รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผศ.ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์ คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  
รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รศ.น.สพ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ผศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขานุการ