Menu
หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
หลักสูตรการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษา
E-learning
งานวิจัย
งานกิจการนักศึกษา
ฝ่ายไร่/ห้องปฎิบัติการ
ภาพกิจกรรม ภาควิชา
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยม
รายงานการประชุมภาควิชา

admin

Warning: passthru() [function.passthru]: Cannot execute a blank command in D:\AppServ\www\psciar\menu.php on line 97
จำนวนผู้เยี่ยมชม 0025969 ครั้ง
Link
สาขาวิชา
 • สาขาวิชากีฏวิทยา

 • ส่วนกลาง
 • สมาคมศิษย์เก่า

 • บัณฑิตวิทยาลัย

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมส่งเสริมการเกษตร

 • กรมวิชาการเกษตร

 • ศูนย์บริการวิชาการ

 • คณะเกษตรศาสตร์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ.พัชริน 2011-05-02
 • ดร. พัชริน ส่งศรี รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 | admin, 2011-02-25
 • ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ | , 2010-09-08
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานวันไหว้ครูภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร | admin, 2010-06-16
 • ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มีผลการประเมินระดับดี (ระดับ 4) | , 2010-04-26
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ | , 2010-02-16
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมภาควิชาพืชศาสตร์ฯครั้งที่ 1/2553 | admin, 2010-01-08
 • ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร | admin, 2010-01-04
 • พืชศาสตร์ฯ ร่วมใจเก็บใบไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆในบริเวณมหาวิทยาลัย ทำความดีถวายวันพ่อ | admin, 2009-12-02
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาตร์ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชสวน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณแปลงฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และบริเวณถนนต้นสักสายรหัส | admin, 2009-10-30
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ISSAAS International Congress 2009 | admin, 2009-09-04
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "วช.เพิ่มมูลค่าทรัพสินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์" | admin, 2009-09-04
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย" | admin, 2009-09-02
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร | admin, 2009-08-28
 • นักศึกษาสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ฝึกงานทางด้านไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลเขตหนาว ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์ | อ.พัชริน, 2009-08-27
 • รับสมัครทุนสนับสนุนเค้าโครงวิจัย | admin, 2009-08-07
 • TOKAI UNIVERSITY | admin, 2009-08-07
 • การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย | admin, 2009-08-06
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาความปลอดภัยอาหารสัญจร | admin, 2009-07-30
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | admin, 2009-07-29
 • อ่านข่าวทั้งหมด
  ข่าวรับสมัคร/ประกวดราคา
 • aa | aaa, 17-03-05
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | admin, 09-08-17
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี | admin, 09-06-27
 • หนังสือเวียน/ข่าวประชุมวิชาการ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมภาควิชาครั้งที่ 1/2553
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมภาควิชาครั้งที่ 7
 • ขอเลื่อนประชุมภาควิชา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 51
 • บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล       รางวัลที่ได้รับ : เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” สายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ระดับดีเยี่ยม
     
      ดร.บรรยง ทุมแสน       รางวัลที่ได้รับ : เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2553
      ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย       รางวัลที่ได้รับ : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
      อาจารย์บรรยง ทุมแสน      รางวัลที่ได้รับ : งานวิจัยที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด
  ของภาควิชาพืชศาสตร์


  หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
  สาขาเกษตร
  Copyright BRIGHT BEACON Co., Ltd 2008