คำสั่ง

--------------------------

 

ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๓
.

ที่

ว.ด.ป.

เรื่อง

หมายเหตุ

227/2553

       30  เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพน์ (เพิ่มเติม) นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส สาขาเกษตรเชิงระบบ

คำสั่งคณะ

226/2553

       30  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายกันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

225/2553

       30  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปี 2552

คำสั่งคณะ

224/2553

       30  เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) Mr.PENJOR สาขาเกษตรศาสตร์นานาชาติ

คำสั่งคณะ

223/2553

        เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งคณะ

222/2553

        29 เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม)นางสาวมัชฌิมา เจียจันทึก สาขาทรัพยากรที่ดินฯ

คำสั่งคณะ

221/2553

       29  เม.ย.53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวอรุณวรรณ เผ่าพงษ์ สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

220/2553

       29  เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวอ้อยใจ พรมศรี สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

219/2553

       29  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปี 2552

คำสั่งคณะ

218/2553

       28  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

คำสั่งคณะ

217/2553

        เม.ย. 53

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์

คำสั่งคณะ

216/2553

        23 เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสมสมร แก้วบริสุทธิ์

คำสั่งคณะ

215/2553

        26 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นครองและคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

คำสั่งคณะ

214/2553

        26 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2553 รอบที่ 2

คำสั่งคณะ

213/2553

        26 เม.ย. 53

แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์

คำสั่งคณะ

212/2553

        26 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจสอบ และสอบสัมภาษณ์

คำสั่งคณะ

211/2553

        26 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งคณะ

210/2553

        22 เม.ย.53

แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ รศ.สุภาพร อิสริโยดม สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

209/2553

        22 เม.ย. 53

แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ รศ.วันดี กฤษณพันธ์

คำสั่งคณะ

208/2553

        22 เม.ย.53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายศศิวัฒน์ ติตะปัญ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินฯ

คำสั่งคณะ

207/2553

        22 เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายชานนท์ สุนทรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

206/2553

        22 เม.ย.53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) Ms. REKHA CHHETRI สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ

คำสั่งคณะ

205/2553

        21 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ เชาว์ชอบ สาขาวิชาพืชสวน

คำสั่งคณะ

204/2553

        21 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวยุรวรรณ อนันตนมณี สาขาวิชาพืชสวน

คำสั่งคณะ

203/2553

        21 เม.ย.53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเคิม) นายทศพล มูลมณี สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

202/2553

        21  เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายอมรเทพ ประทุมมา สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

201/2553

        21  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวทัศนีย์ นพรัตน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คำสั่งคณะ

200/2553

        21  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวยุภาวรรณ ศรีชุบล่วง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

199/2553

        21 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mr. KONGTA CHANTHANASINE สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

198/2553

        21 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์

คำสั่งคณะ

197/2553

        21 เม.ย. 53

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นายยงยุทธ ทักษิญ สาขาวิชาประมง

คำสั่งคณะ

196/2553

        21 เม.ย.53

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุรีพร เกตุงาม สาขาวิชาพืชไร่

คำสั่งคณะ

195/2553

        21 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายอิทธิเดช พิริยะนิติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คำสั่งคณะ

194/2553

        21  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คำสั่งคณะ

193/2553

        20  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง สาขาวิชาพืชไร่

คำสั่งคณะ

192/2553

        เม.ย.53

-รอต้นฉบับ-

คำสั่งคณะ

191/2553

        19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายดนัย ศิริบุรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

190/2553

        19 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายะนากร พูลทวี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

189/2553

        19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายเพิ่มสิทธิ์ ชาติกุลวัฒน์ สาขาวิชากีฎวิทยา

คำสั่งคณะ

188/2553

        19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวสุธิรา แสงงาม สาขาวิชาประมง

คำสั่งคณะ

187/2553

        19 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายทสุวัฒน์ ภูกำเนิด สาขาวิชาประมง

คำสั่งคณะ

186/2553

       19  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายชัยชนะ ตรีทิตย์นิภา สาขาวิชาจุลชีวิทยาทางการเกษตร

คำสั่งคณะ

185/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

184/2553

       19 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาววรีวรรณ เลิศสิริวรกุล สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

