สหกิจศึกษา


 


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้พัฒนาเว็บ

นายโชคติกุล แก้วกงพาน  E-mail : chokkae@kku.ac.th
นักวิชาการศึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ
ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์