หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕  ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง  ในด้านการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น โดยมีปณิธานและปรัชญา ที่ว่าจะเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้มีพระราชดำรัสว่า "การตั้งมหาวิทยาขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี"  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองได้ยึดมั่นในพระราชดำรัสในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาขยายขอบข่ายงาน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี มีการเชิญชวนให้มีการร่วมแสดงผลงานทางวิชาการจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งภาคเอกชน จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน ๕๗๓,๕๗๔ คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า ๕๓๙ ล้านบาท ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี

           ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๖ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา งานมหกรรมวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่าเป็นงานวันเกษตรที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาการเกษตร
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร
๓. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน
๔. เพื่อฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๕. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม
๖. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๗. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน