สภาคณบดีสาขาการเกษตร 
Council of the Dean of Agricultural Science 
Vision into Action 
Your IP Address
3.95.131.146
10.101.109.132

  หน้าหลัก

  ข้อบังคับสภาฯ

  ใบสมัครสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร

  คณะกรรมการ

  ยุทธศาสตร์

  ปฏิทิน กำหนดการ

  รายงานการประชุม

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรม

  ตราสัญลักษณ์

  รายงานความก้าวหน้า

<<     July 2021     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 0 events 
ปฏิทินกิจกรรม
blog บทความสภาคณบดี
การศึกษาภาคฤดูร้อน สภาคณบดีสาขาการเกษตร
บทเรียนออนไลน์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Thai Agricultural Digital Library
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
 
แนะนำคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร "เรียนเกษตรที่ไหนดี เรียนเกษตรแล้วจะทำอะไร"

เกษตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คืออนาคตเกษตรไทย2012-09-05 09:19:15
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการตกกล้า2012-03-22 09:01:37
ความร่วมมือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 22011-11-15 09:04:29
ความร่วมมือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 12011-11-15 09:04:22
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย2011-09-05 08:41:03
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เ่ริ่มเดือนมีนาคม พ.ศ. 25552011-09-05 08:39:42
คนรุ่นใหม่...คงต้องเรียนเกษตร2011-06-13 11:47:48
สถาบันการเกษตรเน้นคุณภาพ2011-06-13 11:45:19
การสร้างคนเกษตรคุณภาพ2011-06-07 08:43:43
บทนำบทความจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร2011-05-04 15:17:26


1. เพื่อเป็นองค์กรกลางในการกำหนดแนวความคิด และทิศทางในการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
2. เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงาน และร่วมมือในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกิจกรรมในสาขาการเกษตร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
3. เพื่อให้สามารถชี้แนะชี้นำสังคมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. เพื่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีนโยบายและเป้าหมายสอดคล้องกันลำดับ คณะ/สาขา/สำนัก/หลักสูตร หน่วยงาน
1 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
12 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
15 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
20 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
22 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
27 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

 
 
Web site and all contents © Copyright www.agricdas.org, All rights reserved.
http://www.agri.ubu.ac.th/