สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติของนักศึกษา

     1. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จนถึงวันแสดงความจำนง
     2. ต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร
     3. ต้องสามารถเข้าร่วมการปฏิบัติงานได้ตลอดระยะอย่างต่อเนื่อง
     4. ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ
     5. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
     6. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและจะต้องทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก่อนเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