พันธกิจของงานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา มีพันธกิจที่จะให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

ประชาสัมพันธ์ภาระหน้าที่
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา และ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ โดยมีภาระงานโดยสังเขป ดังนี้ 
2.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในด้านทะเบียนและประเมินการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เริ่มตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การจัดตารางตารางสอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดสอบ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การเลือกสาขาวิชาเอก การสอบวิทยานิพนธ์ การสำเร็จการศึกษา และการให้บริการและแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการประสานด้านงานทะเบียนกับคณะต่างๆและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2.2 หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ และแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและความประพฤติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา วินัยนักศึกษา การแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ และการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และไมโครคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ และ การพัฒนาหลักสูตร
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกหน่วยจะต้องมีหน้าที่ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
Close

ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AG8301

วันที่ / เวลา   7.00-8.00   8.00-9.00   9.00-10.00   10.00-11.00   11.00-12.00   12.00-13.00   13.00-14.00   14.00-15.00   15.00-16.00   16.00-17.00   17.00-18.00   18.00-19.00   19.00-20.00   20.00-21.00   21.00-22.00  
จันทร์         ภาษาอังกฤษ
 
                 
อังคาร               145351
อ หยาดรุ้ง  
           
พุธ         ภาษาอังกฤษ
 
                 
พฤหัส       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ ไพรศาล  
  145351
อ หยาดรุ้ง  
           
ศุกร์               100402
อ จิรวัฒน์  
     


รายการจองห้องกรณีพิเศษ


ลำดับทที่ 1   ชื่อผู้ใช้ นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย การสืบค้นและจัดการข้อมูลวิชาสัมมมนาทางทรัพยากรที่ดินฯ ป.ตรี 43 คน (โปรแกรม Turnitin)    วันที่ 10 ก.ย.2561    เวลา  15.00-16.30 น.
ลำดับทที่ 2   ชื่อผู้ใช้ นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย การสืบค้นและจัดการข้อมูลวิชาสัมมมนาทางทรัพยากรที่ดินฯ ป.ตรี 43 คน    วันที่ 3 ก.ย.2561    เวลา  15.00-16.30 น.
ลำดับทที่ 3   ชื่อผู้ใช้ นางสาวสุกัลยา เชิญขวัญ   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย 146491 สัมมนาทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร    วันที่ 21 กันยายน 2561    เวลา  09.00 - 12.00 น.
ลำดับทที่ 4   ชื่อผู้ใช้ นางสาวสุกัลยา เชิญขวัญ   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย AG167891สัมมนาทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1    วันที่ 2 กันยายน 2561    เวลา  09.00 - 12.00 น.
ลำดับทที่ 5   ชื่อผู้ใช้ นางสาวสุกัลยา เชิญขวัญ   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย 146491สัมมนาทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร    วันที่ 24 สิงหาคม 2561    เวลา   09.00-12.00
ลำดับทที่ 6   ชื่อผู้ใช้ ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย 137497 การสัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1    วันที่ 21 สิงหาคม 2561    เวลา  10.00-11.00
ลำดับทที่ 7   ชื่อผู้ใช้ นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย 27 สิงหาคม 2561 13.30-16.30 น @Ag Com หัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและการตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื้อหา: ฟีเจอร์ของฐานข้อมูลแต่ละฐานทางด้าน SC ที่    วันที่ จันทร์ 27 ส.ค.2561    เวลา  1300-16.30 น.
ลำดับทที่ 8   ชื่อผู้ใช้ นายไพศาล เอกวัฒน์   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ    วันที่ พฤหัสบดี    เวลา  09.00-12.00 น.
ลำดับทที่ 9   ชื่อผู้ใช้ นายไพศาล เอกวัฒน์   ชื่อวิชาหรือเรื่องการบรรยาย นิเทศศาสตร์การเกษตร    วันที่ อังคาร     เวลา  13.00-16.00 น.