183/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวพัชรินทร์ สินทร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

182/2553

       19  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวกาญจนา ศรีสิงห์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

181/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวรุจิรา ภูสีน้ำ สาขาวิชาธุารกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

180/2553

       19 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวพรทิพย์ บุญเหลือ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

179/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศิรษา สังวาลย์ สาขาวิชาพืชไร่

คำสั่งคณะ

178/2553

       19  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวประภัสสร สิทธิศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

177/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายอภิชาติ สังขเนตร สาขาวิชาประมง

คำสั่งคณะ

176/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวศิวิมล จันทร์ปาน สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

175/2553

       19  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวนขลิขิต ไกรแก้ว สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

174/2553

       19 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายจักรพงศ์ จำเริญสาร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

173/2553

       12 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวรุ่งนิรันดร อรุณแสงศรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

172/2553

       12 เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายไพรวัลย์ พลวัง สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

171/2553

       12  เม.ย .53

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปี 2551                         คำสั่งคณะ

170/2553

      12  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา,หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 52

คำสั่งคณะ

169/2553

       12  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะทำงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำสั่งคณะ

168/2553

        8 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

คำสั่งคณะ

167/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิจัยรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

คำสั่งคณะ

166/2553

       8  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

คำสั่งคณะ

165/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ รศ.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

คำสั่งคณะ

164/2553

       8 เม.ย.53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นายปฐมพงษ์ ทองวิธิ สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

163/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน สาขาจุลชีววิทยา

คำสั่งคณะ

162/2553

       8 เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นางสาวทัศนีย์ นพรัตน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คำสั่งคณะ

161/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาวทัศนีย์ นพรัตน์ สาขาจุลชีววิทยา

คำสั่งคณะ

160/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) จุลชีววิทยาทางการเกษตร

คำสั่งคณะ

159/2553

       8  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวจุฬานีย์ น่วมจิตร์ สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

158/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวจุฬานีย์ น่วมจิตร์ สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

157/2553

       8  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายธนศักดิ์ แสงภารา สาขาประมง

คำสั่งคณะ

156/2553

       8  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายพีรพจน์ นิติพจน์ สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

155/2553

       7 เม.ย .53

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

คำสั่งคณะ

154/2553

       7  เม.ย .53

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการเกษตร

คำสั่งคณะ

153/2553

       5  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมนานาชาติ

คำสั่งคณะ

152/2553

       2  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายสุทธิพงษ์ พุดมี สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

151/2553

       2  เม.ย .53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางมนัสวี สุริยวนากุล สาขาโรคพืชวิทยา

คำสั่งคณะ

150/2553

       2  เม.ย .53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายภาสกร จำปานิล สาขาปฐพีศาสตร์

คำสั่งคณะ

149/2553

       2  เม.ย.53

แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาวสุลีวัลย์ สุธรรมแจ่ม สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

148/2553

       2  เม.ย. 53

แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ นายศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส สาขาสัตวศาสตร์

คำสั่งคณะ

147/2553

       2  เม.ย .53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวรัตติยา ไชยภักดี สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

146/2553

       2  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ Ms[1]. MALIVANH KEOMANY สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

145/2553

       2  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวจารุวรรณ ชมภูบุตร สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

144/2553

       2  เม.ย .53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายปริพัฒน์ นิยมวงศ์ สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

143/2553

       2  เม.ย.53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายณรงค์ศักดิ์ เรืองสุริยา สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

142/2553

       2  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางหทัยรัตน์ พลซา สาขาธุรกิจการเกษตร

คำสั่งคณะ

141/2553

       2  เม.ย .53

แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ นางรัชนี อังประยูร สาขาพืชศาสตร์

คำสั่งคณะ

140/2553

       2  เม.ย.53

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ Mr[1]. Barry Neil Noller สาขาพืชศาสตร์

คำสั่งคณะ

139/2553

       2  เม.ย. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

คำสั่งคณะ

138/2553

       2  เม.ย .53

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มข[1]. ปี 52

คำสั่งคณะ

137/2553

       2  เม.ย.53

-รอต้นฉบับ-

คำสั่งคณะ