สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจ

นักศึกษา สถานประกอบการ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
นายฐิติพงษ์ อยู่สันเทียะ

เจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
นายปณิธาณ เนียมหอม

เบทาโกร ส่งเสริม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
นายประวิทย์ จันทร์เตี้ย

เบทาโกร ส่งเสริม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
นายวันฉัตร ช่วยค้ำชู

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
นายสามารถ ช่วยโพธิ์กลาง

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
นางสาวกมลมาลย์ สายนาโก

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
นางสาวสินใจ เวียงจันดา

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
นายสุทธิพงษ์ วงศ์คำ

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
นายอนุชา แสงสว่าง

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
10  นายสุรชัย มนตรี

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
11  นางสาวอุดมลักษณ์ เกิดหมื่นไวย

เบทาโกร สัตวบาลฟาร์ม สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
12  นายเกรียงไกร วัดเวียงคำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
13  นางสาวธัญญา โพธิ์พัฒน์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
14  นายธีรศักดิ์ เกษจันทร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
15  นายอิสระพงศ์ พบวงษา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
16  นายวิษณุ พันธ์ชูจิตร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
17  นางสาวกมลวรรณ ปานิเสน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
18  นายกฤษฎา บุตรพรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
19  นายเฉลิมพร แหวนประเสริฐ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
20  นายชาตรี สีน้ำคำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
21  นายกิตติศักดิ์ พรมลี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
22  นายปิยศักดิ์ สิทธิเชียงพิณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
23  นายพงศกร ศรีนอก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัตวศาสตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
24  นายเจริญ พินิจมนตรี

ไก่พ่อแม่พันธุ์ เบทาโกร คุณเจน สัตวศาสตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
25  นายวิทยา ชำรัมย์

ไก่พ่อแม่พันธุ์ เบทาโกร คุณเจน สัตวศาสตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
26  นายประเสริฐ ภูสุข

vpf รับแล้ว สัตวศาสตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
27  นายวชิรวัชร์ นันทวณิชชากร

vpf รับแล้ว สัตวศาสตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
28  นายวิริยะ ศรีประโคน

vpf รับแล้ว สัตวศาสตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
29  นายธนันท์ ธัญญวัฒน์

vpf รับแล้ว สัตวศาสตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
30  นายธนภัทร โคตรวิชา

บุญมีฟาร์ม สัตวศาสตร์  

ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง
31  นายสรลักษณ์ นามวงศ์

เบทาโกร อุบล สัตวศาสตร์  

ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง
32  นายวัชระวงศ์ ทองป้อง

ซันฟูด สัตวศาสตร์  

ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง
33  นายขวัญ ปลั่งกลาง

ซันฟูด สัตวศาสตร์  

ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง
34  นางสาวกาญจนา สร้อยมณี

เบทาโกรขอนแก่น สัตวศาสตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
35  นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีแท้

เบทาโกรขอนแก่น สัตวศาสตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
36  นางสาวใบเตย ดิษยนันท์

เบทาโกรขอนแก่น สัตวศาสตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
37  นางสาวรัตติยา ลำพองชาติ

เบทาโกรขอนแก่น สัตวศาสตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
38  นางสาวอาจรีย์ อุทาน

ปากช่อง สัตวศาสตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
39  นางสาวชลธิชา เพียราษฎร์

ปากช่อง สัตวศาสตร์  

ดร.สาวิตรี วงค์ตั้งถิ่นฐาน
40  นางสาวจิราภัทร พ้องเสียง

ปากช่อง สัตวศาสตร์  

ดร.สาวิตรี วงค์ตั้งถิ่นฐาน
41  นางสาวจุติพร รักษาวงษ์

ปากช่อง สัตวศาสตร์  

ดร.สาวิตรี วงค์ตั้งถิ่นฐาน
42  นางสาวกิ่งกาญจน์ เจริญฤทธิ์

ปากช่อง สัตวศาสตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
43  นายนรนิติ กองทุ่งมน

โคนม(เชียงใหม่เฟรชมิลค์) สัตวศาสตร์  

ดร.สาวิตรี วงค์ตั้งถิ่นฐาน
44  นายสรายุทธ ดวงกระโทก

โคนม(เชียงใหม่เฟรชมิลค์) สัตวศาสตร์  

ดร.สาวิตรี วงค์ตั้งถิ่นฐาน
45  นายสิทธิกร หัสกรรณ์

ฟาร์ม ตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา จ.นครสวรรค์ ประมง  

46  นายศรัณย์ธรณ์ มั่นวาจาสัตย์

ฟาร์ม ตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา จ.นครสวรรค์ ประมง  

47  นางสาวรุ่งตะวัน ศรีสวัสดิ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)(แปรรูปสัตว์น้ำ) ประมง  

48  นางสาวสิริวิภา ทองมี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)(แปรรูปสัตว์น้ำ) ประมง  

49  นางสาวกรรณิการ์ ผาดี

บริษัท แปซิฟิค มารีนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ประมง  

50  นางสาวเนตรชนก ปะทะทอง

บริษัท แปซิฟิค มารีนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ประมง  

51  นางสาวอัญชลี เชื้อเหลือง

บริษัท แปซิฟิค มารีนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด ประมง  

52  นายสิทธิเบศร์ บุญจวง

TSM แอชเชอรี่ ประมง  

53  นางสาวสมฤดี โคตรสมบัติ

ไบเออร์ ครอป ซายน์ กีฏวิทยา  

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ
54  นางสาวรพีพรรณ โตหนองหว้า

ไบเออร์ ครอป ซายน์ กีฏวิทยา  

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ
55  นางสาวศศิธร ตลับเงิน

เอราวัณเคมีเกษตร กีฏวิทยา  

ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
56  นางสาวพวงแข เจือจันทร์

เอราวัณเคมีเกษตร กีฏวิทยา  

ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
57  นางสาววัชลาวลี บุญมี

ศูนย์วิจัยข้าว อุบลราชธานี กีฏวิทยา  

ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช
58  นางสาวพิมนภา อุทคะวาปี

ศูนย์วิจัยข้าว อุบลราชธานี กีฏวิทยา  

ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช
59  นางสาวจารุวรรณ เสือเคน

โรงงานน้ำตาลราชสีมา กีฏวิทยา  

ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
60  นางสาวพรพรรณ ตั้งใจ

ศูนย์กีฏป่าไม้ที่ 2 กีฏวิทยา  

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง
61  นางสาวปภัสรา มาชัยภูมิ

ศูนย์กีฏป่าไม้ที่ 2 กีฏวิทยา  

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง
62  นางสาวปิยะธิดา ลีลากุด

ไต้หวัน กีฏวิทยา  

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
63  นายมงคล จังอินทร์

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กีฏวิทยา  

รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
64  นางสาววชิราวรรณ สันเสนาะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
65  นางสาวศิริพร ศรีทา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
66  นางสาวสุนันทา ภาราศรี

เอจียู วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
67  นางสาววรรณิภา บุญเกษม

เอจียู วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
68  นางสาวศศิธร สีโยธา

เอจียู วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
69  นางสาวนุชรี พุฒพันธ์

ธนลาภ วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
70  นางสาวภูรินี ภาพฉิมพลี

ไร่สุวรรณ วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
71  นางสาวเพ็ญธิดา น้อยนุพา

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
72  นางสาวน้ำทิพย์ พุ่งอุไร

บริษัท สยามฮาเวสท์ จำกัด วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
73  นางสาวศิรินันท์ ขันธวิชัย

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
74  นางสาวสุนทรีย์ มีเทียน

บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเวล จำกัด วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
75  นางสาวทิพย์สุคนธ์ อนุภาพ

บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเวล จำกัด วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
76  นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์

บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเวล จำกัด วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
77  นางสาวศิรินารถ ดวงจันทร์

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ อ้อมน้อย วิทยาโรคพืช  

ดร.อนันต์ วงเจริญ
78  นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาสูง

สำนักงานพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ปฐพีศาสตร์  

ดร.พฤกษา หล้าวงษา
79  นางสาวนงลักษณ์ อามาตรี

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา ปฐพีศาสตร์  

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
80  นางสาวอรพิมพ์ ทองเสีย

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา ปฐพีศาสตร์  

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
81  นายธนรัฐ แสนธนู

SCG ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ
82  นางสาวอารีรัตน์ บุญยง

