มาเป็นครอบครัวเราชาว AG@KKU สินค้าปลอดภัย

คุณภาพและการรับรอง

คณะมีการตรวจคุณภาพอาหาร และสินค้าทุกประเภทให้ผ่านมอก./ ISO

รูปภาพครอบครัวรั้ว AG

เก็บภาพความประทับใจกิจกรรรมเกี่ยวกับ AG Market Shop