รายงานการประชุมปี 2545

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2545
ณ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (26 เม.ย, 2545)
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2545
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้เข้าใหญ่ จ.นครราชสีมา (15 มิ.ย. 2545)
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2545
ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (16 ส.ค. 2545)
รายงานการประชุมวาระพิเศษ 2545
ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน(15 ธ.ค. 2545)

รายงานการประชุมปี 2546

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2546
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (17 ม.ค. 2546)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2546
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี (มี.ค. 2546)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2546
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2546)

รายงานการประชุมปี 2547

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (4-5 พ.ค. 2547)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2547
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17 ก.ย. 2547)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2547
ณ ห้องประชุมเพนเดิลตัน-มนตระกูล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3 ธ.ค. 2547)

รายงานการประชุมปี 2548

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2548
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (18-19 พ.ย. 2548)

รายงานการประชุมปี 2549

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2549
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (7 เม.ย. 2548)

รายงานการประชุมปี 2550

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550
ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2 มี.ค. 2550)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550
ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (22 มิ.ย. 2550)

รายงานการประชุมปี 2551

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15 สิงหาคม 2551)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551
ณ ห้องประชุม 3 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551
ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประชุมปี 2552

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 30 มกราคม 2552
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552
ณ ห้องประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 31 มีนาคม 2552
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 29 พฤษภาคม 2552
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552
ณ ห้องประชุม A207 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 17 กรกฎาคม 2552
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี, 11 กันยายน 2552
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552
ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, 13 พศจิกายน 2552

รายงานการประชุมปี 2553

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553
ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, 22 มกราคม 2553
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26 มีนาคม 2553
 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553
ณ สีชัง พาเลช โฮเต็ล & รีสอร์ท อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 18 มิถุนายน 2553

 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553
ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 19 กรกฎาคม 2553

 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553
ณ ห้องประชุม A207 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 22 ตุลาคม 2553

 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนาลำปาง จังหวัดลำปาง, 15 ธันวาคม 2553

รายงานการประชุมปี 2554

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 11 กุมภาพันธ์ 2554
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 6 เมษายน 2554
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554
ณ ห้องประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 17 มิถุนายน 2554
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554
ณ ห้องสัมมนาย่อย 8 ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 5 สิงหาคม 2554
  รายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2554
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 16 กันยายน 2554
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 7 ธันวาคม 2554

รายงานการประชุมปี 2555

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ม.นครพนม, เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2555
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เมื่อ 14 พฤษภาคม 2555
  รายงานการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2555
ณ ห้องประชุม 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , เมื่อ 29 มิถุนายน 2555
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, เมื่อ 25 สิงหาคม 2555
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555
ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , เมื่อ 26 ตุลาคม 2555
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555

รายงานการประชุมปี 2556

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30น.
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556