SCG ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ
83  นางสาวนฤมล นาคศรี

กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
84  นางสาวพรพรรณ มาลาศรี

กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
85  นางสาวรัตนาพร ภูสถิตย์

กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
86  นางสาวสิริรัตน์ คำงาม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
87  นางสาวอัญชลี กำไรเงิน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ
88  นางสาวอุไรวรรณ แสนเห็มทอง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี ปฐพีศาสตร์  

ดร.นฤมล แก้วจำปา
89  นางสาวนัฐพร เรืองหล้า

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดเชียงราย ปฐพีศาสตร์  

ผศ.เกรียงศักดิ์ จันทร์โททัย
90  นางสาวปภัสสร ใจยาว

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดเชียงราย ปฐพีศาสตร์  

ผศ.เกรียงศักดิ์ จันทร์โททัย
91  นางสาวรังรอง ทาบุญเมือง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดเชียงราย ปฐพีศาสตร์  

ผศ.เกรียงศักดิ์ จันทร์โททัย
92  นางสาวทิพวรรณ พรมชาติ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 ขอนแก่น ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ
93  นายคมสันต์ ทัดกลาง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.เริงศักดิ์ กตเวทิน
94  นางสาวปรินทร บุญเกื้อ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ปฐพีศาสตร์  

รศ.ดร.เริงศักดิ์ กตเวทิน
95  นายอภิวัฒน์ มูลมณี

บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด พืชสวน  

รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
96  นางสาวรจนา คุณพรหม

บริษัท ธนลาภไฮโดรโปนิกส์แอนด์อโกรเทค จำกัด พืชสวน  

ผศ.ดร.สุมมนา นีระ
97  นายธนกฤษณ์ ปู่พันธ์

บริษัท คอร์เดีย จํากัด พืชสวน  

ดร.ภานุพล หงส์ภักดี
98  นายพีรเดช สงวนนาม

บริษัท ตราดสีทอง จำกัด พืชสวน  

อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ
99  นายอนุพล นาชัยสินธุ์

ไต้หวัน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
100  นายเรนรินทร์ ศรีบุรินทร์

ไต้หวัน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
101  นายสิทธิกร จ่าบาล

ไต้หวัน พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
102  นางสาวมินตรา ทิพอาจ

ไต้หวัน พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
103  นายพีรพล แสงประพาฬ

บริษัท ผักและผลไม้ สนตอเบอร์รี่(น้ำหนาว) พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสรียร
104  นางสาวพรรษา พาชื่น

ไร่องุ่นกรานมอนเต้ พืชสวน  

ดร.พัชริน ส่งศรี
105  นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นจันทร์

ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ พืชสวน  

ดร.พัชริน ส่งศรี
106  นายพงษิตย์ พลเยี่ยม

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว(เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา) พืชสวน  

ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
107  นางสาววิลาวรรณ คนใหญ่

บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จำกัด พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสรียร
108  นางสาวปนิดา แสงบัลลังค์

เกษตรอำเภอบ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ พืชไร่  

รศ.ดร.ชุติพงศื อรรคแสง
109  นายชาณุพันธ์ ไขมีเพ็ชร

โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง พืชไร่  

รศ.ดร.ชุติพงศื อรรคแสง
110  นางสาวจีรนันท์ นามวงษ์

มูลนิธิมันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
111  นางสาวจิราภรณ์ นาทา

มูลนิธิมันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
112  นางสาวอภิญญา ศรีวิชา

มูลนิธิมันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
113  นางสาวเจนจิรา ภาคกลาง

บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จก. พืชไร่  

ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ
114  นางสาวอภิรดี พรมพาโสภากุล

บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จก. พืชไร่  

ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ
115  นางสาวณัชทิชา ธิตาปัญ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
116  นางสาวจิระประภา ปาผักโข?

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
117  นางสาวสุภาพร ทรงชาติ

เจี๋ยไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

รศ.บุญมี ศิริ
118  นายสุเมธ แก้วคำสอน

เจี๋ยไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

รศ.บุญมี ศิริ
119  นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสม

เจี๋ยไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

รศ.บุญมี ศิริ
120  นายนวพล รุ่งเรืองชัย

ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
121  นางสาวปรียานุช ผิวนวล

กรานมอนเต้ พืชไร่  

ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
122  นางสาวปวีณา เคนบัวบาน

กรานมอนเต้ พืชไร่  

ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
123  นางสาวเมตตา อ่อนศรี

กรานมอนเต้ พืชไร่  

ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
124  นางสาววริศรา บุราคร

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พืชไร่  

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี
125  นางสาวจิดาภา คงหินไธสง

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พืชไร่  

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี
126  นางสาวรสริน ช่วยการ

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี พืชไร่  

รศ.บุญมี ศิริ
127  นายนพพล อินทระ

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี พืชไร่  

รศ.บุญมี ศิริ
128  นายอยุธยา เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี พืชไร่  

รศ.บุญมี ศิริ
129  นางสาวปริยะนาถ ลมสมบุตร

ไร่องุ่นภูนวพันธ์ พืชไร่  

ดร.อโนมา ดงแสนสุข
130  นางสาวสุนิษา ภูสีน้ำ

ไร่องุ่นภูนวพันธ์ พืชไร่  

ดร.อโนมา ดงแสนสุข
131  นายวิฑูรย์ จันทรี

ไร่องุ่นภูนวพันธ์ พืชไร่  

ดร.อโนมา ดงแสนสุข
132  นายอวิรุทธิ์ บุตรนคร

ไร่องุ่นภูนวพันธ์ พืชไร่  

ดร.อโนมา ดงแสนสุข
133  นางสาวทาริกา ทองจันทร์

โรงงานน้ำตาลบุรัรัมย์ พืชไร่  

ดร.อรุณี พรมคำบุตร
134  นางสาวกาญจนา ชาติสุภาพ

โรงงานน้ำตาลบุรัรัมย์ พืชไร่  

ดร.อรุณี พรมคำบุตร
135  นางสาวชาลิสา บรรลือทรัพย์

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

ดร.อรุณี พรมคำบุตร
136  นางสาววราณุลักษณ์ จำปาแท้

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
137  นางสาวบุษบา อุดสังข์

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
138  นางสาวสุพรรษา มณีศรี

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ
139  นางสาววิภาดา บุตรใส

สตอเบอร์รี่ ( น้ำหนาว) พืชไร่  

ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
140  นางสาวกมลทิพย์ ริโยธา

TSA เมล็ดพันธุ์ จังหวัดอุดร พืชไร่  

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
141  นางสาวกรรณิการ์ คำนาค

TSA เมล็ดพันธุ์ จังหวัดอุดร พืชไร่  

ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
142  นายเจษฎา อนนตะชัย

TSA เมล็ดพันธุ์ อุดร พืชไร่  

ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
143  นางสาวสุรีรัตน์ จิตวิขาม

TSA เมล็ดพันธุ์ อุดร พืชไร่  

ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
144  นายวุฒิพนธ์ ท่าพริก

บริษัทมิตรผลวิจัย พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
145  นายสุรัตน์ ขาวสะอาด

มิตรภูเขียว พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
146  นายศักดา ทรัพย์พูนสุข

มิตรภูเขียว พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
147  นางสาววาสิฐี แก้วจุลลา

ศูนย์วิจัยข้าว ชุมแพ พืชไร่  

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
148  นางสาววาสนา โชติสุวรรณ

โรงงานน้ำตาลขอนแก่น พืชไร่  

ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ
149  นางสาวหรรษมน ฉวีวงศ์

พีบีวัลเล พืชไร่  

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
150  นางสาวชนาพร แทนวิสุทธิ์

ศูนวิจัยข้าวขอนแก่น พืชไร่  

ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
151  นางสาวไพลิน ศิริวงษ์ขันธ์

ศูนวิจัยข้าวขอนแก่น พืชไร่  

ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
152  นางสาวเบญจพร ชุมแวงวาปี

โรงงานน้ำตาลราชสีมา พืชไร่  

ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ
153  นางสาวเยาวลักษณ์ ปัชชามูล

