สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูปปฏิบัติสหกิจ และ กิจกรรม


สหกิจศึกษา ณ บริษัทสยามฮาร์เวสท์ จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (สาขามิตรภูเวียง)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ธนลาภ ไฮโดรโปนิกส์ แอนด์ อโกรเทค
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้
  


สหกิจศึกษา ณ Studies at National Chung Hsing University
  


สหกิจศึกษา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดสำนักงานอุบลราชธานี
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เลขที่ 119 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด
  


สหกิจศึกษา ณ กลุ่มงานวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
  


สหกิจศึกษา ณ สหกิจศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท เจียไต๋ จากัด
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท สากลเมล็ดพันธุ์จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ National Chung Hsing University
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ไอ.วี.จี.จำกัด (สาขาปากช่อง)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ National Chung Hsing University
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัทธนลาภไฮโดรโปนิกส์แอนด์อโกรเทค จากัด
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ไอยราเคมีเกษตร จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ สถาบันพัฒนามันสาปะหลัง
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกร จากัด
  


สหกิจศึกษา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ที เอส เอ จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาจำกัด (มหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เชียงใหม่ บริษัท เจียไต๋ จากัด
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ ที เอส เอ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 153 หมู่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี รหัสไปรษณีย์ 41250
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.มหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ที เอส เอ จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันสุราษฎร์ธานี
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
  


สหกิจศึกษา ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ซันอโกร จากัด
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย)
  


สหกิจศึกษา ณ ไร่ภูนวพันธุ์
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
  


สหกิจศึกษา ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
  


สหกิจศึกษา ณ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี
  


สหกิจศึกษา ณ ไร่ภูนวพันธุ์
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ที เอส เอ จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จากัด
  


สหกิจศึกษา ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 จังหวัดชลบุรี
  


สหกิจศึกษา ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ?จำกัด
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด (โรงงานน้ำตาลราชสีมา)
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง
  


สหกิจศึกษา ณ สหกิจศึกษาศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด (โรงงานน้ำตาลราชสีมา)
  


สหกิจศึกษา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ซันอโกรจำกัด (บ้านนา)
  


สหกิจศึกษา ณ ฟาร์มแสงทอง บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  


สหกิจศึกษา ณ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
  


Open House สหกิจศึกษานานาชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2556
  


อาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสหกิจศึกษา บ.เบทาโกร ขอนแก่น
  


สหกิจศึกษา ณ สหกิจศึกษา ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
  


สหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ สหกิจศึกษา ณ บริษัท น้าตาลขอนแก่นจากัด (มหาชน)
  


สหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  


สหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม