line decor
 
line decor

     แนะนำภาควิชา
  
บุคลากร
   
งานบริการวิชาการ
  
โครงการวิจัย

  
แผนงานประจำปี
 
    

  

 
 หลักสูตรที่เปิดสอน  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   
1.1 
การประมง แผนที่ 1
    1.2 การประมง แผนที่ 2
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
    2.1
แผน ก แบบ ก(1)
    2.2
แผน ก แบบ ก(2)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
    3.1
แบบ 1.1
    3.2
แบบ 2.1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพในการเรียนด้วย พลังชีวิต พลังจิตใต้สำนึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานของบุคลากร”  รุ่นที่  1

วันที่   6  มกราคม  2554  เวลา  10.00 – 16.00  น.

ณ  หมวดประมง  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์

กิจกรรมทางด้านการประมง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี  2554
ภาพกิจกรรม

      ราตรีปีใหม่  2553 
    
 พลังชีวิต  พลังจิตใต้สำนึก

 ข่าวรับสมัครตำแหน่งงาน