ปณิธาน

งานคลังและพัสดุ ได้มีปณิธานร่วมกัน ดังนี้
" ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีคุณภาพ"

งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์

งานคลังและพัสดุ เป็นงานหนึ่งในสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามปณิธาน และพันธกิจที่ตั้งไว้ อย่างสมบูรณ์

ความสามารถ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์

ประกาศสอบ


 • ประกาศราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 ตา  รายละเอียด
 • ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 ตา  รายละเอียด
 • ประกาศราคากลางชุดวิเคราะห์โปรตีนขนาด12หลุมพร้อมเครื่องกลั่น  รายละเอียด
 • ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่อัตโนมัติ.pdf  รายละเอียด
 • ประกาศราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-86องศาเซลเซียส.pdf  รายละเอียด
 • ประกาศราคาซื้อเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นส์.pdf  รายละเอียด
 • ร่างขอบเขตTOR งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุบห้อง 5101  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน กษ.6/2560  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กษ.5/2560  รายละเอียด
 • ประกาศราคางกลางจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้อง กษ.30/2560  รายละเอียด
 • ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กษ.29/2560  รายละเอียด
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงฯ กษ.28/2560  รายละเอียด
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร กษ.27/2560  รายละเอียด
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร กษ.26/2560  รายละเอียด

 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tle. 043202360 ต่อ 125,11988
  การจัดซื้อ ประจำปี 57รายละเอียด

  :: เอกสารและแบบฟอร์ม ::
      แบบรายงานขอซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด
      แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน, สัญญายืมเงิน
  รายละเอียด
      แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา(OT) รายละเอียด 
      แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าเดินไปราชการ รายละเอียด

   

  :: กฏระเบียบ และแนวปฏิบัติ ::

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานประกันสังคม
      กระทรวงการคลัง กบข.
      กรมบัญชีกลาง ระเบียบพัสดุ ฉบับที่ 7
      สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชีอัตราค่าจ้างและเงินเดือน
      ระเบียบพัสด