พันธกิจของงานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา มีพันธกิจที่จะให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

ประชาสัมพันธ์ภาระหน้าที่
 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา และ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ โดยมีภาระงานโดยสังเขป ดังนี้ 
                    2.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในด้านทะเบียนและประเมินการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เริ่มตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การจัดตารางตารางสอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน การจัดสอบ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การเลือกสาขาวิชาเอก การสอบวิทยานิพนธ์ การสำเร็จการศึกษา และการให้บริการและแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนการประสานด้านงานทะเบียนกับคณะต่างๆและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
                    2.2 หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ และแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและความประพฤติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา วินัยนักศึกษา การแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ และการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
                    2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และไมโครคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การจัดประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ และ การพัฒนาหลักสูตร 
                    นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกหน่วยจะต้องมีหน้าที่ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
Close

ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AG8301

วันที่ / เวลา   7.00-8.00   8.00-9.00   9.00-10.00   10.00-11.00   11.00-12.00   12.00-13.00   13.00-14.00   14.00-15.00   15.00-16.00   16.00-17.00   17.00-18.00   18.00-19.00   19.00-20.00   20.00-21.00   21.00-22.00  
จันทร์               statistic
อาจารย์  
           
อังคาร               AG153402 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
อ.ปริชาติ แสงคำเฉลียง  
           
พุธ         145454 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร
อ.ดร.ภคพล สายหยุด  
                 
พฤหัส       146462 INFROMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL EXTENSION
ไพศาล  
  AG153402 Computer Application for Agricultural Economics Analysis
อ.ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง  
           
ศุกร์               AG003302 Experimental Design in Agriculture
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน  
     


รายการจองห้องกรณีพิเศษ