ร่างข้อบังคับ สภาคณบดีสาขาการเกษตร
  ร่างโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สภาคณบดีสาขาการเกษตร