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ อ้อมน้อย พืชไร่  

ดร.นิสิต คำหล้า
154  นางสาวสุลัยรัตน์ โพธิ์หล้า

กรีน เวิลด์ เจเนติกส์(ประเทศไทย) จำกัด พืชไร่  

ดร.นิสิต คำหล้า
155  นางสาวสุกัญญา ชัยสุทธิ์

กรีน เวิลด์ เจเนติกส์(ประเทศไทย) จำกัด พืชไร่  

ดร.นิสิต คำหล้า
156  นายบัณฑิต ทองทิพย์

ศูนย์มีชัย กาญจนบุรี ไทรโยค การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ยศ บริสุทธิ์
157  นายพรเทพ เปรมพงษ์

SCG การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ยศ บริสุทธิ์
158  นางสาวพรทิพา ปัตตะ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
159  นางสาวพรสุดา ไชยโชติ

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
160  นางสาววรรณนิสา เงินจังหรีด

ศูนย์มีชัย ลำปลายมาศ การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
161  นางสาวอริสา โสภา

สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
162  นายศุภสิทธิ์ แก้วมะ

สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
163  นางสาวเมธาวี ภูลายขาว

ศูนย์มีชัย กาญจนบุรี ไทรโยค การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ภานุพันธุ์ ประภาติกุล
164  นางสาวอลิสา มูลมณี

ศูนย์มีชัย กาญจนบุรี ไทรโยค การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ภานุพันธุ์ ประภาติกุล
165  นายอดิศักดิ์ ผะดาศรี

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
166  นายไชโย รักษาสัตย์

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ยศ บริสุทธิ์
167  นางสาวศีดา พูนประโคน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
168  นางสาวกรรณิกา กลิ่นแก้วณรงค์

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ การส่งเสริมการเกษตร  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
169  นางสาวปิยนุช ญาณผาด

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ การส่งเสริมการเกษตร  

อาจารย์ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร
170  นางสาวรสริน พิมพ์โคตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

อาจารย์ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร
171  นางสาวปานทิพย์ พาลึก

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

อาจารย์ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร
172  นางสาวธิติญาภรณ์ คำดี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ภานุพันธุ์ ประภาติกุล
173  นายเอกปริญญ์ ม่องคำหมื่น

ร่วมด้วยช่วยกันขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

อาจารย์ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร
174  นางสาวรังรอง เผื่อนหมื่นไว

ศูนย์มีชัยนางรอง จ.บุรีรัมย์ การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ภานุพันธุ์ ประภาติกุล
175  นางสาวโสพิศสุดา เดนโม

สถานีเกษตรหลวงปางดง การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ภานุพันธุ์ ประภาติกุล
176  นายเก่งอนันต์ อันทะเกตุ

โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ยศ บริสุทธิ์
177  นายกฤษดาภงค์ วงษ์โพย

สภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการเกษตร  

ดร.ยศ บริสุทธิ์
178  นางสาวบานชื่น บุตรพรม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบุรี ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ดร.นฤมล แก้วจำปา
179  นางสาวสุรีพร กัณเรศ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบุรี ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ดร.นฤมล แก้วจำปา
180  นางสาวสุดารัตน์ ด้วงลา

สวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
181  นางสาวรัญญิการ์ แป้นนอก

ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
182  นางสาวแจ่มจันทร์ อินอิอน

สถานนีพีฒนาที่ดินยโสธร ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ดร.พฤกษา หล้าวงษา
183  นางสาวพิรุณณี ศรีคะเณย์

ใต้หวัน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
184  นางสาวธัญพัฒน ไชยบุตร

ใต้หวัน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
185  นางสาวกิตติยา โคคำ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จ.มหาสารคราม ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์
186  นางสาวนรินทร์พร จินดาดวง

สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ดร.นฤมล แก้วจำปา
187  นายไพโรจน์ ขันธ์ศิลา

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
188  นายชิติสรรค์ ขอสุข

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
189  นางสาวมนัสชนก ดวงสุนทร

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์
190  นางสาวอุมารินทร์ ศรีเลา

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์
191  นายชัยพิพัฒน์ หาญคง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน เเอชเชอรี่ จำกัด พังงา ประมง  

อ.สมพงศ์ ดุลย์จินดาชบาพร
192  นายอนุชิต มานะกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน เเอชเชอรี่ จำกัด พังงา ประมง  

อ.บัณฑิต ยวงสร้อย
193  นางสาวสุจิตรา ลบแย้ม

ฟาร์มโรงเพาะพักลูกกุ้ง ปะทิว 2 ชุมพร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประมง  

อ.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
194  นายดลเดช หาญกล้า

ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งชีฟาร์ม สงขลา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประมง  

อ.พรเทพ เนียมพิทักษ์
195  นายสถาพร โดดแช

ฟาร์มร้อยเพชร เฟส ๒ ตราด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประมง  

อ.สุธี วงศ์มณีประทีป
196  นายเอกชัย แซ่คู่

เบทาโกรสกลนคร ประมง  

อ.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
197  นายนิรันดร์ สุวรรณเวียง

เบทาโกรสกลนคร ประมง  

อ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
198  นายไกรวิท ภูจิตรเงิน

Global gen คุณอภิรักษ์ มาซา 089-6994774 ประมง  

อ.ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์
199  นางสาวสุภัทรพร บำรุงสงฆ์

Global gen คุณอภิรักษ์ มาซา 089-6994774 ประมง  

อ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
200  นายอวิรุทธ์ คณาวัลย์

ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งชีฟาร์ม ระยอง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประมง  

อ.นิลุบล กิจอันเจริญ
201  นางสาวนวรัตน์ เหลาพิลา

ฟิลิปปินส์ กีฏวิทยา  

อ.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
202  นางสาวรัชนีวรรณ คำดี

ฟิลิปปินส์ กีฏวิทยา  

อ.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
203  นางสาวสุภาณี สุขะลี้

ศูนย์หม่อนไหม จ.นครราชสีมา กีฏวิทยา  

อ.ศิวิลัย สิริมังคลารัตน์
204  นางสาวมธุรส ธรรมบุตร

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กีฏวิทยา  

อ.วิถี
205  นายยศชลากร สุขอยู่

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กีฏวิทยา  

อ.อุบล ตังควานิช
206  นางสาวสุนิศา สุนทร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.ขอนแก่น กีฏวิทยา  

อ.ยุพา หาญบุญทรง
207  นางสาววิสุดา วรชัย

บริษัท ผักและผลไม้ จำกัด กีฏวิทยา  

อ.ดวงรัตน์ ธงภักดี
208  นางสาวมัสยา เพาะพืช

มาเลเวีย ปฐพีศาสตร์  

อ.นฤมล แก้วจำปา
209  นางสาวเมธิณี วิบูลย์กุล

เวียดนาม ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
210  นางสาวปัทมา โพธิ์ยา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปฐพีศาสตร์  

อ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี/อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
211  นายศรัณยู เจนเวชประเสริฐ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปฐพีศาสตร์  

อ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี/อ.วิทยา ตรีโลเกศ
212  นายศุภมงคล จรดอน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปฐพีศาสตร์  

อ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี/อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
213  นางสาวปิยรัตน์ ทานสมบัติ

สหกรณ์การเกษตรนาคู ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
214  นายศิวดล คำมี

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ปฐพีศาสตร์  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
215  นางสาวชิดชนก ศรีโสดาพล

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ปฐพีศาสตร์  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
216  นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ปฐพีศาสตร์  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
217  นางสาวรุจิรา ศรีเคนขันธ์

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ปฐพีศาสตร์  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
218  นายอภิศักดิ์ มีครไทย

สถานนีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ปฐพีศาสตร์  

อ.เริงศักดิ์ กตเวทิน
219  นางสาวขวัญธิดา ก้อใจ

สถานนีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ปฐพีศาสตร์  

อ.เริงศักดิ์ กตเวทิน
220  นายวัฒนา วรวงค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) ปฐพีศาสตร์  

อ.นฤมล แก้วจำปา
221  นางสาวณัชวดี มูลเวียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) ปฐพีศาสตร์  

อ.นฤมล แก้วจำปา
222  นายพิสิทธิ์ แสงสุก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) ปฐพีศาสตร์  

อ.นฤมล แก้วจำปา
223  นางสาววราพร พงษ์ภักดี

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
224  นายเอนกพงศ์ จำปา

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ปฐพีศาสตร์  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
225  นายเทพธาดา สุขเกษม

