ชื่อ-สกุล : นางชุติพร ชมภูสว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ( ชำนาญการ )
ตำแหน่งของงาน : หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : cchuti@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางวริษา แสงแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : warisasa@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางจรินทร์ พิมพระลับ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pjarin@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์วอ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : uraisa@kku.ac.th


ชื่อ-สกุล : นางวาสนา หงอกสิมมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : wasahg@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางกนกพร ดวงบรรเทา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : dkanok@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางภารดี สามหาดไทย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : parasa@kku.ac.th


ชื่อ-สกุล : นางพิศมัย ภูทรธง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : ppitsa@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นางนวรัตน์ อุทธา
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ( ส 4)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : unawar@kku.ac.th

ชื่อ-สกุล : นายดำเนิน มีศิลป์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : mdumne@kku.ac.th


ชื่อ-สกุล : นางอนุรักษ์ อุทธา
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : aanura@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางชัชชนี สุวรรณศร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ( ชำนาญการ )
ตำแหน่งของงาน : หัวหน้างานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chasuv@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายลิขิต ปานพรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : likhpa@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายโชคติกุล แก้วกงพาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chokkae@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pawech@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายสมโชค เพ็งลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : somchok@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายไพศาล เอกวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : paisea@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางลุมพินี แสนเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : lumpsa@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายดวงเด่น คำยา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป ( ช 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : duangdenku@kku.ac.th


ชื่อ-สกุล : นางพจมาลย์ ธำรงยศวิทยากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ชำนาญการ )
ตำแหน่งของงาน : หัวหน้างานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
E-mail : potjla@kku.ac.th


เบอร์โทร :

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันทา ถินพนา
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sunuti@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา โพธิ์เรืองเดช
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : kritpo@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : phumph@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายเทพนิมิตร ภูกะฐิน
ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thepph@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายธนากร สายสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thanasa@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพงษ์ สิงห์โสภา
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : watchsi@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายสมหวัง กูกขุนทด
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : somwang@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายชานนท์ ทองดี
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chanont@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย สีเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : supasee@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสาวศรีนวล คณานิตย์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : srinka@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายดำรงรักษ์ รักวงษ์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : dumrra@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐวรา วรรณพฤติ
ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : songkran@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายจรัญ เนตรแสงสี
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : charne@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสมยศ มีทา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sommee@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายข่มขวัญ นามสีฐาน
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : khomna@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายสายัณ คันธรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sayankh@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสำราญ พงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : samrph@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสนอง บุญสุขขา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sanobo@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสาวสันธิรา ไชยดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : santirach@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสุวรรณ์ สร้อยนายาง
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : suwasoi@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายโชคชัย ด้วงมัน
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chokdu@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางไพวัลย์ พรมตาไก้
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : paiwph@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวทองสี แปยอ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thongpa@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัด โชติบ้านขาม
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : phatchotb@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสุพรรณ นามสีฐาน
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : suphna@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายพิภพ โคกแปะ
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : phipgo@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศรา สวยรูป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : narisu@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสาววรุณ แก้วพิลา
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : warokh@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายปฏิภาณ ทมถา
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : patiparn@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : tanakornch@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : khokeat@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายเชาวลิต สีลาดเลา
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chaose@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายปฐมพงศ์ หล้าคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pratompong@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์พา หาระโคตร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : krordu@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : gasata@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายกัมพล ไทยโส
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : kamponth@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสาวชนาภา ศรีงาน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : psopha@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวกันยา พลแสน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ชำนาญการพิเศษ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pkhany@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสำนวน แก้วกงพาน
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : someka@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางชุตินันท์ ชูสาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ชำนาญการพิเศษ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chucho@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาต คำฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ชำนาญการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : parkha@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายคำพัน นานุรักษ์
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป ( ช 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : khamna@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายธนวัฒน์ รัตนลัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ( ช 1)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : dumrru@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายวีระ ดอนสิทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ส 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : veerdo@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายถาวร เฮืองแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thawhe@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายเสถียร ช่วยปุ้ง
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป ( ช 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : satich@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายอรุณ ลีทองดี
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ส 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : aroole@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ เพียช่อ
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ( ช 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : apicpe@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายอุดม ปรีชา
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : audopa@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายทวีศักดิ์ ชูนาค
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : tawech@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสำรวญ สูงนารถ
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ( ช 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sumrso@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางพัทรภรณ์ โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pathapronwo@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางพรพิศ ชูสอน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pronpisch@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย สุริยะภา
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ส 4)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sorathai@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรี ธีรจินดาขจร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ชำนาญการพิเศษ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : patthe@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสุพรรณ นามมูลตรี
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : supuna@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายชม พลเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chompon@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายนันทวิช ขันธ์โพธิ์น้อย
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : nantkh@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายทองใสย์ จันทร์ประเทศ
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ( ส 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thonju@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายนิรุจน์ ผิวพุ่ม
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : niroot@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายบุญยัง โจมแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : boonjo@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายคำปัน เมืองซอง
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : kumpma@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายพิชิต วงษ์ทรงยศ
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ส 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pichwo@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายคำปัน เหลาบ้ง
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : khumro@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายทวีศิลป์ โทบุราณ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ( ช 1)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : taweth@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายวันดี นามสีฐาน
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : wondna@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายเข็มทอง โทมี
ตำแหน่ง : ช่างระบบน้ำ ( ช 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : khemto@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางเสาวภา ชมสำราญ
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : souvch@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายปุ่น แสงแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : boonsan@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายประชวน สวัสดิ์ภูมิ
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง ( ส 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : pachsa@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายขวัญชัย ไชยเสริม
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ส 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : khwach@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายบุญมี สุวรรณชะรา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป ( ช 2)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : boonsuw@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ประมวล สาตื้อ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป ( ช 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sakpsa@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายวิทยา ศรีพลนอก
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป ( ช 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : vittsr@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสุภาพ ภูทรธง
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ( ส 3)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : suphph@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายวัชชิระ สอนผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : wachso@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายธนพงศ์ ตุลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ชำนาญการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thatul@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายมงคล ต๊ะอุ่น
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( เชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : mtaoun@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ชำนาญการพิเศษ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : duatul@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ชำนาญการพิเศษ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : thipit@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์ นาสูงชน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ( ชำนาญงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : somnar@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางสาวทองสา บัวสุข
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นายวีระยุทธ เจริญธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail :ชื่อ-สกุล : นางสาวนุสบา จำปาวะตะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : nusscha@kku.ac.th


ชื่อ-สกุล : นายสงัด ปัญญาพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ( ชำนาญการพิเศษ )
ตำแหน่งของงาน : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : sanpun@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางณิชมาศ ภูจันทรศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ชำนาญการพิเศษ )
ตำแหน่งของงาน : หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : suntab@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นายสุทธิพงษ์ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารและสื่อสารองค์กร
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : suthph@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลธิดา คงสมบัติ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารและสื่อสารองค์กร
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : kamoltida@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา อุทธา
ตำแหน่ง : แม่บ้าน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารและสื่อสารองค์กร
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : chintch@kku.ac.thชื่อ-สกุล : นางภักดี ขันตา
ตำแหน่ง : คนงาน ( ปฏิบัติงาน)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารและสื่อสารองค์กร
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : phakkh@kku.ac.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา ราชธา
ตำแหน่ง : บุคลากร ( ปฏิบัติการ)
ตำแหน่งของงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารและสื่อสารองค์กร
สังกัด : กองบริหารงานคณะ
เบอร์โทร :
E-mail : kanjra@kku.ac.th