:: คำสั่งคณะฯ ประจำ เดือนพฤศจิกายน ::

วันเสาร์ ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ดูคำสั่งย้อนหลัง
ดูคำสั่งย้อนหลัง
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
เว็บเก่า
เว็บเก่า
เลขที่คำสั่ง หัวข้อ ดาวน์โหลด วันที่
505/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
504/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
503/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมบัณฑิตศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานภายในประเทศ ประจำปี 2562 วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
502/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
501/2562 เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
500/2562 แต่งตั้งคณะดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
499/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพฒนาทักษะทางด้านพืชสวน ประจำปี 2562 วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
498/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายวิรัตน์ กาฬภักดี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
497/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
496/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิริยาภรณ์ สังขปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
495/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายนิพนธ์ มาวัน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
494/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายนิพนธ์ มาวัน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
493/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวมณีรัตน์ เมฆา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
492/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายวีระยุทธ สระทองแก่น สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
491/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนภัส เหมะธร สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
490/2562 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม) วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
489/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายข้อสอบ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
488/2562 แต่งตั้งคณอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและตอบปัญหาทางการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
487/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เงินรางวัลแก่ดุษฎบัณฑิตดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
486/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
485/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มข. (เพิ่มเติม) วันที 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
484/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนิรมล หารินไสล สาขาวิชาการส่เสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
483/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
482/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัขรี แซ่ตั้ง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
481/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพรทิพย์ พุทธโส สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
480/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรา ธนานุรักษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
479/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตรด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
478/2562 มอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
477/2562 มอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
476/2562 มอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
475/2562 มอบหมายหภาระหน้าที่ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
473/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
472/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธนวัฒน์ วงษา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
471/2562 แต่งตั้งคณะดำเนินงานการรับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
470/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
469/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาศ เครื่องพาที สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
468/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอนุลักษณ์ ชัยภูมิ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
467/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชรินทร์ มั่งคั่ง วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
466/2562 เปลียนแปลงประธานอนุกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
465/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
464/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมโครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Innovation Project (PISAI) วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
463/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวชุลีวรรณ บุญชำนิ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
462/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
461/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. UGYEN THINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
460/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจุฑามาศ เครื่องพาที สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
459/2562 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
458/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสินค้าชุมชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
457/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร ด้านพืชสวน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
456/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
455/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านประมง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
454/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
453/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
452/2562 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
451/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
450/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพิริยาภรณ์ สังขปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
449/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานที่เสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับ ชำนาญการ ของ นางพรทิพย์พา หาระโคตร วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
448/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตำแหน่ง 5513 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
447/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายศตพร โนนคู่เขตโขง สาขาวิชาการประมง วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
446/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายธนสรณ์ รักดนตรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
445/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนัยนา เสนาศรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
444/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
443/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
442/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอโนชา อ่อนแก้ว สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
441/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายธนวัฒน์ วงษา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
440/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุจิตตรา ภามนตรี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
439/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายชูศักดิ์ เวียงนนท์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
438/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปริยาภัทร ชนะภัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
437/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนกนาถ ชาแป สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
436/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาพร จำกุดลิง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
435/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
434/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา "กองทุน ดร.เทอด เจริญวัฒนา" วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
433/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายนำเที่ยวเชิงเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
432/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
431/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยสถาบันในหน่วยงาน วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
430/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
429/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง วันพฤหัส ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
428/2562 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ สาขาวิชาพืชไร่ (เพิ่มเติม) วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
427/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
426/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราพร ปานเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
425/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. TANDIN GYELTSHEN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
424/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ Mr. TANDIN GYELTSHEN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
423/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
422/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการคุมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
421/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นาวสาววริญญา ตรีบาตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
420/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิรพร ทรัพย์วิบูลย์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
419/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
418/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ ร้อยตรีดิรก สาระวดี สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันพฤหัส ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
416/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(เพิ่มเติม) ของ นายธนวัฒน์ วงษา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
415/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธัญลักษณ์ นนทะศรี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
414/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายศรนรินทร์ สวงโท สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
413/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ ว่าที่ ร้อยตรี ดิรก สาระวดี สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
412/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของ นางสาวกรรณิกา บุญพาธรรม สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
411/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณัฐวิภา อ่อนละมัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
410/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวรัตติยา ดาราพันธุ์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
409/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนิรมล หารินไสล สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
408/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนภัส เหมะธร สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
407/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
406/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวมณียา ตันเปาว์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
404/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงงานการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
403/2562 มอบอำนาจหน้าที่ให้รักษาการแทนรองคณบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
402/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายภูมิ ต๊ะอุ่น สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
401/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ ว่าที่ร้อยตรี ดิรก สาระวดี สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
400/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
399/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
398/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
397/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภาณุเนตร ศรีมูล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
396/2562 เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
395/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน คณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
394/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเฟื้องฟ้า ปัญหา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
393/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพชรมน เล็บสิงห์ สาขาวิขาวิทยาโรคพืช วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
392/2562 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
391/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายภูมิ ต๊ะอุ่น สาขาวิชาวิทยโรคพืช วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
390/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายธนพล นิ่มละมัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
389/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวดวงฤทัย สวรรค์ทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
388/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียน หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์น้ำบูรณาการ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
386/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัตนาพร ภูสถิตย์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
385/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
384/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา พูลทจิตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
283/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
382/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
381/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
380/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษา ของ นางสาวนารีรัตน์ อุณวงค์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
379/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวดวงฤทัย สวรรค์ทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
378/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านโรคพืชให้กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน" วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
377/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "การเฝ้าระวังและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอุบัติใหม่ หนอนชอนใบ สาเหตุจาก Tuto absoluta ในมะเขือเทศ" วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
376/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการระดมสมองและจัดทำ SWOT คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
375/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวจินตระวี จูมดอก สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
374/2562 แต่งตั้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวนุชรีย์ พรำนัก สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
373/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวธนัชพร ไพรสิงห์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
372/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวปัญญ์ศิริ บุ้งทอง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
371/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวศศิประภา ศรีวิชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
370/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ Mr. PHEARUN LAY สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
368/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาฯ ฝ่ายต่างๆ ของสาขาวิชาประมง วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
367/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวทัศน์วรรณ สมจันทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวชุติคุณ กาญจนรัชต์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
365/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธัญญา บุญมา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
364/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
363/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
361/2562 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตรวจสอบภาระงาน E-workload ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาต่างๆ วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
360/25562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์วินัย ประลมพ์กาญจน์ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
357/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
356/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์พงศ์ชัย กลิ่นหอม วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
353/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรี ดิรก สาระวดี สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
352/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราพร ปานเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
351/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมัตติกา สาวงษ์นาม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
350/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิสรา เรืองยศ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
349/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาววรรณทนีย์ มีลุน สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
348/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
347/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวนุชรีย์ พรำนัก สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
346/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวสุขฤทัย สมหมาย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
345/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวชนิสรา เรืองยศ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
344/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายฤทธิเกียรติ ประชุมชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
343/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายชยุต ศรีฮาก์ณู สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
342/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวจินตระวี จูมดอก สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
341/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายจิรพงศ์ ยังคลัง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
340/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวศศิประภา ศรีวิชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
339/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวฤทัยพร ราชมัคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
338/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวพรบัญชา กายาผาด สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
337/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวศศิธร นิยะนุช สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
336/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวสุภาวดี เรืองจันดา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
335/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวธัวญลักษณ์ นนทะศรี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
334/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายทรงกลด ประเสริฐทรง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
333/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
332/2562 บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร "เกษตรนวัตกรรม" ร่วมกับผู้ประกอบการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภเขาค้อ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
329/2562 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประเพณีร้องเพลงประจำคณะเกษตรศาสตร์ มข. ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
327/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านโรคพืช" วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
326/2562 แต่งตั้คณะกรรมการจัดโครงการ "การพัฒนาและสนับสนุนทักษะทางด้านโรคพืช" วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
325/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมและคลินิกเพื่อส่เสริมการตีพิมพ์นานาชาติ (ครั้งที่ 2) วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
324/2562 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประเพณีร้องเพลงประจำคณะเกษตรศาสตร์ มข. ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
323/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี" สาขาโรคพืชวิทยา วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
322/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ทำบุณสาขาโรคพืชวิทยา" สาขาโรคพืชวิทยา" วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
321/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
320/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ"สนับสนุนประเพณีไหว้ครู" สาขาโรคพืชวิทยา" วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
319/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ประจำปี 2562 วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
318/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาววัชรี แซ่ตั้ง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
317/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่บ้านสีเขียว รั้วสีอิฐ ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
316/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
315/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 4-H Club KKU วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
314/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ Mr. MENSON R KWANWAH สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
313/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม Annual Technical Seminar 2019 TRF Senior Scholar Project of Professor Dr. Sanun Jogloy ประจำปี 2562 วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
312/25562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวชนกนาถ ชาแป สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
311/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวสุกัญญา พูลทจิตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
310/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริพร ศรีทา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
309/2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมฤดี สีหาเวช สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
307/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
306/2562 ให้ลูกจ้างประจำ ไปปฏิบัติงาน ณ งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
305/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน QA สาขาโครพืชวทิยา" วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
304/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
303/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
302/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาในถาดหลุม (Microplate Photometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
301/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
300/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (All in One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
299/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
298/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องวัดค่าการละลายออกซิเจนในน้ำและอุณหภูมิ แบบกันน้ำ (DO meter) และเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
297/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
296/2562 บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน หลักสุตร "เกษตรนวัตกรรม วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
295/2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวบุรารรัตน์ เภสัชชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
294/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
293/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานินพธ์ ของ นางสาวธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
292/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
291/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธีรภัทร แก้วกัณหา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
290/2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางเอมอร จันทรสา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
289/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Ms. PHIMMASONE SISOUVANH สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมฤดี สีหาเวช สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
287/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
286/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรินทร์ โกยทรัพย์มา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
285/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายเฉลิมกิตต์ ภูลวรรณ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
284/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายอำพล เครือผือ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
283/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวบุรารัตน์ เภสัชชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
282/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธมณ ธีระศรานนท์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
281/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายจารุพงศ์ ประสพสุข สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
280/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผกาแก้ว ทาระเกต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
279/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาววรัญชลี ทองสารไตร สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
278/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายอังคาร อรหันตา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 28 เดือนมิถุนาย พ.ศ. 2562
277/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
276/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. MYO SAN ANUG NAN สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
275/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวประไพพร ไกรรัตน์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
274/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mr. MENSON R KWANWAH สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
273/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายวรกฤต ชาธิรัตน์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
272/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเนตรนภา ซุ่มทองหลาง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
271/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ชูกำแพง วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
270/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมและคลินิกเพื่อส่งเสริม การตีพิมพ์นานาชาติ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
269/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
268/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
267/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
266/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางเอมอร จันทรสา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
265/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SOPHEA NHIAN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
263/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวอภิญญา แสนโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และส่งแวดล้อม วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
262/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธนภูมิ บุญมี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
261/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอภิรักษ์ นพคุณ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัมนาการเกษตร วันที่18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
260/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยลธิดา ชนะชัย สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
259/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชุลีพร พลาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. AVAKAT PHASOUYSAINGAM สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. LAYANG NAW JA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ของ นางสาวศรัญญา ชุมภู สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
255/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
254/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
253/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิจ สมท่า วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
252/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
251/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
250/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม Annual Technical Seminar 2019 TRF senior Scholar Project of Professor Dr. Sanun Jogloy ประจำปี 2562 วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
248/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกชมน วงศ์ใหญ่ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
247/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจพร ชำนาญ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
246/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายชลากร สุขอยู่ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
245/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายประธาน เรียงลาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
244/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวขวัญฤดี สุวะไกร สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
243/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562และ รับเข้านักเรียนในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 และบุตรหลานเกษตรกร ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ มข. ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) วันที่12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
242/2562 แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 และ รับเข้านักเรียนในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 และบุตรหลานเกษตรกร ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ มข. ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
241/12562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายกัญชร วรวิทยกิจ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
240/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. ABIL DERMAIL สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
239/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. XAYSATITH SOULIYAVONGSA สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