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ปฐพีศาสตร์  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
226  นางสาวสุวรรณี ศาลา

merit ฟาร์ม จันทบุรี ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
227  นางสาววันวิษา คุณกะนิน

merit ฟาร์ม จันทบุรี ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
228  นางสาวเขมจิรา ทองนำ

merit ฟาร์ม จันทบุรี ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
229  นางสาววีรนุช กุดแถลง

มาเลเซีย(ทุนส่วนตัว) uplm ทรัพฯ  

อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
230  นางสาวเพชรรัตน์ พวกสันเทียะ

มาเลเซีย(ทุนส่วนตัว) uplm ทรัพฯ  

อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
231  นายศุภชัย โวหารลึก

AEC ทรัพฯ  

อ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
232  นางสาวกัญญารัตน์ โสวัตร

AEC ทรัพฯ  

อ.นฤมล แก้วจำปา
233  นางสาวศิวภรณ์ อ้นหอม

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ทรัพฯ  

อ.เริงศักดิ์ กตเวทิน
234  นางสาวสาวิตรี อินธิบาล

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ทรัพฯ  

อ.เริงศักดิ์ กตเวทิน
235  นางสาวสุพัตรา ยาวิเลิง

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ทรัพฯ  

อ.เริงศักดิ์ กตเวทิน
236  นางสาวลำดวน ดวงนามล

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ทรัพฯ  

อ.เริงศักดิ์ กตเวทิน
237  นางสาวพรพิมล ศักดิ์สมบูรณ์

สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ทรัพฯ  

อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
238  นางสาววรรณิภา เงินแพง

สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ทรัพฯ  

อ.นฤมล แก้วจำปา
239  นางสาวศิริญญา พงศ์ขาว

scg ทรัพฯ  

อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
240  นายเฉลิมพร แสงแก้ว

scg ทรัพฯ  

อ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
241  นางสาวศศิธร ได้ไซร้

scg ทรัพฯ  

อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
242  นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประครอง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ทรัพฯ  

อ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
243  นางสาวลลิตา สิทธิวงค์

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ทรัพฯ  

อ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
244  นางสาวประไพพรรณ เอกพันธ์

ลาว พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
245  นายภาสกร กิติศรีปัญญา

พม่า พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
246  นางสาวกนกทิพย์ ตอเสนา

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
247  นางสาวจริยา แสงหาชัย

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
248  นายพิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล

พม่า พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
249  นายคัมภีร์ เหล่าฤทธิไกร

เวียดนาม พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
250  นางสาวธันยาวีร์ ร่วมคิด

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
251  นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน

ฟิลิปปินส์ วิทยาโรคพืช  

อ.อนันต์ วงเจริญ
252  นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน

ฟิลิปปินส์ วิทยาโรคพืช  

อ.อนันต์ วงเจริญ
253  นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต

ลาว พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
254  นางสาวอาทิตยา ชุมพล

ฟิลิปปินส์ วิทยาโรคพืช  

อ.อนันต์ วงเจริญ
255  นางสาววันเพ็ญ บุญยงค์

วิทยาโรคพืช อ.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล  

บริษัท ซินเจนทา (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น
256  นางสาวขวัญดาว สีกาลัง

วิทยาโรคพืช อ.หทัยทิพย์ ชาชิโย  

บริษัท ธนลาภไฮโดรโปนิกส์แอนด์อโกรเทค จำกัด
257  นางสาวนรินทิรา ไตรยราช

วิทยาโรคพืช อ.นิวัฒ เสนาะเมือง  

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร(กรุงเทพฯ)
258  นายรัตนพงษ์ โอสถานนท์

วิทยาโรคพืช อ.นิวัฒ เสนาะเมือง  

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร(กรุงเทพฯ)
259  นายธีรพร แคน้ำ

วิทยาโรคพืช อ.พรทิพย์ วงศ์แก้ว  

บริษัท ฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน
260  นายอนันต์ หรรษาพันธุ์

วิทยาโรคพืช อ.วีระศักดิ์ ศักด์ศิริรัตน์  

บริษัท ฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน ศุกร์
261  นางสาวศิริวิมล พานพูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ส่งเสริม  

ดร.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
262  นางสาวปิยพร พานคำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ส่งเสริม  

ดร.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
263  นางสาวปวีณา สีดา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ส่งเสริม  

ดร.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
264  นางสาวปิยะดา ต่ออำนาจ

ธนาคารออมสินจักราช จังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริม  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
265  นางสาวณหทัย พงษ์มิตร

ธนาคารออมสินจักราช จังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริม  

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
266  นางสาวสุภารัตน์ ผังดี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ส่งเสริม  

ดร.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
267  นางสาวสรินยา บุราณ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ส่งเสริม  

ดร.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
268  นางสาวเววิกา วงษ์รักษ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ยศ บริสุทธิ์
269  นางสาวอุไรวรรณ หีบไธสง

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ยศ บริสุทธิ์
270  นางสาวนภัสกร อินทร์สันต์

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ยศ บริสุทธิ์
271  นายจักรพันธ์ กงบุราณ

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ยศ บริสุทธิ์
272  นายณัฐวัฒน์ กุดแถลง

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ยศ บริสุทธิ์
273  นายบุญฤทธิ์ ภูบังดาว

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมามเอื้อง ชลบุรี ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
274  นางสาวพิมพ์ใจ ถิ่นโคกสูง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพรชบูรณ์ ส่งเสริม  

อ.ภาณุพันธ์
275  นางสาววารุณี นรินทร์รัมย์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพรชบูรณ์ ส่งเสริม  

อ.ภาณุพันธ์
276  นางสาวนิชชดา โคนาบาล

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพรชบูรณ์ ส่งเสริม  

อ.ภาณุพันธ์
277  นางสาวพิณเพชร เรื่องลือ

โครงการพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ ส่งเสริม  

อ.ภาณุพันธ์
278  นางสาวจุฑามาศ อุบลศรี

โครงการพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ ส่งเสริม  

อ.ภาณุพันธ์
279  นายณัฐพงศ์ สินทร

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
280  นางสาวทัศนีย์ ฐานไชยชู

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
281  นางสาวทัศวรรณ นามบุตรดี

บริษัท ไอ เอ็น เรดิโอ จำกัด(มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันน) ส่งเสริม  

อ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร
282  นางสาวอรอุมา จ่าเหลา

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด หนองไผ่ ขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร
283  นายสัจจะธรรม อุ่นใจ

ไร่องุ่นกรานมอนเต้ อำเภอปากช่อง ส่งเสริม  

อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
284  นายประยูร พันเครือวัลย์

ไร่องุ่นกรานมอนเต้ อำเภอปากช่อง ส่งเสริม  

อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
285  นางสาวปัทมวรรณ สินจริยานนท์

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุชิต 084-6040023 ส่งเสริม  

ดร.ภาณุพันธ์
286  นางสาวประไพพร ไกรรัตน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร
287  นางสาวชนิตา ชุมศรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร
288  นายศรราม หัดโนนตุ่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น ส่งเสริม  

อ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร
289  นางสาวจุฬาลักษณ์ ฮาบเมืองซอง

ศูนย์มีชัย จักรราช ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
290  นายสิรวิชญ์ ประทุมชัย

ศูนย์มีชัย จักรราช ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
291  นายศักรินทร์ จันทรัตน์

ศูนย์มีชัย จักรราช ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
292  นางสาวกุสุมา มุกดาม่วง

ศูนย์มีชัย จักรราช ส่งเสริม  

อ.ไกรเลิศ ทวีกุล
293  นางสาวอัจฉรา โคกสูง

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง
294  นายภาณุวัฒน์ แก้วใส

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
295  นายอากาศ ภาษีสวัสดิ์

เวียดนาม พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
296  นายวรวัฒน์ ประสมทรัพย์

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
297  นางสาวดลยา ดวงศรี

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
298  นางสาวเนตรนภา สิงห์อุดม

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
299  นางสาวปภาวรินท์ สินแสง

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
300  นางสาวปาริฉัตร ศรสียน

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
301  นางสาวสกุลทิพย์ นามวิชัย

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
302  นางสาวสุกัญญา ขันทอง

สหกิจ AEC พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
303  นางสาวสุจิตรา พิมพิลา

