สมัครทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น( ทุนการศึกษา ประเภท ข ) ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กรกฏาคม 2564              

 **ปิดระบบกรอกข้อมูลทุน 30 กรกฏาคม 2564  เวลา 24.00 น.**

**ส่งใบสมัครทุนที่งานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ **