ติดตามและประเมินผล-การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid-19
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น