สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประโยชน์ที่สถานประกอบการที่จะได้รับ

     1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
     2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     3. มีนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยงาน
     4. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในท้องที่อื่นที่มีความสำคัญมากกว่า
     5. ลดการจ้างพนักงานประจำเพราะมีนักศึกษาทำงานเสริม เช่น งานที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลงานวิจัย และโครงการพิเศษ
     6. ในระหว่างปฏิบัติงาน สถานประกอบการสามารถใช้โอกาสนี้ประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ
     ในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน