ศูนย์ประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารทะเลและโภชนาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Seafood and Nutrition Security (SSNS) Coordinating Center
At Khon Kaen University, Thailand

ความเป็นมา/
Background of SSNS

ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงอาหารทะเลและโภชนาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งโดยโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหลักสูตที่สนับสนุนโดย EU Erasmus เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาระดับสูง เพื่อสร้างด้านความมั่นคงอาหารทะเลและโภชนาการ/ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS) is a curriculum development project devoted to capacity building in the field of higher education. It is co-funded by the EU Erasmus+ Programme.

9

มหาวิทยาลัย-เอเชีย

4

มหาวิทยาลัย-ยุโรป

ศูนย์ประสานงานโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น/SSNS coordinating centre at KKU

ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงอาหารทะเลและโภชนาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งในปี 2561 ที่สาขาวิชาประมง ตึก AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ โดยทำหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนวิชาที่พัฒนาขึ้นในโครงการ SSNS, จัดฝึกอบรมระยะสั้น และประสานงานการรับฝึกสำกิจนักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งจากสาขาวิชาประมง และมหาวิทยาลัยภายนอกทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถแวะมายังศูนย์ได้ตามสถานที่ในลิงค์ด้านล่าง/ SSNS coordinating centre, established in 2018, is located in the Department of Fisheries, AG07 Building, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. The centre aims to assist SSNS activities including SSNS curriculum development, VET module development, and internship for local and also international students. To visit us, please find this location

กิจกรรมของ SSNS ที่ประสานผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ SSNS Activities under the KKU coordinating center
การอบรมอาจารย์/Teacher training

อาจารย์ที่พัฒนาหลักสูตร SSNS ผ่านการอบกรมการเรียนการสอนจาก AIT, Norwegian University of Science and Technology (Norway), and University of Stirling (UK) เพื่อการจัดทำหลักสูตร/รายวิชา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น/ SSNS teachers at KKU received training in AIT, Norwegian University of Science and Technology (Norway), and University of Stirling (UK) to make teaching-learning more effective.

การจัดทำรายวิชาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท/ Master course

รายวิชาที่เกี่ยวกับ SSNS ที่พัฒนาขึ้นมากจากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม โดยมีผู้เช่าร่วม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผลการสนทนาได้ข้อสรุปว่า ควรจัดการเรียนการสอนวิชาเหล่านี้/ SSNS Master courses are developed at KKU after having a focus group discussion among the major three stakeholders (students, teaching staffs, and employers). After the focus group meeting, six new MSc courses have been developed, namely;

Course 1

การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการผลิตปลา/ Broodstock management & fish production

Course 2

สูตรอาหารสัตว์น้ำและการให้อาหาร/Aquafeed formulation & feeding system

Course 3

การควบคุมโรคปลาและคุณภาพน้ำ/Fish diseases & water quality control

Course 4

การแปรรูปปลาและใช้เศษเหลือจากการแปรรูป/Fish processing and fish by-product utilization

Course 5

การประเมินและควบคุมคุณภาพ/Fish product quality assessment and quality control

Course 6

การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล/ Marketing Management for Seafood aquaculture business

การอบรมระยะสั้น/ Short training-Vocational Education Training (VET)

การอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้นได้แก่/ KKU also has developed VET modules to provide up-to-date knowledge and skills to the industry professionals, which are:

Course 1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก/Fish product development and fish processing for small scale producers

Course 2

การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำแบบเร็วและการควบคุมโรค/Rapid diagnosis and practical disease control for fish disease

Course 3

การจักการคุณภาพน้ำหรับฟาร์มขนาดเล็ก/Water quality management for SME fish farm

Course 4

การอบรมอื่นตามความต้องการ หรือสอบถามได้ที่ โทร 085 855 9893 หรืออีเมล์ somgaw@kku.ac.th /Others as per need. (please contact + 66 85 855 9893 or somgaw@kku.ac.th)

การฝึกสหกิจในฟาร์ม/Internship farms

หลักสูตรปริญญาโทสามารถจัดกิจกรรมการฝึกสหกิจแก่นักศึกษาที่สนใจการเลี้ยงปลาน้ำจืดในฟาร์มในจังหวัดขอนแก่น โดยมีฟาร์มร่วมโครงการดังนี้/The MSc program can provide internship activity at fish farms in Khon Kaen, Thailand for a short period for local and international students from Europe and Asian partners. Three freshwater fish hatchery farms in Khon Kaen, which students can choose, are as follows:

- Thapra Fish Farm/ฟาร์มปลาท่าพระ
- Khon Kaen Farm ขอนแก่นฟาร์ม
- Phaka Farm

การเช่าใช้อุปกรณ์/
Equipment for rent

ผู้สนใจสามารภเช่าใช้อุปกร์ที่ได้รับการสนับสนุนการโครงการ ERASMUS และโครงการอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Equipment obtained from ERAMUS programe and other projects are available for rent to generate substantial income for regular inspection and maintenance of the equipment in the future.

  • All
  • เครื่องอุสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • เครื่องมือจุลชีววิทยา
  • เครื่องแปรรูปอาหาร

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Internship Placement 1

สถานฝึกสหกิจที่ 1

Team

Dr. SOMSAMORN GAWBORISUT
ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์

Coordinator and instructor

ผู้ประสานงาน และผู้สอน

DR. PORNTHEP NIAMPHITAK
ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์

Instructor/ผู้สอน

DR. BUNDIT YUANGSOI
ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย

Instructor/ผู้สอน

DR. SIRIPAVEE CHAROENWATTANASAK
ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

Instructor/ผู้สอน

DR. PATTAMA WIRIYAPATTANASUB
ดร.ปัทมา วิริยะพัฒนะทรัพย์

Instructor/ผู้สอน

DR. WASSANA PROSINGKORN
ดร.วาสนา ไพรสิงขร

Instructor/ผู้สอน

Contact