043-20235 agtr03@kku.ac.th

 

-หลักสูตรที่ผ่านสภาแล้ว (ปริญญาเอก)

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Scroll to Top