237/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวอภิญญา แสนโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
236/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
235/2562 ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 17 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
233/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr.MOTOYUKI SUMIDA วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
234/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. JIGME TENZIN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
232/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายประธาน เรียงลาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
231/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
230/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสันติภาพ ไชยสาร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
229/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายเศวตฉัตร เศษโถ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
227/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
226/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 17 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
225/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรุจิรา ชุมชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
224/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสุภาพร สุขโต สาขาวิชาพืชร่ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
223/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(เพิ่มเติม) Mr. XAYSATITH SOULIYAVONGSA สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
222/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ สาขาิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
221/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Ms. SERKI WANGMO สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
220/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายกวิน กุมปรุ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
219/2562 แต่งตั้ง๕ณะกรรมการจัดโครงการ "ปลูกต้นไม้..รักษ์โลก ทำบุญวันวิสาขบูชา" วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
218/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Mr. Arthur Terry Rambo วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
217/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายธนวัต โชคเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
215/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายธีรภัทร แก้วกัณหา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
214/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน คืนสู่เหย้า 30 ปี พืชสวน มข. วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
213/2562 ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น" คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
212/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของ นายศุภกร ทาโบราณ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
211/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
210/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
209/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561" วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
208/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
207/2562 แต่งตั้งคณะกกรรมการจัดโครงการ "การแนะนำและแนะแนวทางการศึกษารวมทั้งการประกอบอาชีพด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
206/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ในการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
205/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. TASHI DENDUP สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
204/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวกานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
203/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบทึ่ 2 วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
202/2562 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
201/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
200/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวพรพิมล คำโมง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
199/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวอัจฉราภรณ์ แสนทองคำ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
198/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
197/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Ms. THEINT THIDA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
196/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ KKUFMIS วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
193/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
192/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอมรรัตน์ เวชการ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
191/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
190/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายประธาน เรียงลาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
189/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางฉายแสง ไผ่แก้ว วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
188/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวปพิชญา ประเสริฐไทย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
187/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายปิยะนัตร์ นาสุนทร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
186/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวจิราพร ปานเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
185/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววสุธร บัวคอม สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
184/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวธนพร ราษฎร์ศิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
183/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายวศิน วุฒิวิชญานันต์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
182/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายอนุวัฒน์ จันดามุก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
181/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายศิริศักดิ์ ตาลป้อง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
180/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัชราภรณ์ สีมูลโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
179/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสมบัติ สิงห์สี สาขาวิชาการประมง วันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
177/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ตั้งให้ นางสาวพรทิพย์ โพนตุแสง วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
176/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายเสฏฐวุฒิ วงค์น้อย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
175/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายยรรยง ม่วงอ่อน สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
174/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ Mr. MYO SAN AUNG NAN สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
173/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(เพิ่มเติม) ของ นายธวัช หะหมาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
172/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(เพิ่มเติม) ของ นางสาวชมพูนุช ศรีทองแท้ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
169/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญ ตราสัญลักษณ์ และการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาัยขอนแก่น วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
168/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. UGYEN THINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
167/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. UGYEN HINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
165/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายศรนรินทร์ สรวงโท สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
164/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
163/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
162/2562 แต่งตั้งคณะทำงานในการสรรหาอาจารย์แบบเร่งด่วน วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2562 วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
160/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวเพ็ญพิชชา ภูพวก สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
159/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวภัทรวรรณ กีฬา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
158/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวฉัตรนภา โนวาท สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
157/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายศรันวิทย์ พวงศรี สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
156/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวจิราภา ไชยเมือง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
155/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายพิษณุ เอ้กระโทก สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
154/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
153/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
152/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสุภาพร สุขโต สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
151/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสุภาพร สุขโต สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
150/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายพิษณุ เอ้กระโทก สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
149/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายศิริศักดิ์ ตาลป้อง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
148/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
147/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชญานิศ กันจินะ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
146/2562 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม) วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
145/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เหลาเคน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
144/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เหลาเคน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
143/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวเนตรนภา ซุ่มทองหลาง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
142/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก แต่งตั้งให้ นาสยจิรพงศ์ ใจรินทร์ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
141/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสรรพสิทธิ แปลงแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
140/2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ (การบริหารจัดการสาขาวิชาพืชไร่) วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
139/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
138/25626 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ คำสุเรศ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
137/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวจิราภา ไชยเมือง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
136/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสิริมาพร โคตะเสนา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
135/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสิริมาพร โคตะเสนา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
134/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวพชรมน เล็บสิงห์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
133/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
131/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญ ตราสัญลักษณ์ และการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (Mascot) ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
130/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
129/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
128/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวจารุวรรณ เขาเขจร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
127/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวิชญืภาส อีสา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
126/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายภัทรดิษ หภุกำเนิด สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
125/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัชนีกร หาญสุด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
124/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกนกวรรณ คำสุเรศ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
123/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุจิตตรา ภามนตรี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
122/2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
121/2562 ให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
120/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือร้านอาหารตำมั่ว (ZEN) วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
118/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ Mr. UGYEN THINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
117/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกฤษณาพร เทิดกิจเจริญ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
116/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
115/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
114/2562 แก้ไขคำสั่งเรื่อง ให้บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
113/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุจิตรา ยศดา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
112/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
111/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
110/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวสุภาพร จำกุดลิง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
108/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
107/2562 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอลงกรณ์ วงษ์นิล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
106/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณพิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
105/2562 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
104/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
103/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวชฎาพร แสงอาวุธ สาขาวิชากีฏวทิยา วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชฎาพร แสงอาวุธ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
101/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกน แต่งตั้งให้ Mr. Hans Jorgen Overgaard วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
100/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปราณี แสนวงศ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
099/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวปราณี แสนวงศ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
098/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ Mr. ABIL DERMAIL สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
097/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ Mr. LAYANG NAW JA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
096/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวเกสร แก้วบัว สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
095/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวธิติมา สีดาดาลี สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
094/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบรรยายพิเะศษทางวิชาการ การเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง Seminar on Cryopreservation of Native Chichen Semen วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
093/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และจัดระเบียบแผงลอย งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
092/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr. TAKASHI KUME วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
089/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
088/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวทัศน์วรรณ สมจันทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
087/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
086/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตรด้านพืชสวน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
085/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวปราณี แสนวงศ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
084/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
083/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้าและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
082/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมาลินี อินทะนู สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
081/2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอลงกรณ์ วงษ์นิล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
080/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. ANTONIO VICENTE DACI LELO สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
079/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายพิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
078/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวรุ้งเพชร กฤตยฦาเดช วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
077/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายกรชาล ธนสีลังกูร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
076/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายอนุลักษณ์ ชัยภูมิ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
075/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวทิพยรัตน์ สีเหลือง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
074/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวรุ่งทิพย์ งากุลชร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
073/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(เพิ่มเติม) ของ นางสาวกานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
072/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายวิภาส เหลืองบุตรนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
071/2562 แต่งตั้งอาจารย์ทีปรึกษา ของ นางสาวมัตติกา สาวงษ์นาม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
070/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวปทุมพร กองสมบัติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
069/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
068/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายเรวัตร เหล่าฤทธิ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
067/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวผกาภรณ์ พวงมาลัย สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
066/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวนิชชดา โคนบาล สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
065/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวสุรีย์พร หาจัตุรัส สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
064/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจริยา นามวงษา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
063/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายสุทธิสันต์ พิมะสาลี สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
062/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
061/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัทราภรณ์ หนองหารพิทักษ์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
060/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยุวดี สามิลา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
059/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฐิติพร ไกรโสดา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
058/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวพรพรรณ มาลาศรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
057/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
056/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายนัฐวัฒน์ โสภาเลิศ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
055/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายสมิทธ์ จุมพลพงษ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
054/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายสุปติ ศิริขอนแก่น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
053/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
052/2562 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
051/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SAYSONGKHAM SAYAVONG สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
050/2562 แต่งตั้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอาภากร เฟื่องถี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
049/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอลงกรณ์ วงษ์นิล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายทิวากร อำพาพล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
046/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
043/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
042/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่และอาคารจัดนิทรรศการ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
041/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
040/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ สุทธิสา วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
039/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. NGASSA JULIUS สาขาวิชาเกษตาสตร์นานาชาติ วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
038/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวดรุณี พวงบุตร วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
037/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr.Regis Lacote วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
036/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศีดา พูนประโคน สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
035/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวกมลวรรณ สมอ๊อด สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
034/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาววรรพิรัญญา อินทร์โท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
033/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
032/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวณัฎฐนิชา มีสูงเนิน สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
031/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
030/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
029/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว สาขาวิชาปฐพีศาสต์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
027/2562 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
026/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิชุดา คะสีทอง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
025/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวจิรพร ทรัพย์วิบูลย์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
024/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวกฤษณาพร เทิดกิจเจริญ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
023/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาววริญญา ตรีบาตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
022/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวจงดี ไวไธสง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
021/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวฤทัยกานต์ แผ้วชำนาญ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
020/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวพัชรินทร์ โกยทรัพย์มา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
019/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวนภัส เหมะธร สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
018/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
017/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวนิรมล หารินไสล สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
016/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ Mr. TANDIN GYELTSHEN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
015/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายศรนรินทร์ สวงโท สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
014/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายอภิรักษ์ นพคุณ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
013/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายเฉลิมกิตต์ ภูลวรรณ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
012/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
011/25562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ของ นางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
010/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิมเติม) วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
009/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเมวิกา ไชยฤทธิ์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
008/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวผกาแก้ว ทาระเกต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
007/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าว การจัดงนาวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ต่อสื่อมวลชน (เพิ่มเติม) วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
006/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวสุภาวดี ขุนทองจันทร์ วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
005/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. TANDIN GYELTSHEN วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอภิรัฐ ปุจจุทรา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ จัดนิทรรศการวิชาการด้านโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
002/2562 มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
001/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
694/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาย ประจำปี 2562 ต่อสื่อมวลชน วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
693/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
692/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสุวิทย์ ทิพอุเทน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
691/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
690/25601 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
689/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา สวยรูป สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
687/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายศุภนนท์ ตู่นิ่ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
686/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายผเด็จ หงษ์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
685/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม) ของ นางสาวเกศรา อำพาภรณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
684/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม) ของ นางสาวจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
683/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์นิวัฒน์ มาศวรรณา วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
682/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
681/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ศรเทพ ธัมวาสร วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
680/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ของ นายอนุพงษ์ คำสุภาพ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
679/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ของ นายศุภชาติ ศิริภูมิธนาชัย สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
678/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ของ นางสาวอิศฎาพร ใจใหญ่ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
677/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัฒนิกา มะลาหอม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
676/2561 ให้บุคลากรดำเนินงานการจัดซ์้อจัดจ้างพัสดุ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
675/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัฒนิกา มะลาหอม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
674/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเกศรา อำพาภรณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
673/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
672/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอนุวัฒน์ จันดามุก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
671/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณัฐวรรณ ทีรวม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
670/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชฎาพร แก้วโนนเฮ้า สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
669/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางทวินันท์ บางขาม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
668/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ ปะกำแหง วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
667/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธีรภัทร แก้วกัณหา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
666/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวภา ป้องโล่ห์ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
665/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ปัญญา หมั่นเก็บ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
664/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิราพร ปานเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
663/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวเกศรา อำพาภรณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
660/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
657/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการทำบุญประจำปีคณะเกษตรศาสตร์โครการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และโครงการเกษตรสัมพันธ์ (ปีใหม่) ประจำปี 2561 วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
656/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฐิญากร งามเจริญวงศ์ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
655/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของ นางสาวพรทิพย์ พุทธโส สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
654/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ พบปะสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่โรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
