ประกาศรายชื่อผู้สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบรับตรงอิสระ (หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบรับตรงอิสระ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบรับตรงอิสระ (โครงการบุตรหลานเกษตรกร) ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น