สำนักงานสหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ

สถานประกอบการรัฐบาล


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เลขที่ 98/1 ม.2 บ.ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มูลนิธิโครงการหลวง
.......ในพื้นที่ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 22 องศาเซลเซียส อันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตหมู่บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อาศัยอยู่ในเขตที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 อันเป็นแหล่งกำเนิด ของต้นน้ำลำธารแห่งหนึ่ง ของประเท

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง เป็นครั้งแรก ได้ทอดพระเนตรเห็นว่า บริเวณนี้ยังมีพืชเสพติดอยู่มาก ควรจะส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าปลูกฝิ่นจึงรับสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันพิจารณา ปรับปรุงและพัฒนา มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้านคือ บ้านขุนวาง บ้านป่ากล้วย บ้านโป่งลมแรง บ้านโป่งน้อยเก่า บ้านห้วยยาว และบ้านขุนแม่วาก

ศูนย์กีฏป่าไม้ที่ 2
ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 เป็นหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงป่าไม้ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผีเสื้อกลางวันและแมลงบางชนิดที่มีความน่าสนใจ จัดทำสวนผีเสื้อ และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม จัดทำพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูล ศูนยวิจักีฏวิยาป่าไม้ป่าไม้

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีพื้นที่ทั้งหมด 2,589 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขาหินปูน สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 360 เมตร มีภูเขาปางอโศกพาดผ่านตามแนวทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก พื้นที่ด้านหน้าเขาปางอโศกติดกับถนนมิตรภาพ มีพื้นที่ 1,389 ไร่ เป็นแปลงทดลองวิจัยที่สามารถให้น้ำชลประทานได้ตลอดปี ซึ่งน้ำที่ใช้ในการชลประทานเป็นน้ำบาดาล ส่วนด้านหลังเขาใช้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ มีพื้นที่ 1,200 ไร่ ลักษณะดิน ดินในพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯ เป็นดินชุดปากช่อง มีลักษณะเป็นดินเหนียวร่วนสีน้ำตาลแดง ระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดด่าง(pH) ปานกลางถึงต่ำ มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถันค่อนข้างต่ำ ลักษณะภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส มีลมพัดจัดตลอดปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85% ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี ในแต่ละปีจะมีช่วงของฝนตกมาก(peak) 2 ช่วง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 ในนาม สถานีกสิกรรมเลย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองพืชไรเลย และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย ตามลำดับในปี พ.ศ. 2552เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรเลย อยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สำนักงานใหญ่(นางเลิ้ง)เขตดุสิต กทม.
พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ขอนแก่น
พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สถาปนา สำนักงานฯขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 ตั้งอยู่ ถนนชัยภูมิ-นครราชสีมา บ้านหนองสังข์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาได้ย้ายสำนักงานฯ มาตั้งอยู่ที่ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย1 ตำบลในเมือง

ศูนย์วิจัยข้าว ชุมแพ
มุ่งพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน มุ่งพัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าวไร่และพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน พัฒนาศักยภาพชาวนาเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน

ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มุ่งพัฒนางานวิจัย รับใช้ชาวนา สร้างศรัทธากับมวลชน

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าวนาสวนโดยเน้นหนักด้านข้าวนาน้ำฝน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีบทบาทและภารกิจหลักๆ ดังนี้ - ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี ต้านทานโรคแมลง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และเหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงวิธีการทางเขตกรรม ปฐพีวิทยา การจัดการวัชพืชวัชพืช รวมถึงการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต - การศึกษาและวิจัยเพื่อจัดเขตการปลูกข้าวให้เหมาะสมในอันที่จะเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร อย่างยั่งยืน - ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ การรักษาคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ - ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพข้าวหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา - ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช เน้นการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
การศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยเน้นข้าวหอมคุณภาพดีร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวและหน่วยงานอื่น สร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของผู้บริโภคตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานีเดิม) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขพิเศษในสัญญาเงินกู้ของกรมวิชาการเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยกับธนาคารโลก ตามหนังสือที่ กค.0302/38301 เมื่อเดือนตุลาคม 2523 ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไชยคราม-วัดประดู่ หมู่ที่ 3-4 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในขณะนั้นคือ การทำวิจัยหลากหลายด้านในสาขาวิชาเกษตร โดยเน้นพืชหลักในท้องถิ่น คือปาล์มน้ำมัน ลองกอง ลางสาด สะตอ ปาล์มประดับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันทำการวิจัยเน้นหนักพืชที่รับผิดชอบ คือปาล์มน้ำมัน

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้ย้ายมาสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดขอนแก่น ทำการวิจัยและพัฒนาพืช ตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง พืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ พืชทดแทนพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ ดินและปุ๋ยการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม และการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จ.มหาสารคราม
ผลิต บริการ พืชพันธุ์ดี ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เกิดอาชีพอย่างยั่งยืน

ศูนวิจัยข้าวขอนแก่น
มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านข้าว ธัญพืชเมืองหนาว เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต สำหรับแก้ปัญหาในท้องถิ่น รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำ, และการส่งเสริม - พัฒนาความ เข้มแข็งให้เกษตรกร ตามนโยบายหลัก ของ กรมพัฒนาที่ดิน และการทำงานแบบบูรณาการกับจังหวัด หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ( จ.ขอนแก่น) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมพัฒนาที่ดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506) สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 (ในที่สาธารณะของจังหวัด) มีพื้นที่ประมาณ 330 ไร่ ตั้งอยู่เยื้องปากทางเขื่อนลำปาว กิโลเมตรที่ 34 ถนนถีนานนท์ (มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ ) เลขที่ 108บ้านโคกศรีทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบล อุ่มเม่า อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 11 กิโลเมตร

สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
เลขที่ 8 ม.4 บ.โคกจั๊กจั่น ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 045-452887

สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด
กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ "วังน้ำเขียว" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 จากการรวมตัวกันของเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 และเล็งเห็นถึงโทษร้ายของสารเคมีที่ตกค้างจากการทำเกษตร ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ ลำพระเพลิง ลำมูลบน และลำเชียงสา แต่หากปรากฏว่ามีการใช้สารเคมี และดำเนินกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2541 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 600 คน และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ชื่อ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด กิจกรรมได้พัฒนาและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ผลผลิตผักไร้สารพิษ ได้รับการเสนอให้เข้าอยู่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมลงในหนังสือครบรอบ 20 ปี กปร. มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานและชมการสาธิตฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ได้รับการขานชื่อเป็นครั้งแรกว่า "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน" ในบทความหนังสือมูลนิธิชัยพัฒนา ฉบับเดือนเมษายน 2544 กิจกรรมได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเป็นลักษณะ "พหุภาคี" ภายใต้การดำเนินงานของชาวบ้านในชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ มีพื้นที่ 15ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารของสำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 หลัง รวมถึงอาคารโรงรถ และบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนถนนบุรีรัมย์สตึก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุีรีรัมย์ มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีหน่วยงาน ราชการสำคัญตั้งอยู่ติดกันได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร และตลาดกลางยางพารา เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วน ภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอ


สถานประกอบการเอกชน

ศูนย์มีชัย นางรอง
เป็นศูนย์หน่วยงานเอกชน กำกับโดยบริษัท นางรองพัฒนา จำกัด

ไร่องุ่นภูนวพันธ์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไร่องุ่น มีฟาร์มเห็ด เช่น เห็ดฟาง,เห็ดนางฟ้า,เห็ดขอนขาว,เห็ดนางรมฮังการี,เห็ดโคนญี่ปุ่น

โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง โรงงานน้ำตาลบุรัรัมย์
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทฯ เริ่มดำเนินการในนาม "โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง(2506) จำกัด" เมือปี พ.ศ. 2507 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิต 3,003 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทได้เปลื่ยนชื่อเป็น "บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด" โดยมีกำลังการผลิตน้ำตาลของบริษัทฯ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการผลิตน้ำตาลได้ถึง 13,000 ตันต่อวัน

โรงงานน้ำตาลขอนแก่น
เพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมในการบริหารงานในกลุ่ม จึงมีการย้ายสำนักงานของทุกบริษัท มารวมกันที่ อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2537 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับประกอบกัน การขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มเค เอส แอล ของคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ส่งผลให้ธุรกิจน้ำตาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล และได้รับ ใบรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2000 และ มาตรฐานระบบ SQF 2000 (Safe Quality Food) รวมถึงระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้น กลุ่มเค เอส แอล มีการขยายธุรกิจต่อไปอีกหลายด้าน เช่น บริษัท ราชาชูรส และ บริษัท ราชาเซรามิค ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ร้านตั้งเส่งฮงการเกษตร
70 ถนนผดุงประชากร ตำบล หัวขวาง 043 761 146

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ อ้อมน้อย
เจียไต๋ เชื่อว่า อาหารจะมีคุณภาพได้ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี และนี่คือความมุ่งมั่นของทุกกลุ่มธุรกิจของเจียไต๋ ที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาวงการเกษตรกรรมของประเทศ คิดค้นและถ่ายทอดนวัตกรรม สรรสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพของโลก

มูลนิธิมันสำปะหลัง ห้วยบง
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาลไทย

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในนาม โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2526 นับเป็นโรงงานขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการออกแบบจาก Tate&Lyle ประเทศอังกฤษ สามารถเริ่มหีบอ้อยเมื่อปี พศ. 2527 เป็นหีบแรก จากนั้นก็ได้ปรับปรุง และ พัฒนาเครื่องจักร มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์
ไร่องุ่น ที่มีพื้นที่ปลูกองุ่นทั้งหมดประมาณ 500 ไร่ ที่นี่ถือเป็น โรงผลิตไวน์ที่ ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ไบเออร์ ครอป ซายน์
ไบเออร์ ครอปซายน์ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านนวัตกรรมเพื่อการอารักขาพืช เมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการควบคุมแมลงและสัตว์ที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร

เบทาโกร
เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ และก่อตั้งโรงงาน แห่งแรกที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บุญมีฟาร์ม บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเวล จำกัด
บริษัทย่อยที่แยกตัวมาจากบริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1984 และประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย โดยเป็นผู้บุกเบิกการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมเพื่อการส่งออก วันนี้ บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรชั้นนำของประเทศไทย และกับลูกค้าทั่วโลก

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)
จากประสบการณ์การผลิตปุ๋ยอันยาวนาน ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) วันนี้...เรายังคงมุ่งมั่นจะพัฒนา ทุกๆระบบในองค์กร ร่วมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างสรรค์ทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

บริษัท ตราดสีทอง จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสำเร็จรูป

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(พิษณุโลก)
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสำเร็จรูป

เจี๋ยไต๋ เชียงใหม่
บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างไม่หยุดยั้ง ในศูนย์ค้นคว้าวิจัยและควบคุมคุณภาพ (R&D and Quallity Control) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงในระดับสากลด้วยเทคโนโลยีอันก้าวหน้าด้านพันธุกรรม รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก เช่น การเพาะปลูกในระบบปิดภายในโรงเรือนและระบบเปิด ระบบน้ำ และการจัดการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

โคนม(เชียงใหม่เฟรชมิลค์)
เราดำเนินธุกิจแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม(Dairy Product) โดยการบริหารของ

SCG
เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมาตลอด 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาองค์กรทุกด้าน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

สวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง
สวนดอกไม้ดอก ไม้ประดับ อาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีมดอกไม้ กาแฟสด สินค้าพื้นเมือง มีดนตรีพื้นบ้านบรรเลง

เบทาโกร
ก้าวแรกที่มุ่งมั่นของเครือเบทาโกร เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ และก่อตั้งโรงงาน แห่งแรกที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