ติดต่อสอบถาม

Contact

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2360
โทรสาร 0-4320-2361
Email: agfac@kku.ac.th