สหกิจ AEC พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
304  นางสาวนาตอนงค์ ภูมิธิ

สหกิจ AEC พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
305  นายกิตติพัฒน์ อุปัชฌาย์

AFM พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
306  นางสาวนฤมล วันทะวงษ์

AFM พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
307  นายสิทธิพงษ์ สีลาชม

AFM พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
308  นางสาวขวัญฤดี ศรีใส

AFM พืชสวน  

ผศ.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
309  นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์

AFM พืชสวน  

ผศ.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
310  นางสาวเจนจิรา ประอินทร์

สวนอุดมการ์เด้น พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
311  นายพัทธดนย์ คงศักดิ์

สวนอุดมการ์เด้น พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
312  นางสาววารุณี อึ่งพวง

สวนอุดมการ์เด้น พืชสวน  

ผศ.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
313  นายวิวัฒน์ ศรีมุกดา

บริษัท ซินเจนทา (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น พืชสวน  

รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
314  นายธีระวัฒน์ เจริญดี

บริษัท คอร์เดีย จำกัด พืชสวน  

ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
315  นางสาวพรชนก พฤกษาหอม

บริษัท คอร์เดีย จำกัด พืชสวน  

ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
316  นางสาววิชุดา คะสีทอง

บริษัท คอร์เดีย จำกัด พืชสวน  

ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
317  นางสาวสุพัตรา เพียหอชัย

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเซียลตี้ส์ จำกัด พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
318  นางสาวณัฐพร คำพิชัย

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเซียลตี้ส์ จำกัด พืชสวน  

ผศ.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
319  นางสาวอรณี วันเวช

พีบีวัลเลย์ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
320  นางสาวโชติกา หนูดำ

พีบีวัลเลย์ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
321  นางสาวรัตนาภรณ์ หอมทอง

พีบีวัลเลย์ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
322  นางสาววัชราภรณ์ นาคอินทร์

พีบีวัลเลย์ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
323  นางสาวจันทร์ทิมา แพทย์จันลา

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
324  นายประวิทย์ ธรรมทะ

เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
325  นางสาวธนภรณ์ ธีระศรานนท์

สวนรุ่งนิภา การ์เด้น พืชสวน  

อ.รณรงค์ อยู่เกตุ
326  นายวีรยุทธ สำราญ

สวนรุ่งนิภา การ์เด้น พืชสวน  

ผศ.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
327  นางสาวชนกวนันต์ สุทธิกรม

กรานมอนเต้ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
328  นางสาวชิตาพร ผิวแดง

กรานมอนเต้ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
329  นางสาววิไลลักษณ์ พาภักดี

กรานมอนเต้ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
330  นางสาวนันทินาฏ ไชยพะยวน

กรานมอนเต้ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
331  นางสาวกิตติยา สบายใจ

กรานมอนเต้ พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
332  นางสาวจิราภรณ์ สินทร

ซินเจนทา ขอนแก่น พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
333  นางสาวลลิตา อ่อนตา

ซินเจนทา ขอนแก่น พืชสวน  

รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร
334  นางสาวคัทรียา โยธี

ดาษดาปราจีน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุมนา นีระ
335  นางสาวอัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

ดาษดาปราจีน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุมนา นีระ
336  นางสาวอารีย์ จันทร์เสริม

ดาษดาปราจีน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุมนา นีระ
337  นายอิทธิพงษ์ นันหมื่น

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พืชสวน  

ผศ.ดร.สุมนา นีระ
338  นางสาววิลาวรรณ แสงจันทร์

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พืชสวน  

ผศ.ดร.สุมนา นีระ
339  นางสาวนราวรรณ ศรีตะบุตร

บริษัท ธนลาภไฮโดรโปนิกส์แอนด์อโกรเทค จำกัด พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
340  นางสาวรัตนา นามบุญเรือง

บริษัท ธนลาภไฮโดรโปนิกส์แอนด์อโกรเทค จำกัด พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
341  นางสาวฐานิดา ประทุม

ไร่ภูวพันธ์ พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
342  นางสาวประภากร เพียหอชัย

บริษัท ผักและผลไม้ จำกัด พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
343  นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา

โชคชัย พืชสวน  

ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
344  นางสาวธนาภรณ์ โพโสลี

ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา พืชสวน  

ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
345  นางสาวธิดารัตน์ ฟุ่มเฟื่อง

ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา พืชสวน  

ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
346  นางสาวนริศรา พวงจำปา

ไปต่างประเทศ(ใต้หวัน) พืชสวน  

347  นางสาวนันท์นลิน บัวจันทร์

ไปต่างประเทศ(ใต้หวัน) พืชสวน  

348  นางสาวนันทลี เอี้ยนไธสง

ไปต่างประเทศ(ใต้หวัน) พืชสวน  

349  นางสาวจันทร์จิรา อ้วนเลิง

สถานีพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง
350  นางสาวชลาลัย อันทะไชย

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง
351  นางสาวชวนชื่น พิมพ์วงษ์

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง
352  นางสาวชุลีวรรณ สุระอุดร

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบง พืชไร่  

ผศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง
353  นางสาวพรจิต หินเธาว์

AFM พืชไร่  

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
354  นางสาวพรพิมล เขื่อนโคกสูง

AFM พืชไร่  

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
355  นางสาวศิริพร อินทร์เนตร

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ขอนแก่น(ลพบุรี) พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
356  นางสาวสายใจ ประสงค์สุข

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ขอนแก่น(ลพบุรี) พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
357  นางสาวอรดี กุตัน

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ขอนแก่น(ลพบุรี) พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
358  นางสาวธีราพร ลาวรรณา

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ขอนแก่น(ลพบุรี) พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
359  นางสาวประนอม จันทวงษ์

บริษัท ซินเจนทา (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น พืชไร่  

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
360  นายต่อสกุล สุนทรกรัญ

บริษัท ซินเจนทา (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น พืชไร่  

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
361  นางสาวสุวรรณี เพิ่มฉลาด

จีเนียนเมล็ดพันธุ์ พืชไร่  

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
362  นายธรรมศักดิ์ อำนาจพิทักษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ พืชไร่  

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
363  นายปกรณ์ แวงคำ

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ พืชไร่  

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
364  นางสาวรัชนีกร อินละคร

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
365  นางสาวฉัตรชฎา อาษาภา

ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ พืชไร่  

รศ.ดร.ชุติพงศ์ อรรคแสง
366  นางสาวศิรินยา บุตรตาสี

บริษัท เจี๋ยไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

อ.ดร.นิสิต คำหล้า
367  นางสาวจริยา นามวงษา

บริษัท เจียไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

อ.ดร.นิสิต คำหล้า
368  นายศุภกรณ์ ศิริงาม

บริษัท เจี๋ยไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

อ.ดร.นิสิต คำหล้า
369  นายธีรชัย ไพศรี

สถานีวิจัยตากฟ้า พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
370  นายพลังธรรม ทองสุข

สถานีวิจัยตากฟ้า พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
371  นายวสันต์ ขันประกอบ

สถานีวิจัยตากฟ้า พืชไร่  

ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
372  นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) พืชไร่  

อ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
373  นางสาววิมล ภูกองไชย

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) พืชไร่  

อ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
374  นางสาวทรายพร ผางภูเขียว

ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี พืชไร่  

อ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
375  นายณฤเดช ส่องโสม

ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี พืชไร่  

อ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข
376  นายศิริพงษ์ พักชัย

ซาคาตะ พืชไร่  

อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร
377  นายสัตยา ศรียัง

ซาคาตะ พืชไร่  

อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร
378  นายวุฒินันท์ อุณหภิรมย์

ซาคาตะ พืชไร่  

อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร
379  นายสุภพเชตถ์ วาทโยธา

ซาคาตะ พืชไร่  

อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร
380  นายเศวตฉัตร เศษโถ

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
381  นางสาวศรัญญา อิ่มนาง

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
382  นางสาวอารีรัตน์ ต้นสีนนท์

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
383  นางสาวสุนิสา จันดาโคต

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
384  นางสาวกมลชนก ดวงจันทร์โชติ

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
385  นางสาวงามจิตร แสนสมบัติ

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
386  นางสาวสุพัตรา บัวสี

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
387  นางสาวสุภาพร บุบพิ

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
388  นายณัฐวุฒิ ไทยป้อม

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
389  นายอนุชา สมอนา

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
390  นายทรงชัย อรุณไพร

โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ พืชไร่  

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
391  นางสาวสุรนุช วิชาโคตร

ไบเออร์ พืชไร่  

อ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
392  นางสาวอุมากรณ์ หม่องคำหมื่น

ไบเออร์ พืชไร่  

อ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
393  นางสาวปริตา บุษราคัม

บริษัท อดัมอินเตอร์ไพรเอล จำกัด (ขอนแก่น) พืชไร่  

รศ.ดร.สนั่น จอกลอย
394  นางสาวอภิญญา จำปาหลู่

บริษัท อดัมอินเตอร์ไพรเอล จำกัด (ขอนแก่น) พืชไร่  

รศ.ดร.สนั่น จอกลอย
395  นางสาวอภิญญา แสงอ่อน

บริษัท อดัมอินเตอร์ไพรเอล จำกัด (ขอนแก่น) พืชไร่  

รศ.ดร.สนั่น จอกลอย
396  นางสาวปฎิมา กุดตุ้ม

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พืชไร่  

อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
397  นางสาวกรรณิการ์ เสนาดี

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พืชไร่  

อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
398  นางสาวยุภาวดี นามแสงผา

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พืชไร่  

อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
399  นางสาวจิราภรณ์ หาญสุริย์

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พืชไร่  

อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
400  นางสาวติมาพร ชนะพันธ์

ไร่องุ่นภูนวพันธ์ พืชไร่  

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี
401  นายนพรัตน์ ไชยเสนา

บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์(ประเทศไทย) จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.นิสิต คำหล้า
402  นายอภิเดช พรโสภิณ

บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์(ประเทศไทย) จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.นิสิต คำหล้า
403  นายสุรชัย คำขวา

บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์(ประเทศไทย) จำกัด พืชไร่  

อ.ดร.นิสิต คำหล้า
404  นางสาวปทุมพร เพ็งเวลุน

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พืชไร่  

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี
405  นางสาวจารุวรรณ แสนนา

ฟาร์มโชคชัย แฟค 044-328484 พืชไร่  

รศ.ดร.ชุติพงศ์ อรรคแสง
406  นายภานุวัฒน์ พลศักดิ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
407  นางสาวอัจฉรา พลบูรณ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
408  นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
409  นางสาวแคทรีน อุ่นศิริ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
410  นางสาวสกุลเกศ บุญยิ่ง

เบทาโกร นักวิชาการส่งเสริม สัตวศาตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
411  นางสาวเรวดี ภูมาลัย

เบทาโกร นักวิชาการส่งเสริม สัตวศาตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
412  นางสาวเพ็ญนภา หมอยา

เบทาโกร นักวิชาการส่งเสริม สัตวศาตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
413  นางสาวนารีรัตน์ สิงหา

เบทาโกร นักวิชาการส่งเสริม สัตวศาตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
414  นางสาวจรรยาลักษ์ ผดากาญ

เครือเอกกรุ๊ป สัตวศาตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
415  นางสาวดวงพร พลสิทธิ์

บุญธารทองฟาร์ม สัตว์ปีก สัตวศาตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
416  นางสาวนันทภรณ์ เขื่อนมั่น

บุญธารทองฟาร์ม สัตว์ปีก สัตวศาตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
417  นางสาวรติกรณ์ เส้งโสด

บุญธารทองฟาร์ม สัตว์ปีก สัตวศาตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
418  นางสาวศิวาพร ศรีเภา

สุกร pk ฟาร์ม สุกร สัตวศาตร์  

ดร.ธีรชัย หายทุกข์
419  นางสาวปุณยภา สวยรูป

สุกร pk ฟาร์ม สุกร สัตวศาตร์  

ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
420  นางสาวยุพารัตน์ เหนี่ยวพันธ์

สุกร pk ฟาร์ม สุกร สัตวศาตร์  

ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
421  นางสาวสุพัตรา พลายละมูล

สมนึกฟาร์ม สุกร สัตวศาตร์  

ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
422  นางสาวสุนันทา แสงพราว

สมนึกฟาร์ม สุกร สัตวศาตร์  

ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
423  นางสาวพรทิพย์ วิเวกรัมย์

เดชาปักธงชัยฟาร์ม สัตว์ปีก สัตวศาตร์  

ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
424  นางสาวนัทธมน ศรีวรนันท์

เดชาปักธงชัยฟาร์ม สัตว์ปีก สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
425  นางสาวศิราณี ใจบุญ

เดชาปักธงชัยฟาร์ม สัตว์ปีก สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
426  นางสาวธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
427  นายภิรวัฒน์ สถิตสิงห์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
428  นายดนัยศักดิ์ อินธิราช

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชสุริยา
429  นายชัยวัฒน์ แน่นวงษ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชสุริยา
430  นางสาวธัญญา บุญมา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชสุริยา
431  นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชสุริยา
432  นายวุฒิเกียรติ สงกลาง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชสุริยา
433  นางสาววลัยลักษณ์ ฝ่ายจำปา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.สจี กัณหาเรียง
434  นางสาวสุกัญญา พร้อมศรี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

ผศ.สจี กัณหาเรียง
435  นายสุรินทร์ บัวสระ

AEC กัมพูชา เบ สัตวศาตร์  

ผศ.สจี กัณหาเรียง
436  นายชนะดล สุภาพงษ์

AEC พม่า เบ สัตวศาตร์  

ผศ.สจี กัณหาเรียง
437  นายนฤเบศ ลินลา

AEC ลาว เบ สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
438  นายณัฐพล นามสีฐาน

AEC พม่า เบ สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
439  นายณัฐวัตร วิมลพัชร

AEC ลาว เบ สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
440  นายกิตติธร โม่งปราณีต

AEC กัมพูชา ซีพี สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
441  นายธนาคาร สุธรรม

AEC ลาว ซีพี สัตวศาตร์  

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
442  นางสาวอัจฉรา สุดแสง

ซันฟูด ไก่ครบวงจร สัตวศาตร์  

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
443  นางสาววรรณภา วินทะไชย

ซันฟูด ไก่ครบวงจร สัตวศาตร์  

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
444  นางสาวอรวรรณ ตาลพันธุ์

ซันฟูด ไก่ครบวงจร สัตวศาตร์  

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
445  นายพลวัฒน์ ศรีมงคลโรจน์

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
446  นายอรรถพล เทวิญญา

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
447  นายชินวัตร พระวงษ์

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
448  นายพีระพงศ์ สุริพันธ์

เบทาโกร ฝ่ายขาย สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุภร กตเวทิน
449  นายธีธัช สังข์เย็น

เบทาโกร ฝ่ายขาย สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุภร กตเวทิน
450  นางสาวอลิสา คำมี

เบทาโกร ฝ่ายขาย สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุภร กตเวทิน
451  นายพัสกร พุทธฉายา

นักวิชาการส่งเสริม:BHI สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุภร กตเวทิน
452  ?นางสาวภัสสร สุมาดง

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์:SPF สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุภร กตเวทิน
453  นางสาวสุนิสา พะเลียง

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์:BHI สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ภาวดี ภักดี
454  นายอภิวัฒน์ สายสุวรรณ

เบทาโกร สัตวบาลประจำฟาร์มนครปฐม สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ภาวดี ภักดี
455  นางสาวอุษณี บุญทวี

เบทาโกร สัตวบาลประจำฟาร์มนครปฐม สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ภาวดี ภักดี
456  นายธนาคาร สารินทร์

เบทาโกร สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ลพบุรี สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ภาวดี ภักดี
457  นางสาวศกุนตลา จารัตน์

เบทาโกร สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ลพบุรี สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ภาวดี ภักดี
458  นางสาววัชราภรณ์ ชานันโท

เบทาโกร สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ลพบุรี สัตวศาตร์  

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
459  นางสาววัชรี ปานนี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร สัตวศาตร์  

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน
460  นางสาวเปรมวดี ย้อยไธสง

สุกร บุญมีฟาร์ม สัตวศาตร์  

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน
461  นางสาวนฤมล สำราญพงษ์

สุกร บุญมีฟาร์ม สัตวศาตร์  

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน
462  นางสาวอรวรรณ สิงห์โตทอง

แหลมทอง สุกร สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
463  นางสาวสุภาวรรณ์ โสไกสี

แหลมทอง สุกร สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
464  นางสาวปทุมทอง โสมแสน

แหลมทอง สุกร สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
465  นางสาวปริศนา ศิลา

แหลมทอง สุกร สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
466  นางสาวอริสรา เกิดถาวร

นักวิชาการ อาหารไทยสระบุรี สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
467  นางสาวเรณุกา โพธิ์อ่อน

นักวิชาการ อาหารไทยสระบุรี สัตวศาตร์  

ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
468  นายยศพนธ์ ยางงาม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
469  นายกมลวัชร บรรหารัก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
470  นางสาววราภรณ์ ปาปะพัง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
471  นายนที เลิศเขียว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
472  นายวัชระ โยวะ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
473  นายจิติพงษ์ แหวนแก้ว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
474  นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
475  นางสาวศิริรัตน์ เพ็งแจ่ม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ฉลอง ภักดี
476  นายชยุตม์ สารธิมา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ฉลอง ภักดี
477  นายวิชัยยุทธ หงษ์สวรรค์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ฉลอง ภักดี
478  นายองอาจ งามเมือง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ฉลอง ภักดี
479  นางสาวกรรณิการ์ พนมศรี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.ฉลอง ภักดี
480  นายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
481  นายศราวุธ ดีบ้านห้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สัตวศาตร์  

รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
482  นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร สัตวศาตร์  

ผศ.ดร.วินัย ใจขาน
483  นายนิพนธ์ ศร๊ลาชัย

กัมพูชา สัตวศาสตร์  

เครือเบทาโกร
484  นายพงษ์สิทธิ์ รูปสูง

กัมพูชา สัตวศาสตร์  

เครือเบทาโกร
485  นายชวกร สุภาลักษณ์

กัมพูชา สัตวศาสตร์  

เครือเจริญโภคภัณฑ์
486  นัฐธิภรณ์ เดชบุรัมย์

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ(นครราชสีมา) วิทยาโรคพืช  

487  พรพิมล ต่อออำนาจ

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ วิทยาโรคพืช  

488  สุภาพร จำกุดลิง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย พืชไร่  

489  วันไหม กิกิ้ง

ศูนย์วิจัยเกษตรและพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พืชไร่  

490  กัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ โรคพืชวิทยา  

491  กิตติธัช ปาละวงษ์

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 กีฏวิทยา  

492  พีรวิชญ์ เครือเนตร

ฟาร์มโชคชัย พืชไร่  

493  จิราพร แก่นแก้ว

ไร่ธนลาภ บริษัท ธนลาภ ไฮโดรโปนิกส์ แอนด์ อโกรเทค พืชสวน  

494  วุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ

ธนลาภไฮโดรโปสิกส์แอนด์อโกรเทค จำกัด โรคพืชวิทยา  

495  ศรัญญา ชุมภู

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด พืชไร่  

496  มนวิภา

บริษัท เจียไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

497  เจษฎา ตอสี

S.C.G (บริษัท ฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน) วิทยาโรคพืช  

498  สุธิดา ศรีสุธรรม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง ปฐพีศาสตร์  

499  ขจี มากศรี

International Centre Research in Agroforestry (ICRAF) ปฐพีศาสตร์  

500  กรรณิกา บุญพาธรรม

บริษัทเจียไต๋ Horticulture  

501  สุรเดช ทะส่วย

องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร  

502  มณี มณีรัตน์

บริษัทเบทาโกร สัตวศาสตร์  

503  จีรนันท์ วันชะเอม

ธนลาภไฮโดรโปสิกส์แอนด์อโกรเทค จำกัด Plant pathology  

504  วลีพร เพชรใส

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สัตวศาสตร์  

505  อัฉรา พรหมพิทัก

ดาษดา เชียงใหม่ พืชสวน  

506  กัญญารัตน์ มะโนราช

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด พืชไร่  

507  ฑิฆัมพร หลวงจันทร์

บริษัท แหลมทองไฮบริด จำกัด ปากช่อง สายธุรกิจสุกร สัตวศาสตร์  

508  สุณิสา วงค์แดง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการธาตุอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

509  เสาวลักษณ์ สำแดง

สถาบันวิจัยเเละพัฒนาพื้นที่สูง โครงการธาตุอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งเเวดล้อม  

510  ณิชาภัทร สวาสุ

เบทาโกร สัตวศาสตร์  

511  พิชิต ตลับนิล

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

512  นายอนุสรณ์ วิโย

บริษัท เจียไต๋ เชียงใหม่ พืชไร่  

513  ปรภัค โรจนวณิช

เบทาโกร สัตวศาสตร์  

514  นนทวิทย์ ขาวกุญชร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย วิทยาโรคพืช  

515  มินตรา คุณธรักษ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค12อุบลราชธานี) ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

516  เสาวลักษณ์ สุต้น

P.K .ฟาร์มสุกร สัตวศาสตร์  

517  เกศินี จงพาดกลาง

บริษัท แหลมทองไฮบริด จำกัด ปากช่อง สายธุรกิจสุกร สัตวศาสตร์  

518  สุวนันท์ ไชยยงค์

ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

519  ปารีนารถ สุ่มมาตร

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

520  ศิขรินทร์ คำจันทร์ศรี

SCG Paper ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

521  มัทจุรี สาธิต

พี เค ฟาร์ม สัตวศาตร์  

522  สุวนันท์ เพิ่มภูเขียว

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

523  อรอนงค์ แสงสกุล

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

524  จุฑาทิพย์ วันติ

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปฐพีศาสตร์  

525  วิทยา ต้องเดช

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

526  ปัทมาภรณ์ งามวิวัฒน์อนันต์

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) พืชไร่  

527  เสาวลักษณ์ สมบูรณ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ปฐพีศาสตร์  

528  กนกรัตน์ พาแก้วมณี

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ปฐพีศาสตร์  

529  รัฐวิสา เจนวิริยะกุล

สถาบันวิจัยเเละพัฒนาพื้นที่สูง โครงการธาตุอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

530  บุญหอม ดอนวิชัย

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ พืชไร่  

531  อภิสิทธิ์ พัฒนากุล

บริษัท เบทาโกรลพบุรี จำกัด สัตวศาสตร์  

532  ธารทิพย์ ปัททุม

บริษัท เจียไต๋ จำกัด พืชสวน  

533  บรรพชิต สีนามล

บริษัทเจียไต๋ พืชไร่  

534  รัตนาภรณ์ สิงห์ชาลี

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

535  กานดา พรมลา

East-West Seed พืชสวน  

536  ศิริกานดา สุริวงศ์

บริษัท เจี่ยไต๋ จำกัด (อ้อมน้อย) พืชไร่  

537  กัญชร วรวิทยกิจ

บริษัท เจียไต๋ เชียงไหม่ เกษตรศาสตร์ พืชสวน  

538  กีรติ โคมร้าย

บริษัทเจียไต๋ จำกัด (ไร่ชนม์เจริญฟาร์ม) กาญจนบุรี พืชสวน  

539  ทิพวัลย์ คำวันดี

พีบี วัลเลย์ ปากช่อง พืชสวน  

540  ปัญญาวีร์ นนทะการ

มูลนิธิโครงการหลวงปางดะ พืชสวน   

541  อนุสรา โสภาเพชร

บริษัท เจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่) พืชสวน  

542  พรรณชนก ทาชุลี

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

543  จิราภา ไชยเมือง

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ พืชไร่  

544  ปาจรีย์ ไวยวัฒน์

โครงการหลวงตีนตก พืชสวน  

545  ชนกานต์ มุ่งอุ่นกลาง

PSP Specialty ดาษดา เชียงใหม่ พืชสวน  

546  บุญธิดา ศิริบาล

กรานมอนเต้ พืชสวน  

547  พัชรี แก่นไธสง

CPF ประมง   

548  สุพรรณษา ไพร้ตน์

ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์ ปากช่อง พืชสวน  

549  ปรียานุช บุตรเพ็ชร

โครงการหลวงตีนตก พืชสวน  

550  มินตรา พันทัง

บริษัท เจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่) พืชสวน/พืชศาสตร์  

551  พรรณิภา ศรีวงค์ษา

พรรณิภา ศรีวงค์ษา พืชสวน  

552  บุษจเรจ โข่ศรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

553  เกสร แก้วบัว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มูลนิธิโครงการหลวง พืชสวน  

554  พงษ์สิทธิ์ นิลทร

บริษัท เจียไต๋ จำกัด (เชียงใหม่) พืชไร่  

555  ณัฎฐา สีดาอุบล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย พืชไร่  

556  ฉัตรศิริ โบราณสาร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

557  กุลยา ปราชญาภาณุชาติ

กรมพัฒนาที่ดิน เขต 6 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

558  กมลพรรณ ลิ้มไพโรจน์

PSP Specialty ดาษดา เชียงใหม่ พืชสวน  

559  อภิชิตา เมืองปาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ไร่ชนม์เจริญฟาร์ม) พืชสวน  

560  แพรวนิต สุวะรัตน์

สวนนงนุช ชลบุรี พืชสวน  

561  ตรีเพชร นาแถมทอง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปฐพีศาสตร์  

562  มนสรวง กัณฐัศว์

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พืชไร่  

563  วิภาดา นาชัย

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ พืชไร่  

564  นุชรีย์ มีพานทอง

โรงงานน้ำตาลวังขนาย พืชไร  

565  พิสิษฐ์ สิงห์ชา

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ โรคพืช  

566  ชูชาติ สังคะสุข

มาลีสามพราน พืชสวน  

567  วรชัย พริ้งเพราะ

กลุ่มบริษัทมิตรผล พืชไร่  

568  ชนกานต์ พรหมสุวรรณ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

569  ศิริมาส ธงวิชัย

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนภา จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 2  

570  ชนาวัลย์ บรรจง

กรมพัฒนาที่ดิน เขต6 ส่งเสริมการเกษตร  

571  มณฑิรา คำสิงห์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว LPG จ.ปทุมธานี ส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตร  

572  วิภาดา ศรีมาชัย

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตร  

573  วรรณพร สุวรรณทัต

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว LPG ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

574  นุชฌิญา เอกจักรแก้ว

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน(ศูนย์มีชัยจักราช). ส่งเสริมการเกษตร  

575  วิลัยพร สุจินพรัหม

ศุนย์ปฏิบัติการพัฒนาการที่ดินโครงการหลวง ส่งเสริมการเกษตร  

576  ชลธิชา กล่อมศิลป์

โรงงานน้ำตาลขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตร  

577  สุภาวดี เนตรสุริยะ

กรมพัฒนาที่ดิน เขต 6 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

578  กุลยา พิทักษ์พงศ์ไพศาล

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

579  ชุติปภา ศรีบุญสม

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 2   

580  ภัสรา พังคะโส

World Agroforestry centre (ICRAF) Thailand office ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

581  ศุภรัตน์ ไตรพินิจกุล

เจียไต๋จำกัด สาขาเชียงใหม่ พืชสวน  

582  สิริมาพร โคตะเสนา

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พืชไร่  

583  ฐิติมา ขวัญโพน

ตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา ประมง  

584  พันธกานต์ คำเสนา

ตาคล๊ใหญ่พันธ์ปลา การประมง  

585  ลัคนทิน ลีปาน

pullet ซีฟาร์ม จ.ระยอง ประมง  

586  ทวีวัฒน์ แปงทอน

CPF. การประมง  

587  จุฑามาศ จำปาทอง

โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR 1,2,3 จ.ตราด CPF การประมง  

588  นริศรา เศษสมบูรณ์

เจริญโภคภัณฑ์ การประมง  

589  ฉัตรพิรุณ ตังทวีทรัพย์

บริษัท เจียไต๋ จำกัด พืชไร่  

590  ประภัสสร งามแสง

pullet ซีฟาร์ม CPF ประมง  

591  เดชา ปิยไพร

บริษัท เบทาโกร การประมง  

592  อุมาภรณ์ ดวงเขียว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปฐพีศาสตร์  

593  วงวรรณ เพาะชม

5730301514 Agronomy  

594  แพรวพรรณ จงสูงเนิน

CPF สัตวศาสตร์  

595  อาริสา ดำริห์

บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โรคพืชวิทยา  

596  พัชร สิทธิสมาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ปฐพีศาสตร์  

597  จันทร์นภา ชาน้อย

ดาษดา ปราจีน พืชสวน  

598  สุนิษา อระภา

Khanh Bich Fresh Strawberries Limited Company (Dasada Vietnam Horticulture  

599  ชุติกาญจน์ กลีบศรี

Khanh Bich Fresh Strawberries Limited Company HORTICULTURE  

600  กิตติศักดิ์ กิ่งของ

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กีฏวิทยา  

601  เมธาวี ปิ่นสุวรรณ์

บริษัท เบาทาโกรธอุตสาหกรรม สัตวศาสตร์  

602  ชฎาทิพย์ โพธิ์ระกัน

สำนักพัฒนาที่ดินเขต5 ปฐพีศาสตร์  

603  เกียรติศักดิ์ ชาหนองอ้อ

ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

604  ณัฐจิตรา โนนศรี

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์3 สัตวศาสตร์  

605  อภิสิทธิ์ ทองศิริ

บริษัทเจียไต๋ ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

606  วิจิตรา อุ่นแก้ว

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

607  ศิวิศร กระจ่างโคกกรวด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

608  จิรศักดิ์ แจ้งสนาม

ศุภิสราฟาร์ม (SR) สัตวศาสตร์  

609  ปนัดดา มงคลจิต

บริษัท ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีน จำกัด การประมง  

610  ธนโรจน์ ศรีชา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พืชไร่  

611  อัจฉรา บัวทองสิงห์

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด การประมง  

612  กิตติพงษ์ พันต้น

สถานีวิจัย ซินเจนทา ขอนแก่น โรคพืชวิทยา  

613  สุปราณี ภูมิพิลา

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์เเซล จำกัด ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

614  สุรยุทธ์ บุตรสำราญ

บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

615  สาทิส แสนชูปา

บริษัท ไทยเบสท์โฮลดิ้ง จำกัด ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

616  ปฏิภาณ หาระวงศ์

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

617  นันทนา คนกล้า

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน ปฐพีศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  

618  กุลสตรี จันทบ

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

619  ประหยัด ปิยะนันทพงศ์

Rung Rueng Consuting Co.,Ltd/ RHINO โรคพืชวิทยา  

620  พฤกษา พรมสนาม

Rung Rueng Consuting Co.,Ltd/ RHINO โรคพืชวิทยา  

621  อิทธิพัทธ์ พันธุ์ศิลา

บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด พืชไร่  

622  ศิริวุทธิ์ แสงจันทร์

Rung Rueng Consulting Co. Ltd โรคพืชวิทยา  

623  กัญญาณัฐ สัมพันธ์

บุญบูรณ์ฟาร์ม สัตวศาสตร์  

624  จิราภิวัตร วิวรรณรัมย์

สวนวิชาพันธุ์ไม้ โรคพืชวิทยา  

625  วรรณภา เนาว์นนท์

ฟาร์มโคเนื้อ SR สัตวศาสตร์  

626  ธิดารัตน์ กินโนนกอก

สวนวิชาพันธุ์ไม้ โรคพืชวิทยา  

627  นิชญา เนื่องไชยยศ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์  

628  นรินทร์ทิพย์ เหล่าสุวรรณ

Boon Boon Farm สัตวศาสตร์  

629  อนุรดี ฐานวิเศษ

รอประกาศผลสัมภาษณ์ สัตวศาสตร์  

630  เกศราภรณ์ วงษาวัตร

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ บริษัทซีพีเอฟ สัตวศาสตร์  

631  มธุรดา วงศ์พิทักษ์

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด สัตวศาสตร์  

632  วิชญาพร หินชนะ

CPF(ธุรกิจสุกร) สัตวศาสตร์  

633  จารุวรรณ ไชยคำจันทร์

สวนวิชาพันธุ์ไม้ โรคพืชวิทยา  

634  ณกมล ศรีสุข

บริษัท ไบเออร์ ไทย กีฎวิทยา  

635  น้ำเพชร เวฬุวนารักษ์

บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด กีฏวิทยา