653/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตกแต่งสถานที่คณะเกษตรศาสตร์วันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
652/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและศึกษาทบทวนกระบวนการสหกิจศึกษา วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
651/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทบาล สาขาวิชาการประมง วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
950/2561 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
649/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
648/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัสสร สุมาดง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
647/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายชานนท์ สุนทรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
646/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
645/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนิธิพร ชายกวด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
644/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงความชื่นชมยินดีกับศาสตราจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
642/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวศรัญญา ชุมภู สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
641/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและตอบปัญหาทางการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
640/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักาาความปลอดภัย จราจร และจัดระเบียบแผงลอย งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
639/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวภัทรวรรณ กีฬา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
638/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรุจิรา ชุมชัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
637/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการแสดงความยินดีเนื่องในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
636/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
635/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
634/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร ด้านพืชไร่ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
633/25561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
632/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวรัตนาพร รัฐเมือง สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
631/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวยลธิดา ชนะชัย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 25เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
630/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านสัตว์ งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562 วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
629/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
628/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายอภิรัฐ ปัจจุทรา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
627/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ MS.GODAKANDE ARACHCHILAGE SHANIKA ANURADHI TENNAKOON สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
625/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr. ALAIN BRAUMAN วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
624/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายวีระยุทธ สระทองแก่น สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
623/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวนัยนา เสนาศรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
622/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอนุวัฒน์ จันดามุก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
621/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวเอื้อมพร เอกชนะ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
620/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมณีรัตน์ เมฆา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
619/2561 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
618/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอติชาต ทองนำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
617/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
616/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจารุวรรณ เขาเขจร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
615/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายกุลชาติ บูรณะ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
614/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ของ นายภัทรดิษ ภูกำเนิด สาขาวิชาการประมง วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
613/2561 เปลี่ยนแปลงผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
612/2561 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) ของ นายผเด็จ หงส์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
611/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
610/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
609/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายพิชญะ พักตรหาญ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
608/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายวิรุฬห์ อินทโมนี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
607/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
606/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิกานต์ กลิ่นประทุม สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
605/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมโครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Innovation Project (PISAI) (เพิ่มเติม) วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
604/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
603/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศษสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ สถานีทดลองและฝึกบอรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
602/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชุติคุณ กาญจนรัชต์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
601/2561 แต่งตั้งคณะกรรมกรารสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวิรัตน์ กาฬภักดี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
600/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายผเด็จ หงษ์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
599/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกนกวรรณ บูญเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
598/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายอาภากร เฟื่องถี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
597/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวชุลีพร พลาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
596/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฝ่ายสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
595/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เงินรางวัลแก่ดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจรย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
594/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
590/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร ด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
589/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ สร้างสรรค์ความดี สามัคคี ปลูกต้นไม้ (สนไม๊คะ) วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
588/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสุทธิพงศ์ พิมพ์ศรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
587/2561 ให้บุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์ สร้างสรรค์ความดี สามัคคี ปลูกต้นไม้ (สนไม๊คะ) วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
586/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านพืชสวน วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
585/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Miss Theint Thida สาขาิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
584/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอภิญญา แสนโท สาขาววิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
583/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
582/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เพิ่มเติม) วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
581/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสูจิบัตรและของรางวัล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
580/2561 ให้บุคลากรปฏิบัติงานในหมวดเกษตร สายสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
579/2561 ให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศษสตร์เข้าร่วมโครงการ ใส สะอาด เขียวขจี Green Clean Fresh วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
578/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
577/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
576/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
575/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
574/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
573/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
572/2561 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
571/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
570/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำเนินกิจการ ร้านถ่ายเอกสาร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
569/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร ด้านกีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
568/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงของเยาวชนและนำเที่ยวเชิงเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
567/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่พิธีเปิด งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
566/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเสวนาการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
565/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
564/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการกลาง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
563/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
562/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
561/2561 แต่งตั้งคณะดำเนินงานการรับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
560/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เพิ่มเติม) วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
559/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายสันติภาพ ไชยสาร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
558/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายภัทรดิษ ภูกำเนิด สาขาวิชาการประมง วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
557/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวเมวิกา ไชยฤทธิ์ สาชาวิชาพืชสวน วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
556/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการกประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
555/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
554/2561 แต่งตั้งรองบรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
553/2561 ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
551/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ แนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ TQR วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 8003 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
550/2561 แต่งตั้งคณะดำเนินงานการรับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
549/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านประมง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
548/2561 แต่งตั้งคณะดำเนินงานการรับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
547/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายผเด็จ หงษ์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
546/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวนริศรา สุรทิพย์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
545/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวจิตรา สิมาวัน สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
543/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายมหาราช มาตรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
542/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวเฟื้องฟ้า ปัญหา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
541/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
540/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายเชาวฤทธิ์ มาปะโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
539/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Moving Local Agricultural Products from Self-Sufficiency Production and Household Consumption to Market by Sufficiency Econonmy Approach วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
538/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
537/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสินค้าชุมชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
536/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เริงศักดิ์ กตเวทิน วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
535/2561 เปลียนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
534/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายจารุพงศ์ ประสพสุข สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
533/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายสันติภาพ ไชยสาร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
532/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
531/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายธวัช หะหมาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
530/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายวรายุ ภาษี สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
529/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธวัช หะหมาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
523/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
522/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวภัทราภรณ์ หนองหารพิทักษ์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
521/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวพัชรา คำพันธ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
520/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวธนพร ราษฎร์ศิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
519/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายเอนกพงศ์ จำปา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
518/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิมพ์พิชชา บุญอนันต์ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
517/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายพิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
516/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
515/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
512/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
511/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
510/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mrs. THEINGI KHAUNG สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
509/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
508/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวอัจฉราภรณ์ แสนทองคำ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
507/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
506/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายชานนท์ สุนทรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
505/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวภัสสร สุมาดง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
504/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
503/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
501/2561 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานหลักสูตรสาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
497/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
496/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
494/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปิยะนัตร์ นาสุนทร สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
493/2561 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้ ของ นายวิรุฬห์ อินทร์มณี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
492/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายอนนท์ จันทร์เกตุ สาขาิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
491/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
490/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอนนท์ จันทร์เกตุ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
489/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภูพิงค์ ต๊ะอุ่น สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
488/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมความสามัคคีในองค์กร กลุ่มหมวดการเกษตร วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
486/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
485/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
484/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
483/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอนาวิล พรหมเทพ สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
482/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นาสยศรันวิทย์ พวงศรี สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
481/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุขฤทัย สมหมาย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
480/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของ นางสาวจารุวรรณ เขาเวขจร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
479/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชฎาพร แสงอาวุธ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
478/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฉัตรนภา โนวาท สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
477/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายชูศักดิ์ เวียงนนท์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
476/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปริยาภัทร ชนะภัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
475/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนัชพร ไพรสิงห์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
474/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปัญญ์ศิริ บุ้งทอง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
473/2561 แต่งตั้งรองผู้วจัดการหมวดงานฟาร์ม วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
472/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอภิรัฐ ปัจจุทรา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
471/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิตรา สิมาวัน สาขาวิชาการประมง วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
470/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศุภกร ทาโบราณ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
469/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
468/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม ทาทอง วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
467/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
466/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ .25561 วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
465/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกพร มานันตพงศ์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิงแวดล้อม วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
464/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัทรกร ภูริชินวุฒิ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
463/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาศ โม่งชู สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
462/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอภิญญา แสนโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
461/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
460/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ คำสุเรศ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
459/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิกานต์ กลิ่นประทุม สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
458/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
457/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภูพิงค์ ต๊ะอุ่น สาขาวิชากีฏวทิยา วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
456/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวยุวดี สามิลา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
455/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพรทิพย์ พุทธโส สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
454/2561 แต่งตั้งผู้จัดการหมวดงานฟาร์ม วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
452/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฟาร์ม (หมวดเกษตร) วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
450/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
449/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววสุธร บัวคอม สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
448/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสุภาพร สุขโต สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
447/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสิริมาพร โคตะเสนา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
446/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวิชญ์ภาส อีสา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
445/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิสร สุริยา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
444/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัชนีกร หาญสุด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
443/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายนิพนธ์ มาวัน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
442/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายพิษณุ เอ้กระโทก สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
441/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอโนชา อ่อนแก้ว สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
440/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุจิตตรา ภามนตรี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
439/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
438/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
437/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมความสามัคคีในองค์กร กลุ่มกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
436/2561 แต่งตังคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
435/2561 ให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความสามัคคีในองค์กร วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
434/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
433/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
432/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายวิรุฬห์ อินทร์มณี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
431/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
429/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายศุภชาติ ศิริภูมิธนาชัย สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
428/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายอนุพงษ์ คำสุภาพ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
427/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวอิศฎาพร ใจใหญ่ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
426/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจารุวรรณ เขาเขจร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
425/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. BHAKTA BAHADUR SHANGSHON สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
424/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
423/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราพร ปานเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
422/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัฒนิกา มะลาหอม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
421/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
420/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
419/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรสาขาโรคพืชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
418/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
416/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
415/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
414/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
413/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
412/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
411/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางทาริกา ทิพอุเทน สาขาวิชาการประมง วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
410/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายทรงทรัพย์ อรุณกมล สาขาวิชาการประมง วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
409/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา สุรทิพย์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
408/2561 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
407/2561 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
406/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เปิดประตู สู่รั้วประมง สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
405/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาฯ ฝ่ายต่างๆ ของสาขาวิชาประมง วันที่ 31 เดือนกรฎาคม พ.ศ. 2561
404/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
403/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ทำบุญบ้านพืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
402/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สาขาวิชาพืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
401/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
400/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาพืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
399/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
398/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ สนับสนุนประเพณีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
396/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทบาล สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
395/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา อภิลักษณ์ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
394/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
393/2561 ให้บุคลากรสังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มสุกร วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
392/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่บ้านสีเขียว รั้วสีอิฐ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
391/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวนิชชดา โคนาบาล สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
390/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
389/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
388/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียของพืชวงศ์แตงและจัดการโรคที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
387/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายสิรวิชญ์ ประทุมชัย สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
386/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวภัทริดา โปฎก วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
385/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ทำบุญสาขาโรคพืชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
384/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) และ ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
383/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่ไข่ วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
382/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาววิมลรัตน์ ดำขำ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
381/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาววรารัตน์ สุดชา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
380/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายศราวุธ ศิริลักษณ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
379/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายกวิน กุมปรุ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
378/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
377/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวฐิติพร ไกรโสดา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
376/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัทรวรรณ กีฬา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
375/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสินีนาฎ พลแสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
374/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัตนาพร รัฐเมือง สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
373/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยลธิดา ชนะชัย สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
372/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชรินทร ศรีจันทร์ก่ำ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
371/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวนริศรา สวยรูป สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
370/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
369/2561 แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 และ รับเข้านักเรียนในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
368/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. BHAKTA BAHADUR SHANGSHON สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
367/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
366/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายสิรวิชญ์ ประทุมชัย สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
365/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพรณรทิรา ปินะถา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
364/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
363/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. PHOPHET PHONEKEOPASEUTH สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
362/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนันทลี เอี้ยนไธสง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
361/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
360/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวจริยา นามวงษา สาขาวิชาพืชไ่ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
359/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายพายัพ มาศนิยม วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
358/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
357/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
356/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสานสัมพันธ์บัณฑิตพืชสวน วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
355/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวณัฐญา ดวงหะคลัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
354/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน QA สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
353/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. รอบที่ 5 รับตรวจอิสระ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย และนักเรียนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
352/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
351/2561 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Mr. Arthur Terry Rambo วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
350/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายวิรัตน์ กาฬภักดี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
349/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายอาภากร เฟื่องถี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
348/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายณัฐพงศ์ สินทร สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
347/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวญาณิศา แสงสอดแก้ว สาขาวิขาพืชสวน วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
346/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวคัทลียา สำราญญาติ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
345/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอาทิตย์ ผาภุมมา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
344/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตรราจารย์อำนวย คำตื้อ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
343/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์โสระยา ร่วมรังษี วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
342/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
341/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประเพณีร้องเพลงประจำคณะ และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะกษตรศาสตร์ มข. ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
340/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานสำหรับรายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 137 383 วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
339/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
338/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
337/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายอติชาต ทองนำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
336/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายศิริศักดิ์ ตาลป้อง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
335/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ พิมราช วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
334/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีทองดี วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
333/2561 เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
332/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
331/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
330/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกรรณิกา บุญพาธรรม สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
329/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุพรรณี มุขพรหม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
328/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนพร ราษฎร์ศิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
327/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
326/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางนิศานาถ ปัดทุม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
325/2561 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่งานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐานกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
324/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
323/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
322/2561 แต่งตั้งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
321/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
320/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
319/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. VITHIRAK HUY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
318/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกทิพย์ ตอเสนา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
317/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศศิประภา บัวแก้ว สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
316/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาณัฐชญา สายคำวงศ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
315/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราภรณ์ หาญสุรีย์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
314/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์กณิตา ธนเจริญชณภาส วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
313/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุมิภายนอก แต่งตั้งให้ นายพรชัย หาระโคตร วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
312/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
311/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวยุวรัตน์ บุญเกษม สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
310/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสินีนาฎ พลแสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
309/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
308/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวันเฉลิม จันทร์ปา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
307/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฤทัยพร ราชมัคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
305/2561 แต่งตั้งผู้คุมสอในการสอบึัดเลือกบุคครลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
304/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
303/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
302/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายศักดิ์ชัย คุณมี สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
301/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรรพิรัญญา อินทร์โท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
300/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกรรณิกา บุญพาธรรม สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
299/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสมร พรชื่นชูวงศ์ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
298/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์และเพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างภายในคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
297/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
295/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
294/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
292/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
291/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายกรชาล ธนสีลังกูร สาขาวิชาพืชไร่ วันที 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
290/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทบาล สาขาวิชาการประมง วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
289/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายจักรพงษ์ กางโสภา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
288/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายธนพล นิ่มละมัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
287/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางวิจิตรตา อรรถสาร สาขาวิชาการประมง วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
286/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายเศวตฉัตร เศษโถ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
285/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายกัญชร วรวิทยกิจ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
284/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายกรชาล ธนสีลังกูร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
283/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
282/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชนาภิวัฒน์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
281/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายอนุพงศ์ วงศ์ไชย วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
280/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฐวุฒิ กกรัมย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
279/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวธัญญา บุญมา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
278/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
277/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรม เรื่อง ไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
276/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนทักษะทางด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
275/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุนิศา สุนทร สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
274/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชุลีวรรณ บุญชำนิ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
273/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
272/2561 ให้บุคลากรเข้ารับการอขบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
271/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม Annual Technical Seminar 2017 TRF Senior Project of Professor Dr.Sanun Jogloy ประจำปี 2561 วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
269/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวิทวัส บุตรโส สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
267/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานชุมชน (มผช.) ปีที่ 2 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
266/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจดหมายข่าวการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
265/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์มงคล เตชุกำพุ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
264/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์โอภาส พิมพา วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธมณ ธีระศรานนท์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอรรถพล เปลื้องไธสง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
261/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
260/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกมลมาศ ดาแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
259/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายชัยชนะ สุริยะภา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 530 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
258/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและวิจัย สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
257/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
256/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ประเภทกีฬาแบดมินตัน (เพิ่มเติม) วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
255/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวคัทลียา สำราญญาติ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
253/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราภรณ์ นาทา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสมร โพธิระหงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
251/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr. Youichi kobori วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
250/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Program Sustainable seafood and Nutrition Security (SSNS) วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
248/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
247/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ประเภทกีฬาแบดมินตัน (เพิ่มเติม) วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
246/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและศึกษาดูบงานนอกสถานที่ วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
245/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายต่อสกุล สุนทรกรัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
244/2561 เปลียนแปลงคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 114/2561 วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
243/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
242/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกนกรัตน์ พาแก้วมณี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
241/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายชนะดล สุภาพงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
240/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. JIGME TENZIN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
239/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Miss CHINDA WANN สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
238/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SAYSONGKHAM SAYAVONG สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
237/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วิศิษฐิพร สุขสมบัติ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
235/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเพชรดา จันอ้วน สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
234/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายประธาน เรียงลาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
233/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายสุวิทย์ ทิพอุเทน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
232/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา สวยรูป สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
231/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิริพร ศรีทา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
230/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายจารุพงศ์ ประสพสุข สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
229/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. MYO SAN AUNG NAN สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
228/2561 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวศกุนตลา สุภาลัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
227/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสุพิชญ์รดา คำปุทา สาขาวิชาปฐพีศาสต์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
226/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายมหาราช มาตรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
225/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. SAYSONGKHAM SAYAVONG สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
224/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
223/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายพิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล สาขาวิชาพืไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
222/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางพีรญา กลมสอาด วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
221/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr.Peter Rowlinson วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
220/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
219/25561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เนียมสนิท วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
218/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวยุวดี สามิลา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
217/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายจารุพงศ์ ประสพสุข สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
215/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร International Training on Project and Office management วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
214/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การแนะนำและแนะแนวทางการศึกษารวมทั้งการประกอบอาชีพด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
213/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ การจัดฝึกบอรมหลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
210/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาประมง วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
209/2561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
208/25561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิสุดา วรชัย สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
206/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
205/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งคนงาน 30-04-2561
204/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการแนวทางการประเมินผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 2-3 พ.ค. 61 ณ โรงแรม VICTORY PARK GOLF & COUNTRY CLUB จ.หนองคาย (เพิ่มเติม) วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
203/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางปริมประภา รักษาภักดี สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
202/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการแนวทางการประเมินผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 2-3 พ.ค. 61 ณ โรงแรม VICTORY PARK GOLF & COUNTRY CLUB จ.หนองคาย วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
201/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. LAYANG NAW JA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
200/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. ABIL DERMAIL สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
199/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวสรารัตน์ เล็กเจ็ก สาขาวิชาธุรกิการเกษตร วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปลุกดิน ขยันงาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณปภัช ช่วยชูหนู สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
196/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนันทภัค เกตุสุวงษ์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวศกุนตลา สุภาลัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
194/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาววัชรี แซ่ตั้ง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
193/2561 แต่งตั้ง๕ณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาววรรณทนีย์ มีลุน สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ Mr. PHOPHET PHONEKEOPASEUTH สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
191/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายอาทิตย์ ผาภุมมา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
190/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
188/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุกัญญา สุจริยา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
187/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายสุรพงษ์ ทองเรือง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
186/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิมพ์พิชชา บุญอนันต์ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
185/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศุภวรรณ ทิทา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
184/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
183/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกานต์ จิตสุวรรณรักษ์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
182/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศุภสิริ เชวงเผ่าพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
181/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Ms. PHIMMASONE SISOUVANH สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
180/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. XAYSATHITH SOULIYAVONGSA สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาววิมลศิริ พิงไธสง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
178/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพรทิพย์ พุทธโส สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
177/2561 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
174/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
173/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
172/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์อภิเดช แสงดี วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
171/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายบุญรัตน์ จงดี วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
170/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
169/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนกนาถ ชาแป สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. MYO SAN AUNG NAN สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. LAYANG NAW JA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา สุจริยา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
165/25561 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
163/2561 ให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานสาขาวิชา วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสุรพงษ์ ทองเรือง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. ABIL DERMAIL สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
160/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานนิพนธ์ ของ Ms. SERKI WANGMO สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
158/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญประจำปี ภาควิชาประมง ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
/2559
157/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. TASHI DENDUP สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายไพโรจน์ ภัทรปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
155/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายปลุกดิน ขยันงาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
154/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตวทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
153/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธมณ ธีระศรานนท์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
152/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา สุรทิพย์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
151/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายทรงทรัพย์ อรุณกมล สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
150/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายผเด็จ หงษ์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
149/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายกวิน กุมปรุ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
148/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
147/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายพงษ์ดนัย ดวงใส สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
146/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจันทร์สุดา เทพเมืองคุณ สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
145/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธีรนาถ หอมสมบัติ สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
144/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. MENSONR KWANWAH สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
143/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวนันทภัค เกตุสุวงษ์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
142/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางนิตยา พากุล สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
141/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
140/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ AGGIE One Day Trip ศึกษาดูงานสถานประกอบการและเกษตรกรต้นแบบทางด้านการเกษตร วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
139/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
138/2561 ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่) วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
137/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายกัญชร วรวิทยกิจ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
136/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายสุรพงษ์ ทองเรือง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
135/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Ms. PHIMMASONE SISOUVANH สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
134/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายกัญชร วรวิทยกิจ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
133/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายอลงกรณ์ วงษ์นิล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
132/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. VITHIRAK HUY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
131/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอรรถพล เปลื้องไธสง สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
130/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฐิญากร งามเจริญวงศ์ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวีระยุทธ สระทองแก่น สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
128/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวุฒิกร สระแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
127/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
125/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร Agro Outlet วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
124/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจดหมายข่าวการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
122/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก โครงการปกติ สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
121/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ข โครงการพิเศษ สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น่ วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก แบบ ก2 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
118/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายอลงกรณ์ วงษ์นิล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวสุจิตรา ยศดา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ขอ โครงการพิเศษ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
115/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Mr. Arthur Terry Rambo วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
114/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
113/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวผกาภรณ์ พวงมาลัย สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
112/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
111/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวรมัน ไม้เจริญ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
110/2561 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
109/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม The 9 International Conference on Environmental and Rural Development. (ICERD) 2018 วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
108/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อย และน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
107/2561 แต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายชนะดล สุภาพงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
106/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชำนาญวิทย์ พรมโคตร วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
105/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวศุภสิริ เชวงเผ่าพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
104/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายศตพร โนนคู่เขตโขง สาขาวิชาการประมง วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
103/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
102/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกมลมาศ ดาแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
101/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวสุพรรณี มุขหรพม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
100/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนัยนา เสนาศรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
099/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายพิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
098/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวยุวดี สามิลา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
097/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุพัตรา มหาโกสี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
096/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาววรณทนีย์ มีลุน สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
095/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณัฐวรรณ ทีรวม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
094/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. NGASSA JULIUS สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
093/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอมรรัตน์ เวชการ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
092/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายชานนท์ สุนทรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
091/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวีระยุทธ สระทองแก่น สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
090/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอนนท์ จันทร์เกตุ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
089/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววริศรา บุราคร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
088/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายวุฒิกร สระแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
087/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวคัทลียา สำราญญาติ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
086/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
085/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกานต์ จิตสุวรรณรักษ์ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
084/2561 แต่งตั้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
083/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2560 วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
082/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวณัฎฐนิชา มีสูงเนิน สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
081/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมณีรัตน์ เมฆา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
080/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมฤดี ศิลาฤดี สาขาวิชาการประมง วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
079/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจริยา รอดดี สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
078/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
077/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสาน ไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
062/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุพัตรา มหาโกสี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
076/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายวรกฤต ชาธิรัตน์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
075/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบ่อ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
074/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายทวียศ ศรีโพธิ์ไทร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
073/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจริยา แสงหาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
072/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวพร ศรีจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
071/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอาทิตยา ชุมพล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
070/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
069/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายธวัชชัย ทองเฟื่อง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
068/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสิทธิชัย แซงภูเขียว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
067/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวุฒิ ศรีวิชัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
066/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
065/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายธนวัต โชคเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
064/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
063/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
061/2561 แต่งตั้งคณะกรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
630/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29 เดือนธ้นวาคม พ.ศ. 2560
059/2561 แก้ไขชื่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
058/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวศิน วุฒิวิชญานันต์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
057/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายอาทิตย์ ผาภุมมา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
056/2561 แต่งตังที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธิดารรัตน์ กันฮะ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
055/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายภูวดล ปินสุหลง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
054/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
053/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมณียา ตันเปาว์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
052/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนุชรีย์ พรำนัก สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
051/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชฎาพร แก้วโนนเฮ้า สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
050/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางทวินันท์ บางขาม สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
049/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธวัช หะหมาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
048/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธนวัฒน์ วงษา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
047/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาศ เครื่องพาที สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
046/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
045/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
044/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
043/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและตอบปัญหาทางการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
042/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาพืชศาสตร์ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
041/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมและเสวนา วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
040/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การผลิตเห็นเศรษฐกิจและเห็ดถั่งเช่าเพื่อเป็นอาชีพ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
039/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
038/2561 แต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งต่างๆ ของหมวดงานไร่ฝ่ายสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
037/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
036/2561 แต่งตั้งผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
035/2561 อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
034/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
033/2561 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
032/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
031/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภูพิงค์ ต๊ะอุ่น สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
030/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชุลีวรรณ บุญชำนิ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
029/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัตติกาล สุวรรณสิงห์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
028/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายเอนกพงศ์ จำปา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
027/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
026/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์บุปผา โตภาคงาม วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
025/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวสุพัตรา มหาโกสี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
024/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวเจิมขวัญ วรยศ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
023/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางนิตยา พากุล สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายนพดล ภูมาลัย สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวสมฤดี ดวงชาทม สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวจุฬารัตน์ รัตนพลแสน สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
019/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมฤดี สีหาเวช สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
017/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิดาภา คงหินไธสง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
016/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
015/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายกฤตน เอกพันธ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
014/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปรินทร บุญเกื้อ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
013/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนวลนพมล ศรีอุทัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
012/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวัทัญญู ขามเกาะ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพัชรา ธนานุรักษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
010/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระยศ แข็งขัน วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
009/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ คำผา วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
008/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
007/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
006/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
005/2561 เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันสาวไหม ในการประกวดและแข่งขันภุมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
004/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
003/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
002/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
001/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
/2559
629/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 29 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2561
628/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปาจรีย์ โทตะกกูล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
627/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. BOUNNAXAY VIENNASAY สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
625/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
626/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
624/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสัตวศาสตร์สัมพันธ์ 2561 ภาควิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
623/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนลินี ทับทิมทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
622/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์กัมพล แก้วเกษ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
621/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
620/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โครงการฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
619/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
6182560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ต่อสือมวลชน วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
617/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาพร จำกุดลิง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
616/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาววรรัญชลี ทองสารไตร สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
615/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวจรรยา สัตตานุสรณ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
614/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางเอมอร จันทรสา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
613/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาววิชุดา คะสีทอง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
612/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกมลมาศ ดาแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
611/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
610/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายสมบัติ สิงห์สี สาขาวิชาการประมง วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
609/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวศิน วุฒิวิชญานันต์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
608/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสุธนา บุญเหลือ วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
607/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวรัญญู ภูแสงศรี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
603/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mrs. POLPITHIGE CHAYA PRABHATH PERERA วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
602/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเอื้อมพร เอกขระ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
601/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ พบปะสัมพันธ์ฉันท์นองพี่โรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
600/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
599/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสมบัติ สิงห์สี สาขาวิชาการประมง วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
598/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
597/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ Mr. Christian Hartmann วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
596/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชลอ ลิ้มสุวรรณ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
595/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
594/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปะรสานงานด้านการส่งเสริมการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
593/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
592/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่ไข่ (เพิ่มเติม) วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
591/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการสอบ หรือ ส่อเจตนาทุจริต หรือ ทุจริต วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
590/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
589/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการทำบุญประจำปีคณะเกษตร วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
588/2560 แก้ไขชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
587/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
586/2560 แต่งตั้งคระกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
585/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายวิรุฬห์ อินทโมนี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
583/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายสมบัติ สิงห์สี สาขาวิชาการประมง วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
582/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายศิริศักดิ์ ตาลป้อง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
581/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวิรัตน์ กาฬภักดี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
580/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฉัตรสุดา จันโสภา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
579/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
578/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
577/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
576/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายพงษ์ดนัย ดวงใส สาขาวิชาการประมง วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
575/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวจันทร์สุดา เทพเมืองคุณ สาขาวิชาการประมง วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
574/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาววริศรา บุราคร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
573/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวศศิประภา บัวแก้ว สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
572/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
571/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอาภากร เฟื่องถี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
570/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพุทธชาติ อิ่มใจ สาขาวิชาการประมง วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
569/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
568/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอชาติ บุญเอก วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
567/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์อมรรัตน์ โมฬี วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
566/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
565/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Ms. NHA BUNNET สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
563/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
562/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
561/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศรัญญา ชุมภู สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
560/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนันท์นภัส ปาลินทร สาขาวิชาการประมง วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
559/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวพจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
558/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวธีรนาถ หอมสมบัติ สาขาวิชาการประมง วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
557/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวพุทธชาด อิ่มใจ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
556/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวนันท์นภัส ปาลินทร สาขาวิชาการประมง วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
555/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
554/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
553/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
552/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ประสานงานสาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
551/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตกแต่งสถานที่คณะเกษตรศาสตร์วันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
550/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวบุปผา สิมมา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
549/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาววิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
548/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวอาทิตยา ชุมพล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
547/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการแสดงความยืนดีเนื่องในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
546/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ International workshop on application of the AC-DC Electropenetrography (EPG) for feeding behavior studies of the piercing sucking insects ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
545/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการทำบุญประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ และโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
544/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ Start Up AGGIE KKU ปั้นความคิด สร้างแผนธุรกิจ สู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
543/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านสัตว์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
542/2560 มอบหมายให้บุคคลดูแลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
541/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีไม่มาปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
540/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวศรัญา ชุมภู สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
539/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอาทิตย์ ผาภุมมา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
537/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. PHOPHET PHONEKEOPASEUTH วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
536/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวฤทัยพร ราชมัคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
535/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
534/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เงินรางวัลแก่ดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
533/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
532/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านสัตว์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
531/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุจิตรา ยศดา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
530/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
529/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวนริศรา หมื่นหัสถ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
528/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
527/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr. ANTONIO VICENTE DACI LELO สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
526/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่และอาคารจัดนิทรรศการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
525/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
524/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการเกษตรกรรมนำสมัย เพื่อรองรับ Agro Expo / Agro Park วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
523/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายวศิน วุฒิวิชญานันต์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
522/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายปิยะนัตร์ นาสุนทร สาขาวิชากีฏวทิยา วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
521/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวผกาแก้ว ทาระเกต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
520/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสมร โพธิระหงส์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
519/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวพรรณทิวา ปินะถา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
5182560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายต่อสกุล สุนทรกรัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
517/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวกนกทิพย์ ตอเสนา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
516/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
515/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mrs. GADAKANDE ARACHCHILAGE SHANIKA ANURADHI TENNAKOON สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
514/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
513/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานตรียมความพร้อมโครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Innovation Project (PISAI) วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
512/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
511/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
510/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายธนวัต โชคเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
509/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. YESHEY KHANDU สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
508/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวอาทิตยา ชุมพล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
507/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวจริยา แสงหาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
506/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวจริยา แสงหาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
505/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวญาณิศา แสงสอดแก้ว สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
504/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. YESHEY KHANDU สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
503/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาจิราภรณ์ นาทา วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
502/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายธนวัต โชคเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วัน18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
500/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
499/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
498/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
497/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
496/2560 เปลี่ยนแปลงผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
495/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. MYO SAN AUNG NAN สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
494/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา สวยรูป สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
493/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายเสฏฐวุฒิ วงค์น้อย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
492/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธนพล นิ่มละมัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
491/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนิสรา เรืองยศ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
490/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัชราภรณ์ จันทบุตร สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
489/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ Mr. PHOPHET PHONEKEOPASEUTH สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
488/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเนืองทรัพย์ ทั่งทอง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
487/2560 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
486/2560 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวณัฐชญา สายคำวงศ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
485/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ งานบริการวิชาการและวิจัย (เพิ่มเติม) วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
484/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการ ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
483/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
482/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงของเยาวชนและนำเที่ยวเชิงเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
481/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านประมง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
479/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดเตรียมงาน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
477/2560 แต่งตั้งผู้ประสานงานสาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
478/2560 เปลี่ยนแปลงประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดภูมิปัญญาชาวบ้านและศิลปหัตกรรม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
476/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการกลาง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
475/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
474/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเสวนาการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
473/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่พิธีเปิด งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
472/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสูจิบัตรและของรางวัล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
471/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
470/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึักษาและตอบปัญหาทางการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
469/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสินค้าชุมชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
/2559
468/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
467/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
466/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
465/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
464/2560 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
463/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
462/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 27 เดือนกันยายนพ.ศ. 2560
461/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวชญานิศ กันจินะ สาขาิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
460/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกนกรัตน์ พาแก้วมณี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
459/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปราณี แสนวงค์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
458/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. LAYANG NAW JA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
457/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. ABIL DERMAIL สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
456/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิริยาภรณ์ สังขปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
455/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
454/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวประไพพร ไกรรัตน์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
453/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวณัฐชญา สายคำวงศ์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
452/25560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวจิราภรณ์ หาญสุริย์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
451/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ศุภมิตร เมฆฉาย วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
450/2560 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการควบคุมดูแลอาคาร AG. 07 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
448/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสังกัดศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
446/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางนิศานาถ ปัดทุม สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนกันยายนพ.ศ. 2560
445/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายนพดล ภูมาลัย สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเกษตร วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
444/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพุทธชาติ อิ่มใจ สาขาวิชาการประมง วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
443/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนันท์นภัส ปาลินทร สาขาวิชาการประมง วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
442/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนพร ราษฎร์ศิริ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
440/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. JIGME TENZIN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
441/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิภาส เหลืองบุตรนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
439/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปราณรรีย์ ประสารพันธ์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
438/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
437/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. MENSON R KWANWAH สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
436/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายภากร พันธุพาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
435/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
434/2560 มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตการผลิตสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
433/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr.SINGTY VORADETH สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
432/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
431/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายชัชวาล ยุทธสนอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
430/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวทัศนีย์ กนนุกูลประเสริฐ สาขาวิชาการประมง วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
429/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม สาขาวิชาการประมง วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
427/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการย่อย เล่าสู่กันฟังจากพี่สู่น้อง วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
426/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
425/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ กษ 2/2560 เพิ่มเติม วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
424/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
423/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
422/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงานโครงการความร่วมมือวิชาการด้านการผลิตไก่ไข่ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
420/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าสังเกตการณ์เสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้อง 5101 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์ เลขที่ กษ.1/2560 วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
419/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเกสร แก้วบัว สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
418/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกรัตน์ พาแก้วมณี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
417/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายภัทรดิษ ภูกำเนิด สาขาวิชาการประมง วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
416/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาศ โม่งชู สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
415/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
414/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชรีวรรณ แก้วมูลมุข สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
413/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. TASHI DENDUP สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
412/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Ms. SERKI WANGMO สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
411/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภาณุเนตร ศรีมูล สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
410/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
409/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุขฤทัย สมหมาย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
408/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสุวิทย์ ทิพอุเทน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
407/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ เชาว์เครือ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
403/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันจันทร์ ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
402/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
401/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้อง 5101 วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
400/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้อง 5101 วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
398/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
397/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างของเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
396/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธิติมา สีดาพาลี สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
395/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมฤดี สีหาเวช สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
394/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
393/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
392/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
391/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาควิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
390/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงแมลงที่มีมาตรฐานที่ดีสำหรับชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
389/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (เพิ่มเติม) วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
387/2560 เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
386/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวรายุ ภาษี สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
385/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายฤทธิเกียรติ ประชุมชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
384/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
383/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา พูลทจิตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
382/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัตนาพร รัฐเมือง สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
381/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอดิชาต ทองนำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
380/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. BOUNNAXAY VIENNASAY สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
379/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายมหาราช มาตรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
378/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายชัยชนะ สุริยะภา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
377/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายอำพล เครือผือ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
376/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายนนัฐวัฒน์ โสภาเลิศ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
375/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฐิติพร ไกรโสดา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
374/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวทิพย์วดี ประไพวงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
373/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสรรพสิทธิ แปลงแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
372/2560 เปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพรรณทิวา ปินะถา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
369/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
370/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
368/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา (เพิ่มเติม) วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
367/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
366/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
365/2560 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
364/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การสนับสนุนประเพณีไหว้ครู สาขาโรคพืชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
363/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน QA สาขาโรคพืชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
362/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
360/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
359/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาฯ ฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาประมง วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
258/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
257/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
256/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม Annual Technical Seminar 2017 TRF Senior Project of Professor Dr.Sanun Jogloy ประจำปี 2560 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
255/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย วันพฤหัส ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
254/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
253/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอสิระ ของ นางสาวกนกวรรณ ขันธ์เครือ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
252/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ Mrs. RITA VALENTIM MANJONDA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
251/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ Miss MARIA JACINTA DE CARVALHO MOPECANE สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
250/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ Ms. KHAMTAY YONGXAYA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
249/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
248/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Mr.sarong so สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
247/2560 ให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน หนังสือ และตำรา วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
246/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2560
245/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวหอมมะลิไทย (GAP ข้าวหอมมะลิไทย) วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 18 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2560
243/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฤทัยพร ราชมัคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
242/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
241/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. AVAKAT PHASOUYSANGAM สาขาวิชาเษตรเชิงระบบ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
240/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ Mrs. RITA VALENTIM MANJONDA สาขวาิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
239/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ Miss MARIA JACINTA DE CARVALHO MOPECANE วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
238/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวมาลินี อินทะนู สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
237/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายวทัญญู ขามเกาะ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
236/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วของ Mr. SARONG SO สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
235/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชนกนาถ ชาแป สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
234/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวนัยนา เสนาศรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
233/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาววิภาดา บุตรใส สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
232/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวนวพร ศรีจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
231/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การแนะนำและแนะแนวทางการศึกษารวมทั้งการประกอบอาชีพ ด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2560
230/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
228/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
227/2560 แต่งตั้งบรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
226/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
225/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
358/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
357/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุพรรณี มุขพรหม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
356/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายชัชชนะ สุริยะภา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
355/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ Miss CHINDA WANN สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
354/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
353/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล รุจินานนท์ วันที่ 25เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
352/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวนันทลี เอี้ยนไธสง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
350/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
347/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีกวางตาย วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
346/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
345/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
344/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีไก่ถูกสุนัขกัดตาย วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
343/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีโคตาย วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
342/2560 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการติดอาวุธ สู้การสอบในศตวรรษที่ 21 คณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
341/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
340/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้จักโรคพืช และการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
339/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
338/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ห้องปฏิบัติการ การวัดแร่ธาตุโดย ใช้หลักการ Inductively coupled plasma optical emission spectrophotomeer วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
337/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายสรรพสิทธิ แปลงแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
336/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายภากร พันธุพาน สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
335/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวเตือนใจ จันทร์เพ็ง สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
334/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาววิภาวี จันทร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
333/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Ms. KKHAMTAY VONGXAYA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
332/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายพัสกร พุทธฉายา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
331/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจุฑามาศ เครื่องพาที สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
330/2560 แต่งตั้งผู้นิเทศการฝึกงานนักศึกษารายวิชาการฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3 (137 383) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
329/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร (เพิ่มเติม) วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
328/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
327/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายอรรถพล ไชยมาลา สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
326/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวอินทุอร สินธุชาติ สาขาวิชาการส่งเสริมและพฒนาวิชาการ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
325/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายชยพล ชัยคำ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
324/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายปรีดา ผิวคำ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
323/2560. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
322/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายกันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
321/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสายัณห์ สืบผาง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
320/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรุณ โคตะ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
319/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Miss MARIA JACINTA DE CARVALHO MOPECANE สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
318/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mrs. RITA VALENTIM MANJONDA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
317/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สุภาพร อิสริโยดม วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
316/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้วิศิษฐิพร สุขสมบัติ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
315/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของนางสินีนาฏ พลแสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
314/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุกัญญา สุสจริยา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
313/2560 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานและการเขียน SAR วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม อินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
306/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายวทัญญู ขามเกาะ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
312/2560 ให้บุคลากรเข้าอบรมโครงการ ก้าวแรกการเป็นใบไม้เขียว ในรั้วสีอิฐ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
311/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
310/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
309/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
308/2560 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานที่หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
307/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เปลี่ยนผักปลามาเป็นทุน วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
305/2560 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุวาณี เพิ่มทองชูชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
304/2560 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานและการเขียน SAR วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม อินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
303/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เ่ก่าสสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
301/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวชลธิชา ฐานะ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
300/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายยศพนธ์ ยางงาม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
299/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนริศรา พวงจำปา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
298/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SISAVANH XAYAVONG สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
297/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวตรีนุช พรมนอก สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
296/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายญาณวรุตม์ ภูกองชนะ สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
295/2560 ให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
294/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายต่อสกุล สุทรกรัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
293/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
292/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
291/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุวาณี เพิ่มทองชูชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
290/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายชัชวาล ยุทธสนอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
289/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายบรรยง ทุมแสน วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
288/2560 ให้บุคลากรเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มองแบบวิทย์ คิดแบบพุทธ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
287/2560 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยต่างๆ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
286/2560 แต่งตั้งหัวหน้าการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
285/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
284/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมธุรส อรังศรี สาขาวิชาสัตวศาสตร วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
283/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
282/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวประภัสสร สีลารักษ์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
281/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ป่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
280/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(เพิ่มเติม) ของ Mr. UGYEN THINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
279/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกมลมาศ ตาแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
278/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
277/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรุณวดี บุไธสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
276/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
275/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. UGYEN THINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
274/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวณปภัช ช่วยชูหนู สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
273/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสมร พรชื่นชูวงศ์ วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
272/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอนสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
271/2560 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
270/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประ่จำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
268/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. MENGHAK PHEM สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
267/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายภานุพงศ์ แสนบุดดา สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
266/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายธวัชชัย ทองเฟื่อง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
265/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนทัย วังสระน้อย วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
264/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายประภาษ กาวิชา วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
263/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
262/2560 แต่งตั้งเลขานุการภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
261/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
260/2560 กำหนดวันปฏิบัติงานให้ลูกจ้างประจำ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
/2559
/2559
216/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวนัยนา เสนาศรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
215/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายภัทรดิษ ภูกำเนิด สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
214/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายผเด็จ หงษ์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
213/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Miss CHINDA WANN สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
212/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผกาแก้ว ทาระเกต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
211/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายชัยชนะ สุริยะภา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
210/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวรัตนาพร ภูสถิตย์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
209/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวนริศรา สุรทิพย์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
208/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายทรงทรัพย์ อรุณกมล สาขาวิชาการประมง วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
2072560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มข. โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 และ สำหรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
206/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอมรรัตน์ ตันบุญจิตต์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
205/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
204/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
202/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
201/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
200/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสาริกา จันทร์ชมภู สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
199/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวขัดติยา สุวรรณคำ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
198/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสมโภชน์ บุญชื่น สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
197/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสมพาน นามมุกดา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
196/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางละม่อม สุนทรชัย สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
195/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึักษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
193/2560 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
192/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
191/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายรัฐกร สืบคำ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณพงศ์พจน์ สุภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
189/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม สาขาวิชาการประมง วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
188/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวรัตนสุดา ไชยเชษฐ์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
187/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างอัจฉริยภาพของนักวิจัย ด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
186/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ประสานงานสาสขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
185/2560 แต่งตั้งเลขานุำการสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
184/2560 อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
182/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวทิพย์วดี ประไพวงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
181/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายสายัณห์ สืบผาง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
180/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
179/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
178/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. Bounnaxay Viennasay สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
177/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายประวิทย์ ธรรมทะ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
175/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวปภัสสร สีลารักษ์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
174/2560 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายณัฐวุฒิ กกรัมย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
173/2560 เปลี่ยนแปลงรองผู้อำนวยการหมวดพืชไร่ ฝ่ายโรงเรือนและห้งอปฏิบัติการ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
172/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
171/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำห้องปฏิบัติการ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
170/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวปาจรีย์ โทตะกูล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
169/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับโครงสร้างการบริหารงานหภายในคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
168/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีหม้อแปลงขนาด 500 KVA ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้บริเวณด้านทิศใต้ของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
167/2560 ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการ เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ทำกำหนดไว้ในระบบตลาดอิเล็กทรกนิคส์ (KKU-eMarket) วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
165/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีกระจกข้างรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2498 แตกร้าว วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
164/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
163/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
162/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. SOPHEA NHEAN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานชาติ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
161/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธีรภัทร แก้วกัณหา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
160/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
159/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อขง นายเจษฎากร หลวงมณี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
158/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชัญชณาฏฐ์ สุวรรณวิวัฒน์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
157/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
156/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางวิจิตรตา อรรถสาร สาขาวิชาการประมง วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
155/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยลธิดา ชนะชัย สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
154/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายณัฐวุฒิ กกรัมย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
153/2560 แต่งตั้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ Mr. SOPHEA NHEAN สาขาวิชาเษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
152/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
151/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกมลมาศ ดาแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
150/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
149/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
148/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
147/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
146/2560 มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกการตรวจหลักฐาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
144/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
