สภาคณบดีสาขาการเกษตร ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางไกลในการเรียนการสอนร่วมระหว่างสถาบัน โดย e-learning ของเครือข่ายสมาชิก มีดังนี้

ลำดับ คณะ/สาขา/สำนัก/หลักสูตร หน่วยงาน เว็บไซต์
1 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ visit
2 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร visit
4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น visit
5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ visit
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visit
8 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
9 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ visit
10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
11 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
12 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม visit
13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง visit
14 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ visit
15 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ visit
17 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
20 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
21 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี visit
22 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ visit
23 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
24 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ visit
25 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
26 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
27 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย