ยินดีต้อนรับ

งานนโยบายและแผน ?
ทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านการวางแผนพัฒนา?? ติดตามประเมินผล ??จัดทำงบประมาณและวิเคราะห์การเงิน จัดทำและวิเคราะห์อัตรากำลัง เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของคณะฯ ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยสถาบัน ตลอดจนเสนอแนะและให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารและความก้าวหน้าของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดทำแผนงาน หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และโครงการพัฒนาต่างๆ
  • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และโครงการพัฒนาต่างๆ
  • วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี และการประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
  • วิเคราะห์และจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ
  • เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น บุคลากร นักศึกษา โปรแกรมการศึกษา งบประมาณ อาคารสถานที่และข้อมูลต่างๆ โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และงานต่างๆในคณะ
  • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยปัญหาของหน่วยงานในลักษณะของการวิจัยสถาบันเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  • เป็นหน่วยประสานงานด้านข้อมูลกับกองแผนงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ฯลฯ

  • สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)


(1) อะไรคือปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของ หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับความสำเร็จของหน่วยงาน ซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน อะไร คือการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