สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมาของสหกิจศึกษาทางการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยได้แบ่งหลักสูตรออก เป็น 2 แผน ได้แก่ แผน 1 คือแผนเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษาและแผน 2 คือ แผนสหกิจศึกษา หลักสูตรนี้นักศึกษาจะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในเวลา 7 ภาคการ ศึกษาและที่เหลือ 1 ภาคการศึกษาเป็นการออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยวิชา สหกิจศึกษาทางการเกษตร (Agricultural Co-operative Education) นั้นมีหน่วยกิตทั้งหมด 9 หน่วยกิต
   คณะเกษตรศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 9 สาขาวิชาได้แก่
     1. สาขาวิชากีฏวิทยา
     2. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
     3. สาขาวิชาพืชสวน
     4. สาขาวิชาพืชไร่
     5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
     6. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
     7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
     8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     9. สาขาวิชาประมง วัตถุประสงค์
     1. เพิ่มเติม ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (Professional Experience) แก่นักศึกษา
     2. เพื่อเสริมทักษะนักศึกษา ด้านการนำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน มากยิ่งขึ้น
     3. เพื่อให้ ภาคเอกชน มีส่วนร่วม กับสถานศึกษา ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสูง
     4. เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
     ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
     5. เพื่อให้นักศึกษาได้ผสมผสานความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
     -เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้อย่างสมดุล