สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูปปฏิบัติสหกิจ และ กิจกรรม

ชื่ออัลบั้มรูป สหกิจศึกษา ณ  บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพโดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในถานประกอบการณ์จริงทำให้เกิดทักษะในการทำงานและทักษะในการพัฒนาตนเอง ที่นอกเหนือไปจากทักษะทางวิชาการอันจะส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 บริษัทฟินิคซฯ บริหารกิจการโดยกลุ่มธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย อันเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ และปัจจุบันบริษัทฟินิคซฯ ธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทยกำลังขยายกำลังการผลิตด้วยการสร้างอาคารใหม่ เพื่อผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิวด้วยกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2550 โดยมีอุดมการณ์อันมั่นคงบนพื้นฐานแห่งการบริหารงานแบบบริษัทภิบาลตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close