143/2560 แต่งตั้งผู้ดูแลใบเสร็จรับเงิน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
142/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางวิจิตรตา อรรถสาร สาขาวิชาการประมง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
141/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวนวพร ศรีจันทร์ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
140/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางพีรญา กลมสอาด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
139/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายพนพรัตน์ ทองสาร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
138/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวนริศรา พวงจำปา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
126/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ข โครงการพิเศษ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
136/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชรินทร์ ศรีจ้นทร์ก่ำ สาขาวิชาวิทยาโรคพืช วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
135/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. YESHEY KHANDU สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
134/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Miss CHINDA WANN สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
133/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายชนะดล สุภาพงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
132/2560 แต่งตั้งผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
131/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
130/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาววิภาดา บุตรใส สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
129/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาพร จำกุตลิง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
128/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวลลิตา อ่อนตา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
127/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายสิทธิชัย แซงภูเขียว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
125/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และตลาดนัด งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
124/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
123/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำห้องปฏิบัติการสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
122/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาววรารัตน์ สุดชา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
121/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายศราวุธ ศิริลักณ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
120/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวพัชราภรณ์ ศรเสนา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
119/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวชญานันท์ ภู่ยงยุทธ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
118/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายเรวัตร เหล่าฤทธิ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
117/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
116/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายภาณุพงศ์ ผลเจริญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
115/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอมรรัตน์ เวชการ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
114/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวทาริกา ผาใต้ สาขาวิชาการประมง วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
113/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสมร โพธิระหงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
112/2560 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ำ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
111/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายอาทิตย์ ผาภุมมา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
110/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
109/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวเนตรนภา ซุ่มทองหลาง วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
108/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. KHAMTAY VONGXAYA สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
107/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
106/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายกวิน กุมปรุ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
105/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววิลาวรรณ ดรวิชา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
104/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวิทวัส บุตรโส สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
103/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายกัญชร วรวิทยกิจ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
102/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเนตรนภา ซุ่มทองหลาง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
101/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวิรุฬห์ อินทโมนี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
100/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิจันทึก สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
099/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวยุวดี สามิลา สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
098/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรรทนีย์ มีลุน สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
097/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. PHOPHET PHONEKEOPASEUTH สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
096/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวรัญญู ภูแสงศรี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
095/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศรัญญา ชุมภู สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
094/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัสสร สุมาดง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
093/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
092/2560 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์น้ำ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
091/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
089/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
088/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. MENGHAK PHEM สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
087/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ Mr. SISAVANH XAYAVONG สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
086/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกัญญาภัทร ใบยพฤกษ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
085/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายผเด็จ หงษ์มณี สาขาวิชาการประมง วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
084/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวชุลีพร พลาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
083/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
082/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mrs. GADAKANDE ARACHCHILAGE SHANIDA ANURADHI TENNAKOON สาขาวิชาเเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
081/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr.ANTONIO VICENTE DACI LELO สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
080/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. UGYEN THINLEY สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
079/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายยศชลากร สุขอยู่ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
078/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเบญจพร ชำนาญ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
077/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกชมน วงศ์ใหญ่ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
076/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายภาคภูมิ สุขีสนธิ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
075/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวภา ป้องโล่ห์ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
074/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวขวัญฤดี สุวะไกร สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
073/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวผกาภรณ์ พวงมาลัย สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
072/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายนัฐวัฒน์ โสภาเลิศ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
071/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวรายุ ภาษี สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
070/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเอื้อมพร เอกขระ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
069/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัทรวรรณ กีฬา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
068/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวศิน วุฒิวิชญานันต์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
067/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเกศรา อำพาภรณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
066/2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวพจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
065/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายพุฒิพงศ์ โคกคาน สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
064/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
063/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสุเมธ มาสขาว สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
062/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายเอนกพงศ์ จำปา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
061/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายสุวัฒน์ ปราชญาวงศ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
060/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายภาสกรณ์ น้องเมือง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
059/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกวรรณ กองพิธี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
058/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวแสนน้ำผึ้ง สนท้าว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฐวุฒิ สุทธิบาก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
056/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายพิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพิริยาภรณ์ สังขปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
054/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกาญจนา ดวงตา สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
053/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปิยะเนตร เนตรคุณ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
052/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวพรจิต สอนสีดา วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
051/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางขนิษฐา เรื่องวิทยานุสรณ์ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
050/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
049/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฝึกอบรมในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดถั่งเช่าเพื่อเป็นอาชีพ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
047/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
046/2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มคุณค่าเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหาร และการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
045/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 เพิ่มเติม วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
044/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
043/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 ฝ่ายประกวดการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 26 เดือนมกราคมพ.ศ. 2560
042/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
041/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผศ.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
040/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายชิตพล ศิริหล้า สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
039/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางสาวกัญญาภัทร ใบยพฤกษ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
038/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางจิรวรรณ คำดำ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
037/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายประกอบ กนกหงส์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
036/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายวิชัย สิทธิการ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
035/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอนันต์ ที่ดี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
034/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวปรินทร บุญเกื้อ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
033/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
032/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
031/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
030/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายจักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
029/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นาบสาวศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
028/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับพิธีเปิด งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
027/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
025/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปริญญา พันบุญมา สาขาวิชาการประมง วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรรณวิภา พินธะ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
022/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 ฝ่ายพิธีการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
021/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การพัฒนาและสนับสนุนทักษะทางด้านโรคพืช ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
020/2560 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
018/2560 เปลี่ยนแปลงแก้ไข คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 718/2558 วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ทำบุญสาขาโรคพืชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
016/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 เพิ่มเติม วันที่ 16 เดือนมกราคม ศ. 2560
015/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาววริยาวดี สุริยพันธุ์ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
014/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ สันป่าเป้า วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
013/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นายสมชาย บุตรนันท์ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
012/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
011/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายชาลี เกตุแก้ว สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
010/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวสุวาณี เพิ่มทองชูชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านประมง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
008/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
007/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
005/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
004/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
002/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
001/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
687/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดเตรียมงาน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
686/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ต่อสื่อมวลชน วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
684/2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
683/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสายฝน ทดทะศรี สาขาวิชากีฏิทยา วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
682/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นายณัฎฐวุฑท์ กุตระแสง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
681/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
680/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวอมรรัตน์ ตันบุญจิตต์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
679/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายชาลี เกตุแก้ว สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 19เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
678/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ของ นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
677/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายนครินทร์ จี้อาทิตย์ สาขาวิชาพืชสวน วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
676/2559 ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
675/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมทางด้านสัตว์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
674/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและบริหารจัดการโรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรต้นแบบ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
673/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
672/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
671/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการกลาง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
670/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
668/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
667/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ พบปะสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่โรคพืช ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
666/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
665/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผ่ายกิจกรรมการแสดงของเยาวชนและนำเที่ยวเชิงเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
664/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวปรินทร บุญแก้ว สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
663/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของ นางสาวชญานิศ กันจินะ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
662/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวผกาแก้ว ทาระเกต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
661/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายวุฒิ ศรีวิชัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
660/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
659/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวสุขฤทัย สมหมาย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
658/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายยอัครพล หนูน้อย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
657/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาวลินี ทับทิมทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
656/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
655/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
652/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจายร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
649/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
648/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่เวรยามงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
647/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ Networking for Increasing Agricultural Productivity and Food Chain Effectiveness: Integrating Value Chain in Teaching and Research วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
646/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาเปิดโลกทัศน์งานวิจัยด้านอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
645/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
644/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
643/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
642/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
641/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการแสดงความยินดีเนื่องในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
640/2559 แต่งตั้่งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกรัตน์ พาแก้วมณี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
639/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและตอบปัญหาทางการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
638/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายแข่งขันอาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมือง งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
637/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเสวนาการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
636/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่และอาคารจัดนิทรรศการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
635/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายธวัชชัย ทองเฟื่อง สาขาชาพืชสวน วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
634/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาววรรณวิภา พินธะ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
633/2559 อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
632/2559 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
631/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายทวียศ ศรีโพธิ์ไทร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
630/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวพรพรรณ มาลาศรี สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
629/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาวนริศรา สุรทิพย์ สาขาวิชาการประมง วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
628/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
627/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
626/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้นายสุทธิศักดิ์ บุญยัง วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
625/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ นางสาวปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
624/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
623/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ปิ่น จันจุฬา วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
622/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อิ่มบุญตา วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
621/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายสิทธิชัย แซงภูเขียว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
620/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสูจิบัตรและของรางวัล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
619/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่พิธีเปิด งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
618/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสินค้าชุมชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
617/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
616/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
615/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
614/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
612/2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
610/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นายทรงทรัพย์ อรุณกมล สาขาวิชาการประมง วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
609/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
608/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายกุลชาติ บูรณะ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
607/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ วันที่ 31 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2559
606/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายกุลชาติ บูรณะ สาขาวิชากีฏวิทยา วันที่ 31 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2559
605/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
604/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ ปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
603/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) ของ นางสาววนาลัย วิริยะสุธี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 31 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2559
602/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวอัญชนา ชัยมาลา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
601/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวประไพพร ไกรรัตน์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
600/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mr. SOPHEA NHEAN สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
599/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
598/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายชนะดล สุภาพงษ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 31 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2559
597/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกนกกุล แพงไธสง สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
596/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นางสาววรุณวดี บุไธสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
595/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายยศพนธ์ ยางงาม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
594/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายธนสรณ์ รักดนตรี สาขาวิชาการประมง วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
593/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวจิราพร บำรุงไร่ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
592/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุขฤทัย สมหมาย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
591/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโคงการวิทยานิพนธ์ ของ นายทิวากร อำพาพล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
590/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอัครพล หนูน้อย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
589/2559 อนุมัติให้ รองศาสตารย์วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะฯ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
588/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงของเยาวชนและนำเที่ยวเชิงเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
587/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
586/2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
585/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเหมาะปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและลานจอดรถอาคาร AG 07 โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) วันที่ 27 เดือนตลาคมพ.ศ. 2559
584/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
583/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลั้ยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มข. วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
582/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอสิระ ของ นายสุปติ ศิริขอนแก่น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
581/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวสุรีย์พร หาจัตุรัส สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
580/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายอังคาร อรหันตา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
579/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นายสมิทธ์ จุมพลพงษ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
578/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายพิชญะ พักตรหาญ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
577/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธนวัต โชคเจริญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
576/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
575/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
574/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ของ นายภาณุพงศ์ ผลเจริญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
573/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก ของ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
571/2559 แต่งตั้งหัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ดและโครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
570/2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
572/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
569/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาววรุณวดี บุไธสง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
568/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวสุวาณี เพิ่มทองชูชัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
567/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวพิริยาภรณ์ สังขปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
566/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวรัตติกาล สุวรรณสิงห์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
565/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นางสาวกนกทิพย์ ตอเสนา สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
564/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ของ นายรณชัย พรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
563/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวันเฉลิม จันทร์ปา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
562/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
561/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายอาภากร เฟื่องถี วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
560/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธนภรณ์ ธีระศรานนท์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
559/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ของ นางสาวสรารัตน์ เล็กเจ็ก สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
558/2559 พ้นจากตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ของ นางสาวจริยา แสงหาชัย สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
557/2559 พ้นจากตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ของ นายอาทิตย์ ศรรีบุญเรือง สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
556/2559 พ้นจากตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ของ นายเจษฎากร หลวงมณี สาขาวิชาพืชไร่ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
555/2559 พ้นจากตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ Mrs. POLPITHIGE CHAYA PRABHATH PERERA วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
554/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
553/2559 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
552/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. GOSSAI MOHAMED สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นานาชาติ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
550/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
551/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะเก็บเกี่ยว) วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
547/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร งานประเณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
546/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เงินรางวัลแก่ดุษฏีบัณฑิตดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
545/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
544/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
543/2559 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
542/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม นายสิทธิชัย แชงภูเขียว 30 กันยายน 2559
541/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวนริศรา สุรทิพย์ 30 กันยายน 2559
540/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวฐิติพร ไกรโสดา 30 กันยายน 2559
359/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสินีนาฎ พลแสง 30 กันยายน 2559
538/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายสิรวิชญ์ ประทุมชัย 30 กันยายน 2559
357/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวนิชชดา โคนาบาล 30
536/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวรุ้งเพชร กฤตยฦาเดช 30 กันยายน 2559
535/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวฤทัยพร ราชมัคร 30 กันยายน 2559
534/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 30 กันยายน 2559
533/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Mr. Alain brauman 30 กันยายน 2559
532/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 30 กันยายน 2559
531/2559 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 30 กันยายน 2559
530/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง 30 กันยายน 2559
529/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นางสาวมธุรส อคังศรี่ 30 กันยายน 2559
528/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นางสาวอัญฃนา ชัยมาลา 30 กันยายน 2559
527/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประมวลความรู้ ของ นางสาวจุฑามาศ เครื่องพาที 30 กันยายน 2559
526/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวอรนิภา สีคุณน้ำเที่ยง 30 กันยายน 2559
525/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเกษตศาสตร์ 2 กันยายน 2559
524/2559 แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสขาภิบาลและลานจอดรถอาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ 27 กันยายน 2559
523/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2560 เพิ่มเติม 26 กันยายน 2559
522/2559 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรงานบริการวิชาการและวิจัยทำหน้าที่ขับรถยนต์ คณะเกษตรศาสตร์ 20 กันยายน 2559
521/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานการรับนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ 20 กันยายน 2559
520/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ 15 กันยายน 2559
519/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวเมวิกา ไชยฤทธิ์ 15 กันยายน 2559
518/2559 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบประมวลความรู้่ แผน ก นายวัชรพรง์ เตียวยืนยง 15 กันยายน 2559
517/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) นางสาวทาริกา ผาใต้ 14 กรกฎาคม 2559
516/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้แผน ก นายเจษฏากร หลวงมณี 14 กันยายน 2559
515/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายวรัญญู ชัยรพ 14 กันยายน 2559
512/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 7 กันยายน 2559
511/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ กลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 7 กันยายน 2559
510/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาวอาทิตยา ชุมพล 7 กันยายน 2559
509/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่ิมเติม นางสาวจริยา รอดดี 7 กันยายน 2559
508/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายอาทิตย์ ผาภูมมา 7 กันยายน 2559
507/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายกรชาล ธนลีลังกูร 7 กันยายน 2559
506/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายต่อสกุล สุนทรกรัญ 7 กันยายน 2559
505/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายพิศทธิภูมิ ให้ศิริกุล 7 กันยายน 2559
504/2559 แต่งตั้งที่่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวจิราภา ไชยเมือง 7 กันยายน 2559
503/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Mr.Vithirak huk 7 กันยายน 2559
502/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ สนับสนุนประเพณีไหว้ครู สาขาโรงพืชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2558 6 กันยายน 2559
501/2559 ผู้ควบคุมทีมกีฬาประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2 กันยายน 2559
500/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดศูนย์เครือจข่ายวิจัยและพัฒนาด้านปรับปรุงพันธ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 กันยายน 2559
499/2559 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการจัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 31 สิงหาคม 2559
498/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 31 สิงหาคม 2559
496/2559 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายสุทธิพงศ์ พิมพ์ศรี 31 สิงหาคม 2559
495/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก Ms.NHA BUNNET 31 สิงหาคม 2559
494/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายกฤดิน เอกพันธ์ 31 สิงหาคม 2559
493/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์ 31 สิงหาคม 2559
492/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ 31 สิงหาคม 2559
491/2559 แต่งตั้งคณะกรรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวอัจฉราวดี เครือภักดี 31 สิงหาคม 2559
490/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวรติกร แสงห้าว 31 สิงหาคม 2559
489/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยนิพนธ์ Miss YuKo Shirai 31 สิงหาคม 2559
488/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายพุทธิพงษ์ หงษ์ทอง 31 สิงหาคม 2559
487/2559 แก้ไขและเพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 31 สิงหาคม 2559
486/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาพืชศาสตร์ 31 สิงหาคม 2559
485/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใชัพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นทีนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 สิงหาคม 2559
484/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงรายวิชาสาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรฺ์ 30 สิงหาคม 2559
483/2559 แต่งตั้งเลขานุการภาควิชาส่งเสิรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 30 สิงหาคม 2559
482/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2559 วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
480/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวจิราภรณ์ นามวงษา 29 สิงหาคม 2559
479/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายเศวตฉัตร 29 สิงหาคม 2559
478/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวจิราภรณ์ 29 สิงหาคม 2559
477/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวสุพัตรา มหาโกสี 29 สิงหาคม 2559
476/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายศตพร โนนคู่เขตโขง 29 สิงหาคม 2559
475/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ 29 สิงหาคม 2559
474/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายทรงทรัยพ์ อรุณกมล 29 สิงหาคม 2559
473/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวนัยนา เสนาศรี 29 สิงหาคม 2559
472/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาววิสุดา วรชัย 29 สิงหาคม 2559
471/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวสุนิศา สุนทร 29 สิงหาคม 2559
470/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิ นายศักดิ์ชัย คุณมี 29 สิงหาคม 2559
469/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 29 สิงหาคม 2559
468/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายกิตติศักดิ์ บุราณรมย์ 29 สิงหาคม 2559
465/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ 2558 24 สิงหาคม 2559
464/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับภาควิชา/สาขาวิชา 24 สิงหาคม 2559
463/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน ประจำปีงบประมาณ 2560 24 สิงหาคม 2559
462/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตการ 4 ปี 2560 -2563 24 สิงหาคม 2559
461/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) 23 สิงหาคม 2559
460/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด 23 สิงหาคม 2559
459/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายสันติภาพ ไชยสาร 23 สิงหาคม 2559
458/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรา คำพันธ์ 23 สิงหาคม 2559
457/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวชมพูนุช 23 สิงหาคม 2559
456/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิ นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค 23 สิงหาคม 2559
455/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายวรัญญู ชัยรพ 23 สิงหาคม 2559
454/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา Mr.menghak phem 23 สิงหาคม 2559
453/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 "การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มที่ใช้เป็นพืชพลังงานบนพื้นที่ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สิงหาคม 2559
451/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมและพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางเลือก ปลาหมอไทยแปลงเพศ 22 สิงหาคม 2559
450/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมการเพราะเลี้ยงปลาเบื้องต้น 22 สิงหาคม 2559
449/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมการเพาะเลี้ยงกบ 22 สิงหาคม 2559
448/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและลานจอดรถอาคาร AG 07 โดยวิธีพิเศษ 18 สิงหาคม 2559
447/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายรณชัย พรมชาติ 22 สิงหาคม 2559
446/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวปรินทร บุญเกื้อ 22 สิงหาคม 2559
445/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ นางสาวมธุรศ อรังศรี 22 สิงหาคม 2559
444/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายสุทธิพงศ์ พิมพ์ศรี 22 สิงหาคม 2559
443/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศกึษามนระดับปริญญาเอกที่จัดสรรโดยศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 สิงหาคม 2559
442/2559 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประเภณีร้องเพลงประจำคณะ และกิจกรรมต้นรับน้องใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 19 สิงหาคม 2559
441/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Mr.Menghak phem 17 สิงหาคม 2559
440/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ 17 สิงหาคม 2559
439/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายวัลลภ ภูโอบ 17 สิงหาคม 2559
438/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวปาจรีย์ โทตะกูล 17 สิงหาคม 2559
437/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน 17 สิงหาคม 2559
436/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นางสาววรุณ โคตะ 17 สิงหาคม 2559
435/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก 17 สิงหาคม 2559
434/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตของภาควิชาสัตวศาสตร์ 15 สิงหาคม 2559
432/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายณัฐวุฒิ กกรัมย์ 10 สิงหาคม 2559
305/2559 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของ นางสาว นวลพมล ศรีอุทัย 9 สิงหาคม 2559
430/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายยศพนธ์ ยางงาม 9 สิงหาคม 2559
429/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั่นปีที่ 1 รหัส 2559 9 สิงหาคม 2559
427/2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 5 สิงหาคม 2559
426/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 3 สิงหาคม 2559
425/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 3 สิงหาคม 2559
424/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 3 สิงหาคม 2559
423/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 3 สิงหาคม 2559
422/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 3 สิงหาคม 2559
421/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 3 สิงหาคม 2559
420/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 3 สิงหาคม 2559
419/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 3 สิงหาคม 2559
418/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 3 สิงหาคม 2559
417/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 3 สิงหาคม 2559
416/2559 แต่งตั้่งคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแล นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3 สิงหาคม 2559
415/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เปิดประตู สู่รั่วประมง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 3 สิงหาคม 2559
414/2559 เปลี่ยนแปลงกรรมการพิจารณาตรวจสอบภาระงานใน E-workload ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ สังกัดภาควิชาประมง 3 สิงหาคม 2559
413/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) 3 สิงหาคม 2559
412/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคฤดูต้น ปีการศึกษา 2559 2 สิงหาคม 2559
411/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตมวลชีวภาพเชื้อราเขียว Trichoderma spp. เพื่อการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ประจำปีงบประมาณ 2559 2 สิงหาคม 2559
410/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวกัลยณัฏฐ์ มงคงวัฒธนา วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
409/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 29 กรกฎาคม 2559
408/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 29 กรกฎาคม 2559
407/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 29 กรกฎาคม 2559
406/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 29 กรกฎาคม 2559
405/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาย ฝ่าต่างๆ ของภาควิชาประมง 28 กรกฎาคม 2559
404/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธ์ุปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินีนาถ 28 กรกฎาคม 2559
403/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวินทรีย์ควบคุมโรคพืชเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 28 กรกฎาคม 2559
402/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 27 กรกฎาคม 2559
401/2559 แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 27 กรกฎาคม 2559
400/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึุกษา 2559 27 กรกฎาคม 2559
399/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 27 กรกฎาคม 2559
398/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมระดมสมองเพือกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทยืวิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
397/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำเนินกิจการร้านค้าโรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) 26 กรกฎาคม 2559
396/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
395/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
394/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
393/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
392/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
391/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
390/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
389/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 26 กรกฎาคม 2559
388/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 26 กรกฎาคม 2559
387/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 26 กรกฎาคม 2559
386/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 26 กรกฎาคม 2559
385/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 26 กรกฎาคม 2559
384/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 26 กรกฎาคม 2559
383/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 26 กรกฎาคม 2559
382/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน Terms fo Reference TOR และกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องเพราะเลี้ยง 5233 และห้องปฏิบัติการเคมีดิน 5230 25 กรกฎาคม 2550
381/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์บูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม 25 กรกฎาคม 2550
380/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ พัฒนาระบบจัเก็บข้อมูลและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน QA สาขาโรคพืขวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 22 กรกฏาคม 2559
378/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บุรณาการ หลักสูตรใหม่ 2560 21 กรกฏาคม 2556
377/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมนานาชาติ 15 มิถุนายน 259
376/2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 14 กรกฏาคม 2559
375/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เพิ่มเติม) นางสาวจิราพร บำรุงไร่ 14 กรกฏาคม 2559
374/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) ว่าที่ร้อยตรีอนุชา เหลาเคน 14 กรกฏาคม 2559
373/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาวญาณิศา แสงสอดแก้ว 14 กรกฏาคม 2559
372/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นายประวิทย์ ธรรมทะ 14 กรกฏาคม 2559
371/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาวนวลนพมล ศรีอุทัย 14 กรกฏาคม 2559
370/2559 แต่งตั่งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาววันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง 14 กรกฏาคม 2559
369/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์ 14 กรกฏาคม 2559
368/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายอภิรัฐ ปัจจุทรา 14 กรกฏาคม 2559
367/2559 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมภิตา ประสิทธิ์สาร 14 กรกฏาคม 2559
366/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเก่าดีเด่นและศิกย์เก่าเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
365/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ ปรจำปีงบประมาณ 2558 12 กรกฎาคม 2559
364/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้จักโรคพืชและการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 12 กรกฎาคม 2559
363/2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาส่งเสิรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2559
362/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
361/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
360/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
359/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
358/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
357/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 กรกฎาคม 2559
356/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 12 กรกฎาคม 2559
355/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 12 กรกฎาคม 2559
354/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นางสาวชญาญ์นันท์ ปักกัง 8 กรกฎาคม 2559
353/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลความรู้ แผน ก นายพัสกร พุทธฉายา 8 กรกฎาคม 2559
352/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นางสาววัชราภรณ์ สีมูลโท 8 กรกฎาคม 2559
351/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายชนะดล 8 กรกฎาคม 2559
350/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นางสาวแสนน้ำผึ่ง 8 กรกฎาคม 2559
349/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาวรัชดา อิ่มเกตุ 8 กรกฎาคม 2559
348/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นางสาววีราภรณ์ 8 กรกฎาคม 2559
347/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Miss Pinkham 8 กรกฎาคม 2559
346/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายศราวุธ ดีพรม 8 กรกฎาคม 2559
345/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายฉัตรชัย แก้วพิลา 8 กรกฎาคม 2559
344/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอาภรณ์ 7 กรกฎาคม 2559
343/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะเกษตรศาสตร์ 30 มิถุนายน 2559
342/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด อาคารโรงเรือนไก่แบบพัฒนา (ชั่วคราว) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 กรกฏาคม 2559
341/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายสมชาย 6 กรกฏาคม 2559
340/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายอภิสิทธิ์ ถากง 6 กรกฏาคม 2559
339/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายณัฐสิทธิ์ ธะนะพุฒิลักษณ์ 6 กรกฏาคม 2559
338/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายสิทธิวุฒ เมธาสิริปกรณ์ 6 กรกฏาคม 2559
337/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวมภิตา ประสิทธิ์สาร 6 กรกฏาคม 2559
336/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ นายศรันย์วิทย์ พวงศรี 6 กรกฏาคม 2559
335/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางกาญยานี โพนเบ้า 6 กรกฏาคม 2559
334/2559 แต่งตั้งคณะกรรมสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวณัฐยาพร หนักต๊ะ 6 กรกฏาคม 2559
333/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววาสิฐี แก้วจุลลา 6 กรกฏาคม 2559
332/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายภราดร อุปพงษ์ 6 กรกฏาคม 2559
331/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างเหมาโดยวิธีพิเศษ 5 กรกฎาคม 2559
330/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การปรับปรุงหลักสูตร การบริหารงาน ส่งเสิรมการเผยแพร่ทางวิชาการศึกษาดูงานและเสริมสร้างความเข้าแข็งทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา สาขาโรงพืชวิทยา ประจำปีบงประมาณ 2559 4 กรกฎาคม 2559
329/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวทักษิณา ผุดผาด 1 กรกฏาคม 2559
328/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายไพศาสล กะกุลพิมพ์ 30 มิถุนายน 2559
327/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 30 มิถุนายน 2559
326/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 29 มิถุนายน 2559
325/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแก้ไขาปรับปรุงรายวิชา 137183 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน 3 28 มิถุนายน 2559
324/2559 เปลี่ยนแปลงผู้คุมสอบ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบ 2 28 มิถุนายน 2559
323/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 28 มิถุนายน 2559
322/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 (เพิ่มเติม) 24 มิถุนายน 2559
321/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกาา 2559 24 มิถุนายน 2559
320/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป 23 มิถุนายน 2559
319/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 23 มิถุนายน 2559
318/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาขอนแก่น ประจำปี 2559 23 มิถุนายน 2559
317/2559 ให้นักศึกษาเข้าร่วมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 14 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาศิลปากร 23 มิถุนายน 2559
316/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 22 มิถุนายน 2559
315/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 14 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 มิถุนายน 2559
312/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำการศึกษา 2559 21 มิถุนายน 2559
311/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 (เพิ่มเติม) 20 มิถุนายน 2559
310/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นางสาวกัลยณัฏฐ์ มงคลทิวัฒธนา 20 มิถุนายน 2559
309/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) นายศราวุธ ดีพรม 20 มิถุนายน 2559
307/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวนิชานันท์ คงทวี 20 มิถุนายน 2559
306/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mr.Bounnaxay 20 มิถุนายน 2559
305/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก 20 มิถุนายน 2559
304/2559 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ผศ สุภาวดี ขุนทองจันทร์ 20 มิถุนายน 2559
303/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ 20 มิถุนายน 2559
302/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสภาคณบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 20 มิถุนายน 2559
300/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 16 มิถุนายน 2559
299/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 16 มิถุนายน 2559
298/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 16 มิถุนายน 2559
297/2559 ให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน หนังสือ และตำรา 16 มิถุนายน 2559
295/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัรฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกาา 2559 รอบที่ 2 15 มิถุนายน 259
294/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ 15 มิถุนายน 259
293/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 14 มิถุนายน 2559
292/2559 แต่งตั้งผู้คุมสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ 14 มิถุนายน 2559
291/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะเกษตรศาสตร์ นายกฤษฎา ศิลปบูรณะ เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 13 มิถุนายน 2559
290/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน 13 มิถุนายน 2559
289/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mr.Chimwemwe Tabitha bomba 13 มิถุยายน 2559
287/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแก้ไขปรับปรุงรายวิชา 137183 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน 3 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 13 มิถุนายน 2559
286/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายพอพงศ์ กาบเกษร 13 มิถุนายน 2559
285/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแก้ไขปรับปรุงรายวิชา 109182 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2556 10 มิถุนายน 2559
284/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแก้ไขปรับปรุงรายวิชา 109181 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 10 มิถุนายน 2559
283/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 8 มิถุนายน 2559
282/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 8 มิถุนายน 2559
280/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายญาณวรุตม์ ภูกองชนะ 6 มิถุนายน 2559
279/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก 6 มิถุนายน 2559
278/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mr.Sophea Nhean 6 มิถุนายน 2559
277/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวศุภวรรณ ทิทา 6 มิถุนายน 2559
276/2559 นางสาวผกาแก้ว ทาระเกต 6 มิถุนายน 2559
257/2559 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ นางสาวภัทริดา โปฎก 2 มิถุนายน 2559
274/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 1 มิถุนายน 2559
273/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ 'การแนะนำและแนะแนวทางการศึกษารวมทั้งการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 27 พฤษภาคม 2559
272/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 25 พฤษภาคม 2559
271/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แผน ก นายสุทธิพงศ์ พิมพ์ศรี 25 พฤษภาคม 2559
270/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายมนต์ชัย พ้ันธ์พรม 25 พฤษภาคม 2559
269/2559 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ รศ สายัณห์ สุดุดี 25 พฤษภาคม 2559
268/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช" ประจำปีงบประมาณ 2559 25 พฤษภาคม 2559
267/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม Annual Technical Seminar 2016 TRF Senior Scholar Project of Professor Dr.Sanun Jogloy ประจำปี 2559 24 พฤษภาคม 2559
266/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 23 พฤษภาคม 2559
265/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 23 พฤษภาคม 2559
264/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 18 พฤษภาคม 2559
263/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 18 พฤษภาคม 2559
262/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบัยสมบูรณ์โครงการวิจัย 18 พฤษภาคม 2559
261/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นายรณชัย พรมชาติ 18 พฤษภาคม 2559
260/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายวุฒิ ศรีวิชัย 18 พฤษภาคม 2559
259/2559 แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 18 พฤษภาคม 2559
258/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 17 พฤษภาคม 2559
257/2559 แต่งตั้งผู้สอบทานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี โครงการฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะกษตรศาสตร์ 13 พฤษภาคม 2559
256/2559 แต่งตั้งผู้มีอำนาจยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โครงการฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ 13 พฤษภาคม 2559
255/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ 13 พฤษภาคม 2559
254/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Me.Arthur Terry Rambo และ Mr.Fukui Hayao 13 พฤษภาคม 2559
253/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายวิชาแกน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 12 พฤษภาคม 2559
525/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม "GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย" 12 พฤษภาคม 2559
251/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวรัตนสุดา ไชยเชษฐ์ 11 พฤษภาคม 2559
250/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม 11 พฤษภาคม 2559
248/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนภารกิจและจุดแข็งจุดอ่อนของคณะเกษตรศาสตร์ 4 พฤษภาคม 2559
247-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 4 พฤษภาคม 2559
246-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 4 พฤษภาคม 2559
245.-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ร่าง) รายงานฉบัยสมบูรณ์โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 4 พฤษภาคม 2559
244/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 4 พฤษภาคม 2559
243/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 4 พฤษภาคม 2559
242/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแ่กน ประจำปี 2559 4 พฤษภาคม 2559
241/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมนาทัศนศึกษาและดูงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 4 พฤษภาคม 2559
240/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษา (เพิ่มเติม) นางสาวนันทลี เอี้ยนไธสง 3 พฤษภาคม 2559
239/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพจน์ นายสมคิด นาพรม 3 พฤษภาคม 2559
238/2559 แต่งตั้งคณะกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพจน์ นายยศพงษ์ ยางงาม