ประชาสัมพันธ์

      


ไฟล์การนำเสนอผลงาน

8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
การพัฒนาพันธุ์อ้อยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ Logistics system of sugarcane sugar and ethanol industry 2
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม
อู่ทอง 84-11 การจัดการโรคใบขาวอ้อยด้วยพันธุ์ปลอดโรค (2003)
การประเมินศักยภาพผลผลิตของพันธุ์อ้อยอาหาร การทดสอบพืชอาหารของเพลี้ยจักจั่น
การผลิตอ้อยในดินทรายภาคตะวันออก การเลือกระบบน้ำที่เหมาะสม1
Conference V14 การวิเคราะห์ความพอเพียงของกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง
ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยในทศวรรษหน้า การศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายเอทานอล
ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล การส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
การประเมินศักยภาพผลผลิตของพันธุ์อ้อยอาหาร การให้ปุ๋ยในระบบน้ำตามค่าวิเคราะห์ดินอ้อย
การศึกษาวิธีทางเขตกรรมที่ช่วยให้อ้อยทนแล้ง ความหลากหลายของไฟโตพลาสมา
ความต้องการน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 งานวิจัยเครื่องจักรกลในไร่อ้อยของกรมวิชาการเกษตร
ความหลากหลายและสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างอ้อยพันธุ์การค้า นำเสนองานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลที่ขอนแก่น
แนวทางการควบคุมโรคใบขาวอ้อย
ประชากรแมลงพาหะเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus
เปลี่ยนแปลงประชากรหนอน
ผลของอุณหภูมิต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus นำโรคใบขาวอ้อย
แฟ้มการปลูกอ้อยแบบใช้ท่อนพันธุ์จาก
แฟ้มข้าวไร่
ระดมยุทธศาสตร์อ้อย

กำหนดการงานประชุม

กำหนดการงานประชุม
กำหนดการ
   วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็มบทความวิชาการ
6 กรกฎาคม 2555
   วันประชุมวิชาการและฝึกอบรม
8-10 สิงหาคม 2555


       หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงการเสนอผลงาน ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยส่งไปที่ คุณนัทธมน สิมลี e-mail: ncsc55kk@gmail.com สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ และ โทรสาร : 0-4336-4637

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

       การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555
            1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555
            1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555
            1.3 โครงการจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2555
       โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
            2.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทลโนโลยีการผลิตอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
            2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
            2.3 โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ

      - แบบตอบรับการประชุม
      - กำหนดการประชุม
      - การเตรียมต้นฉบับ
      - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
      - สถานที่การประชุม การเดินทาง และสถานที่พัก