ดูแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือก หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
รหัสนักศึกษา (ตัวอย่าง 453030170-8) *

Person info will be listed here...
1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 หลักสูตร *
1.4 ปีที่สำเร็จการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
คำชี้แจง โปรดเลือก ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการในระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการในระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการในระดับน้อยที่สุด

1. ด้านการให้คำปรึกษา *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(2) อาจารย์มีเวลาให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. ด้านหลักสูตรการศึกษา *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
(4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(5) วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
3. ด้านการพัฒนานักศึกษา *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skill .
(2) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ด้านอาจารย์ผู้สอน *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(3) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
(4) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเป็นครู
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
(2) วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
(3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
(4) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
(5) มีการจัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
6. ด้านการวัดและประเมินผล *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ ล่วงหน้า
(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
7. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
(2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา
(4) ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
(5) สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
8. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ มีความรู้ความสามารถ
ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษา
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ ให้ความสนใจ ติดตาม
ผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษของนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ
(5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ ให้ความช่วยเหลือ อื่นๆ
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
9. ด้านข้อร้องเรียนต่างๆ *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
10. ด้านอื่นๆ
10.1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา *
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
(1) การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม
(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม
(3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม

10.2. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer