ใบสมัครสหกิจศึกษาทางการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
---------------

ข้อมูลนักศึกษา
นักศึกษาที่สมัครสหกิจไปแล้วนะครับ ถ้าใช้ Google Chrome ในการเปิดเว็บ เมื่อพิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษาครบ 9 หลัก ระบบจะไปหน้าแก้ไขข้อมูลทันที

1. ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (Student Personal Data)
จะลงทะเบียนวิชาสหกิจในเทอมที่ /2564
รหัสประจำตัวนักศึกษา (Student identification no.)  ***ใส่เลขประจำตัวนักศึกษาใส่ขีดด้วย เช่น 5xxxx02XX-8 

Person info will be listed here...

ชื่อ-นามสกุล ไทย (Mr) นาย   (Miss)นางสาว       รูปนักศึกษา
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
*****หมายเหตุ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ต้องเป็น ไฟล์ pdf หรือ รูปภาพ
Name & Surname English          ตั้งรหัสผ่าน  เว็บใช้ในการแก้ไขข้อมูล
                                                                                                          
สาขาวิชา/วิชาเอก      นักศึกษาชั้นปีที่ 
Field of Study/major                                           Years in

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Name of academic advisor

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมา      เกรดเฉลี่ยสะสม
GPA for the most recently completed academic year         GPA for all courses completed to date

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่           ออกให้ ณ
Identification card no.                                                                Issued at

เมื่อวันที่                                         หมดอายุวันที่
Issued date                                                                                Expiry date

เชื้อชาติ     สัญชาติ                                             ศาสนา
  Race                             Nationality                                                       Religion

วันเดือนปีเกิด    สถานที่เกิด     อายุ ปี
 Date of birth                                  Place of birth                                                     Age         

เพศ     ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.
 Sex                 Height                                                   Weight                Kg.

โรคเรื้อรัง โรคประจำตัว ระบุ
Chronical disease: specify

ที่อยู่ในภาคการศึกษานี้
Address this semester

โทรศัพท์     โทรสาร                     E-mail
        Tel.                                          Fax.

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency case contact to)

ชื่อ-นามสกุล    ความเกี่ยวข้อง
Name & surname                                                     Relation
                   
                                                           
อาชีพ     สถานที่ทำงาน
Occupation                                            Place of work

ที่อยู่
Address    

โทรศัพท์   โทรสาร   
Tel.                                                        Fax.

 
E-mail

2. ข้อมูลครอบครัว (Family  Details)
ชื่อบิดา
อายุ ปี   อาชีพ
Father’s name                                Age           Year  Occupation

ชื่อมารดา อายุ ปี   อาชีพ
Mother’s name                               Age           Year  Occupation

จำนวนพี่น้อง คน      เป็นบุตรคนที่ คน
No. of relatives                           You are the

 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ลำดับที่          ชื่อและนามสกุล               อายุ                อาชีพ                        ตำแหน่ง                ที่อยู่
No.                Name & surname              Age             Occupation                     Position               Address
                 
                 
                 
                 
                 

3.ประวัติการศึกษา(Education Background)

ระดับ

Level

สถานศึกษา

School/College/

University

ปีที่เริ่ม

Year attended

ปีที่จบ

Year graduated

วุฒิการศึกษา

Certificate

วิชา

Major

ประถม

Primary

มัธยมต้น

Secondary

มัธยมปลาย

High School

4. ข้อมูลประสบการณ์ และกิจกรรม
4.1 กิจกรรมนอกหลักสูตร (Student Activities)
ระยะเวลา (Years)                                                   ตำแหน่งและหน้าที่ (Position/Responsibility)
                        
                        
4.2 ประวัติการฝึกอบรม (Previous Trainning)
          แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมนี้ (Additional pages are attached)


ระยะเวลาการฝึก
Year Trained

สถานที่ฝึก/ที่อยู่
Organization and Address

ตำแหน่ง/หัวข้ออบรม/หน้าที่
Position/Topics/Job title/ Job description

จาก
From

ถึง
To

  4.3 ความสามารถทางภาษา (Language Ability)

ภาษา (Language)

ฟัง (Listening)

พูด (Speaking)

อ่าน (Reading)

เขียน (Writing)

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

Good

Fair

Poor

อังกฤษ (English)

จีน
(Chinese)

อื่น ๆ
(Other)

   4.4 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Computer Skills)

คอมพิวเตอร์

Excellent

Good

Fair

Poor

Word

Excel

Power point

Internet

4.5 ความสามารถพิเศษ รางวัล หรือเกียรติคุณที่ได้รับ (Special Ability reward or Honor Received)
1)
2)
4.6 ความสามารถด้านพาหนะ
 ใบขับขี่                                               รถยนต์  Car                                ใบอนุญาตเลขที่ (Driver license no. )

Computerized ability                            จักรยานยนต์  Motor cycle           ใบอนุญาตเลขที่ (Driver license no. )
4.7 ความสามารถด้านกีฬา  Sport
4.8 งานอดิเรก Hobbies
5. จุดมุ่งหมายงานอาชีพ (Career Objectives)

ระบุสายงานและลักษณะงานอาชีพที่นักศึกษาสนใจ (Indicate your career objectives, fields of interest and job preference)


1.
2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

I hereby confirm that at the answers and statements given by me in the applications are true and correct in every aspect.