สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์


     1. เพิ่มเติม ประสบการณ ์ด้านวิชาชีพ (Professional Experience) แก่นักศึกษา
     2. เพื่อเสริมทักษะนักศึกษา ด้านการนำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มากยิ่งขึ้น
     3. เพื่อให้ ภาคเอกชน มีส่วนร่วม กับสถานศึกษา ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสูง
     4. เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร    ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
     5. เพื่อให้นักศึกษาได้ผสมผสานความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้อย่างสมดุล