริก. ว.วิทยาศาสตร์เกษตร. 37; . 6 (พิเศษ): 291-294 (2549)

16)    วสวัตติ์ กิตติสิริพัฒน์ และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ผลของจิบเบอริลลิคแอซิด และไคเนติน ต่ออายุการปักแจกันของดอกเยอบิรา พันธุ์ Florijn. ว.วิทย.กษ. 37 (6): (พิเศษ) : 853-856 (2549)

17)    สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รวมชาติ แต่พงษ์โสรัถ อโนมา ดงแสนสุข และสังคม เตชะวงค์เสถียร. การเจริญเติบโตและปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบของมะม่วงพันธุ์มหาชนกหลังจากการปลูกในปีที่ 1-2. ว.วิทย.กษ. : 37 (6)(พิเศษ): 513-515 (2549)

18)    ระพีพรรณ ประจันตะเสน  สังคม เตชะวงค์เสถียร และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. อิทธิพลของความเข้มแสงและการพ่นหมอกต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือน.ว.วิทย.กษ. 38: (พิเศษ) : 140-143 (2550)

19)    วสวัตติ์ กิตติสิริพัฒน์ และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ผลของเบนซิลอะดีนินต่ออายุการปักแจกันของดอกเยอบีรา พันธุ์ Florijn.ว.วิทย.กษ. 38: (พิเศษ) : 103-106 (2550)

20)    ไชยรัตน์ ทศคร สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สังคม เตชะวงค์เสถียร พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และเกษสุดา เดชภิมล. วิธีการให้น้ำต่อคุณลักษณะของดิน ธาตุอาหาร และการเจริญเติบโตของส้มโอ. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 134-137 (2551)

21)    เบญจมาศ พันธุ์ดี สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สังคม เตชะวงค์เสถียร พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ เกษสุดา เดชภิมล. การเจริญเติบโตและคุณภาพบางประการของผลส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ปลูกในอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 78-81 (2551)

22)    สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  นฤมิต อุดรสะอาด  ธีระยุทธ นาคแดง และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ลักษณะการเจริญเติบโตและคุณภาพผลบางประการของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 110-113 (2551)

23)    สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  สหพันธ์ ม่วงมิตร ชัชวาล ชูมณี ธีระยุทธ นาคแดง และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกตามระยะการเจริญเติบโตของผล. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 114-117 (2551)

24)    สมภพ จีบเกาะ สังคม เตชะวงค์เสถียร และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. ระยะการพัฒนาของผล และปริมาณสารเผ็ดของพริก. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 265-268 (2551)

25)    วีระ คำวอน  สุทธินี สีลากุล ชานนท์ ลาภจิตร สังคม เตชะวงค์เสถียร และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 277-280 (2551)

26)    สถาพร หลาบเงิน สังคม เตชะวงค์เสถียร และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. อิทธิพลของไนโตรเจน และโพแทสเซียมต่อผลผลิตและปริมาณสารแคปไซซินในพริก. ว.วิทย.กษ. : 39 (3)(พิเศษ) : 305-308 (2551)

27)    สังคม เตชะวงค์เสถียร สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน. การตัดแต่งทรงพุ่ม 4 แบบต่อเปอร์เซ็นต์แสงส่องผ่านทรงพุ่ม ธาตุอาหารบางชนิด คาร์โบไฮเดรตสะสมในใบ และคุณภาพผลส้มโอพันธุ์ทองดี. ว.วิทย.กษ. : 40 (3)(พิเศษ): 243-246 (2552)

28)    พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สมยศ มีทา สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสกับผลผลิตมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน. ว.วิทย.กษ. : 40 (3)(พิเศษ) : 101-104 (2552)

29)    สมยศ มีทา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. ผลของปุ๋ยชนิดเม็ดต่อการผลิตมะเขือเทศโดยการใช้วัสดุปลูกในโรงเรือน. ว.วิทย.กษ. : 40 (3)(พิเศษ): 98-100 (2552)

30)    สังคม เตชะวงค์เสถียร สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน. ลักษณะทรงพุ่ม ปริมาณธาตุอาหารบางชนิด และคาร์โบไฮเดรตสะสมในใบ และคุณภาพผลของต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่มาจากต้นพันธุ์เสียบยอดและตอน. ว.วิทย.กษ. : 40 (3)(พิเศษ): 416-419 (2552)

31)    ศิริวรรณ ทองโสม ชานนท์ ลาภจิตร สังคม เตชะวงค์เสถียร และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. อิทธิพลของระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะเวลาในการบ่มผลที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. ว.วิทย.กษ. : 40 (3)(พิเศษ): 121-124 (2552)

32)    สมยศ มีทา และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. อิทธิพลของวันปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ปลูกในสภาพโรงเรือน. แก่นเกษตร 37(3): 217-222 (2552)

33)    พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นวลฉวี แก้วเกษเกี้ยง และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. สภาวะความสมบูรณ์ด้านธาตุอาหารของส้มโอพันธุ์ทองดีในสวนเกษตรกร 4 สวนของอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ. ว.วิทย.กษ. : 37 (3)(พิเศษ): 206-209 (2552)

34)    สมยศ มีทา เสกสรร น้อยแวงพิม พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สังคม เตชะวงค์เสถียร. ระยะเวลาการห่อผลต่อสีและคุณภาพบางประการของผลส้มโอ. แก่นเกษตร 39 (พิเศษ 1) :  154-158. (2554)

