สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำคณะ


ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
ฝ่ายช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์


ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
รองประธานกรรมการ

ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการรศ.ดร.บุญมี ศิริ
กรรมการผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ
กรรมการผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร
กรรมการผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
กรรมการ
 ดร.สาธิต อดิตโต
กรรมการดร.ธีรชัย หายทุกข์
กรรมการ
 ดร.อนันต์ วงเจริญ
กรรมการดร.พฤกษา หล้าวงษา
กรรมการ
 นางชัชชนี สุวรรณศร
คณะกรรมการและเลขานุการ