ปณิธาน

งานคลังและพัสดุ ได้มีปณิธานร่วมกัน ดังนี้
" ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีคุณภาพ"

งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์

งานคลังและพัสดุ เป็นงานหนึ่งในสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามปณิธาน และพันธกิจที่ตั้งไว้ อย่างสมบูรณ์

ความสามารถ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์

ประกาศสอบ

:: เอกสารและแบบฟอร์ม ::
    แบบรายงานขอซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียด
    แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน, สัญญายืมเงิน
รายละเอียด
    แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา(OT) รายละเอียด 
    แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าเดินไปราชการ รายละเอียด

 

:: กฏระเบียบ และแนวปฏิบัติ ::

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานประกันสังคม
    กระทรวงการคลัง กบข.
    กรมบัญชีกลาง ระเบียบพัสดุ ฉบับที่ 7
    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชีอัตราค่าจ้างและเงินเดือน
    ระเบียบพัสด