35)    สังคม เตชะวงค์เสถียร  สมยศ  มีทา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และพัชริน ส่งศรี. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบวงลำต้นกับผลผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี. ว.วิทย.กษ. : 42 (3/1)(พิเศษ) : 39-42 (สิงหาคม – ธันวาคม 2554)

36)    สังคม เตชะวงค์เสถียร  สมยศ  มีทา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พัชริน ส่งศรี และพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน.ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพของผลส้มโอพันธุ์ทองดี. ว.วิทย.กษ. : 42 (3/1)(พิเศษ) : 43-46  (สิงหาคม – ธันวาคม 2554)

37)    สมยศ  มีทา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พัชริน ส่งศรี และ สังคม เตชะวงค์เสถียร ผลของการห่อผลต่อคุณภาพผลส้มโอพันธุ์ทองดี. ว.วิทย.กษ. : 42 (3/1)(พิเศษ) : 279-282  (สิงหาคม – ธันวาคม 2554)

38)    พัชริน ส่งศรี สมยศ  มีทา  วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง  สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ สังคม เตชะวงค์เสถียร  การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยวิธี Simple Sequence Repeat เพื่อระบุความแตกต่างทางพันธุกรรมในส้มโอเนื้อสีแดงที่พบในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. ว.วิทย.กษ. : 42 (3/1)(พิเศษ) : 239-242 (สิงหาคม – ธันวาคม 2554)

39)    Tulsi Gurung, Suchila Techawongstien, Bhalang Suriharn, and Sungcom Techawongstien. Impact of Environments on the Accumulation of Capsaicinoids in Capsicum spp. HortScience 46:1576-1581  (December 2011)

40)    Gurung, T., S. Techawongstien, B. Suriharn and S. Techawongstien. Stability analysis of yield and capsaicinoids content in chili (Capsicum spp.) grown across six environments. Euphytica (In press)

 

7.    ผลงานวิจัย

1)        หัวหน้าโครงการ โครงการ การศึกษาว่านหางจระเข้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2535 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

2)        ผู้ร่วมโครงการ โครงการ การศึกษาไม้ไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2536 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

3)        ผู้ร่วมโครงการ โครงการ การปรับปรุงพันธุ์กระทกรกฝรั่งที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2541 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

4)        หัวหน้าโครงการ โครงการ อายุการเก็บเกี่ยวผลมะนาวสด 2541 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

5)        ผู้ร่วมโครงการ โครงการ การศึกษาและพัฒนาผักพื้นบ้าน สมุนไพรอีสานที่มีศักยภาพ ระยะเวลา 5 ปี พ.. 2541-2544 แหล่งทุน : สถาบันการแพทย์แผนไทย

6)        หัวหน้าโครงการ โครงการ การเก็บรักษาและวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักพื้นบ้าน ระยะเวลา 1 ปี พ.. 2543 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

7)        หัวหน้าโครงการ โครงการ การรักษาคุณค่าทางอาหาร และการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน ระยะเวลา 1 ปี พ.. 2544 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

8)        ผู้ร่วมโครงการ โครงการ การส่งเสริมอบรมการผลิตผักพื้นบ้าน สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและจัดตั้งตลาดจำหน่ายผลผลิต 2544

9)        หัวหน้าโครงการ โครงการ เกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทางพืชภูตากาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลา 1 ปี พ.. 2545 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

10)    ผู้ร่วมโครงการ โครงการ การศึกษาความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางประการของพริกพันธุ์ลูกผสมโดยใช้เทคนิค DNA Fingerprint ช่วยในการคัดเลือก  ระยะเวลา 2 ปี พ.. 2544-2545 แหล่งทุน : ธนาคารแห่งเอเซีย (ADB) และรัฐบาลไทย

11)    ผู้ร่วมโครงการ โครงการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  ระยะเวลา 1 ปี พ.. 2545 แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12)    หัวหน้าโครงการ โครงการ การศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการผลิตผักระบบเกษตรอินทรีย์: การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการผลิตผักโดยเทคโนโลยีชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรอินทรีย์ในการผลิตผักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลา 1 ปี พ.. 2545 แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

13)    หัวหน้าโครงการ โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพืชสวน : พืชผัก. ระยะเวลา 1 ปี พ.. 2545 แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

14)    ผู้อำนวยการชุดโครงการ โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงภายใต้สภาพควบคุม : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศและพริกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ในโรงเรือน พ.. 2550-2552 แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

15)    หัวหน้าโครงการ โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน พ.. 2550-2552  แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนทั่วไป

16)    หัวหน้าโครงการ โครงการ การศึกษาสถานภาพงานวิจัยมะม่วง มะละกอ น้อยหน่า และขนุน ในปัจจุบัน พ.. 2550 แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

17)    หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาและในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีการจัดการน้ำ ปุ๋ย และสภาวะแวดล้อม เป็นดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พริกเผ็ดเชิงการค้า พ.. 2549 แหล่งทุน : BIOTEC

18)    หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศคุณภาพสูง และองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในโรงเรือน พ.. 2550 แหล่งทุน : BIOTEC

19)    หัวหน้าโครงการ โครงการ การศึกษาสถานภาพการผลิตและการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พ.. 2550-2551 แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

20)    หัวหน้าโครงการ โครงการ การพัฒนาต้นแบบการผลิตไม้ผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ส้มโอพันธุ์ทองดี อำเภอบ้านแท่นเป็นกรณีศึกษา และการพัฒนาศักยภาพส้มโอเนื้อสีแดงเพื่อเป็นส้มโออัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ พ.. 2552-2554 แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

21)    หัวหน้าโครงการ โครงการ ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน พ.. 2554-2555 แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