สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจนานาชาติ


นักศึกษา สถานประกอบการ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวปิยะธิดา ลีลากุด

ไต้หวัน กีฏวิทยา  

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นายอนุพล นาชัยสินธุ์

ไต้หวัน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นายเรนรินทร์ ศรีบุรินทร์

ไต้หวัน พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิกร จ่าบาล

ไต้หวัน พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวมินตรา ทิพอาจ

ไต้หวัน พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิรุณณี ศรีคะเณย์

ใต้หวัน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวธัญพัฒน ไชยบุตร

ใต้หวัน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวนวรัตน์ เหลาพิลา

ฟิลิปปินส์ กีฏวิทยา  

อ.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
นางสาวรัชนีวรรณ คำดี

ฟิลิปปินส์ กีฏวิทยา  

อ.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
10  นางสาวมัสยา เพาะพืช

มาเลเวีย ปฐพีศาสตร์  

อ.นฤมล แก้วจำปา
11  นางสาวเมธิณี วิบูลย์กุล

เวียดนาม ปฐพีศาสตร์  

อ.วิทยา ตรีโลเกศ
12  นางสาวประไพพรรณ เอกพันธ์

ลาว พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
13  นายภาสกร กิติศรีปัญญา

พม่า พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
14  นางสาวกนกทิพย์ ตอเสนา

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
15  นางสาวจริยา แสงหาชัย

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
16  นายพิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล

พม่า พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
17  นายคัมภีร์ เหล่าฤทธิไกร

เวียดนาม พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
18  นางสาวธันยาวีร์ ร่วมคิด

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
19  นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน

ฟิลิปปินส์ วิทยาโรคพืช  

อ.อนันต์ วงเจริญ
20  นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน

ฟิลิปปินส์ วิทยาโรคพืช  

อ.อนันต์ วงเจริญ
21  นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต

ลาว พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
22  นางสาวอาทิตยา ชุมพล

ฟิลิปปินส์ วิทยาโรคพืช  

อ.อนันต์ วงเจริญ
23  นายภาณุวัฒน์ แก้วใส

มาเลเซีย พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
24  นายอากาศ ภาษีสวัสดิ์

เวียดนาม พืชไร่  

รศ.ดร.บุญมี ศิริ
25  นายวรวัฒน์ ประสมทรัพย์

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
26  นางสาวดลยา ดวงศรี

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
27  นางสาวเนตรนภา สิงห์อุดม

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
28  นางสาวปภาวรินท์ สินแสง

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
29  นางสาวปาริฉัตร ศรสียน

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
30  นางสาวสกุลทิพย์ นามวิชัย

สหกิจ AEC พืชสวน  

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
31  นางสาวสุกัญญา ขันทอง

สหกิจ AEC พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
32  นางสาวสุจิตรา พิมพิลา

สหกิจ AEC พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
33  นางสาวนาตอนงค์ ภูมิธิ

สหกิจ AEC พืชสวน  

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
34  นางสาวนริศรา พวงจำปา

ไปต่างประเทศ(ใต้หวัน) พืชสวน  

35  นางสาวนันท์นลิน บัวจันทร์

ไปต่างประเทศ(ใต้หวัน) พืชสวน  

36  นางสาวนันทลี เอี้ยนไธสง

ไปต่างประเทศ(ใต้หวัน) พืชสวน  

37  นายภานุวัฒน์ พลศักดิ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
38  นางสาวอัจฉรา พลบูรณ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
39  นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
40  นางสาวแคทรีน อุ่นศิริ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
41  นางสาวธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สุกร เวียดนาม AEC สัตวศาตร์  

รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
42  นายสุรินทร์ บัวสระ

AEC กัมพูชา เบ สัตวศาตร์  

ผศ.สจี กัณหาเรียง
43  นายชนะดล สุภาพงษ์

AEC พม่า เบ สัตวศาตร์  

ผศ.สจี กัณหาเรียง
44  นายนฤเบศ ลินลา

AEC ลาว เบ สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
45  นายณัฐพล นามสีฐาน

AEC พม่า เบ สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
46  นายณัฐวัตร วิมลพัชร

AEC ลาว เบ สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
47  นายกิตติธร โม่งปราณีต

AEC กัมพูชา ซีพี สัตวศาตร์  

ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
48  นายธนาคาร สุธรรม

AEC ลาว ซีพี สัตวศาตร์  

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
49  นายนิพนธ์ ศร๊ลาชัย

กัมพูชา สัตวศาสตร์  

เครือเบทาโกร
50  จิราพร แก่นแก้ว

ไร่ธนลาภ บริษัท ธนลาภ ไฮโดรโปนิกส์ แอนด์ อโกรเทค พืชสวน  

51  เจษฎา ตอสี

S.C.G (บริษัท ฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน) วิทยาโรคพืช  

52  สิริมาพร โคตะเสนา

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พืชไร่  

53  วงวรรณ เพาะชม

5730301514 Agronomy  

54  สุนิษา อระภา

Khanh Bich Fresh Strawberries Limited Company (Dasada Vietnam Horticulture  

55  ชุติกาญจน์ กลีบศรี

Khanh Bich Fresh Strawberries Limited Company HORTICULTURE  ภาพความประทับใจการปฏิบัติสหกิจนานาชาติ


Studies at National Chung Hsing University
  


National Chung Hsing University
  


National Chung Hsing University