043-20235 agtr03@kku.ac.th

หลักสูตรปรับปรุง 2560 คณะเกษตรศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

มคอ.2-รายละเอียดของหลักสูตร
-มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
-มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
-มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
-มคอ.6. การรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
-มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
-แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี (Synopsis)
-แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท(Synopsis)
-แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก(Synopsis)
-แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี (เสนอ สกอ.)
-แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท (เสนอ สกอ.)
-แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ ระดับปริญญาเอก (เสนอ สกอ.)
-แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
มคอ. 2 ใช้ปรับปรุงหลักสูตร 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ที่ 148/2560

ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก)

-ข้อมูลจากหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ภาคผนวก 3) ระดับปริญญาตรี
-ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคตผนวก 4)
-ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวก 5)
-ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 (ภาคผนวก 6)
-ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่องแนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก 7)
-องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคผนวก 8)

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก)

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ภาคผนวก 3) ระดับบัณฑิตศึกษา
-ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 4)

-ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 23/2560 การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวก 5)
-ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ภาคผนวก 6)
-ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1073 /2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ (ภาคผนวก 7)

-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิป.โท (ภาคผนวกที่-8)
-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ป.เอก (ภาคผนวกที่-8)

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2558

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  
  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

Scroll to Top